Businessman pointing five star symbol to increase rating of company

: امروزهیچ تردیدی وجود ندارد که عامل انسانی از ارزشمند ترین داراییهای هر سازمان میباشد.توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین ومهمترین سرمایه و دارایی سازمانها پدیده ایست که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است.با توجه به معیارهای سود …

تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Abstract wire-frame background.

*۰۹/۲ DETERR(باز دارندگی) ACHEAT (تقلبعلمی) ۰۷/۰ ۱۴/۰ ۸۰/۰ IMIT(تقلید) ACHEAT (تقلبعلمی) ۰۱/۰ ۳۱/۰ ۱۸/۰ * مقدار قدر مطلق T-value بزرگتر از ۹۶/۱ معنادار است.مطابق جدول ۶-۱۲، مقادیر برآورد شده استاندارد[۲۵۱] از مدل نشان میدهد که متغیر پیوند افتراقی با ضریب ۷۵/۰ بیشترین تاثیر …

بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,