صدیقه ملائیان و فاطمه اسلامیه پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی­های سازمانهای یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت» انجام داده اند.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک …

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربیمقدمهدر فصل سوم، به معرفی الگوی مورد استفاده در این پژوهش پرداختهشد و معادله رگرسیونی که باید با استفاده از دادههای پانل برای چهارده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طول دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۹ …

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

صنعت نفت یکی از اصلی ترین مزیت های اقتصاد ایران به شمار می رود به طوریکه بخش عمده ای از بودجه کل کشور از بخش نفت تامین می شود. بنابراین مناسب است که با تکیه بر آن ضمن حفظ استقلال …

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۳-۵-۲- اثرات ثابت یک روش متداول در فرموله کردن مدل دادههای تلفیقی، بر این فرض استوار است که اختلافات بین واحدها را میتوان به صورت تفاوت عرض از مبدا نشان داد.با فرض این که  شامل T مشاهده برای واحد iام باشند …

دسترسی متن کامل –
برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی۲۰۰۵ …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,