۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر …

فایل پژوهشی :
مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,
AI (Artificial Intelligence) concept.

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که …

پایان نامه درباره
قانونگذاری
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,