*۰۹/۲ DETERR(باز دارندگی) ACHEAT (تقلبعلمی) ۰۷/۰ ۱۴/۰ ۸۰/۰ IMIT(تقلید) ACHEAT (تقلبعلمی) ۰۱/۰ ۳۱/۰ ۱۸/۰ * مقدار قدر مطلق T-value بزرگتر از ۹۶/۱ معنادار است.مطابق جدول ۶-۱۲، مقادیر برآورد شده استاندارد[۲۵۱] از مدل نشان میدهد که متغیر پیوند افتراقی با ضریب ۷۵/۰ بیشترین تاثیر …

بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,