.۰۰۴       N of Valid Cases     ۱۰۰           با توجه به مقدار sig .004)) که از سطح ۰٫۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه …

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۲۶ ادامه مطلب »

برای اینکه نتایج به دست آمده ارزشمند بوده و بتوان از این نتایج در تصمیم گیری ها استفاده کرد، باید ابزاری که برای جمع آوری داده ها استفاده می شود دارای پایایی واعتبار کافی باشد بنابراین در هر تحقیقی باید …

پایان نامه نهایی_۳- قسمت ۱۳ ادامه مطلب »

۳-۱-۳-۲- رکن مادی   مرتکبین جرایم این مواد قانونی عبارت از «هر کس» که شامل هر شخص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان مرتکبین این جرایم شناخته شوند. رفتار مجرمانه جرم جعل رایانه ای همانند جعل …

حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۷ ادامه مطلب »

بنظمی که از آفرین گفته شدپسندیده باشد سخن از علی         زفان و سخن دارم از آفرینازو آفرین گوی اشکفته شدشود نو،حدیث کهن در علی( ربیع، ۱۳۸۸: ۲۹۹ پ )     ۴-۱۲-۱-۳- قافیه«قافیه نیز یکی از …

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۴۸ ادامه مطلب »

۱۰۰     ۱۸۵     ۱۰۰     ۳-۴- ابزارپژوهشبه منظور گردآوری داده‌های مورد نظر جهت پاسخ به سؤالات پژوهش، دو نوع مقیاس مورد استفاده قرار گرفت:۳-۴-۱- شایستگی‌های عاطفی – اجتماعیمقیاس محقق ساخته شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی که بر …

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۱۷ ادامه مطلب »

۱- رضا،استادی – پیشین ٌ۱۴ ↑   ۲-. علی اکبر، دهخدا – لغت نامه، ج ۲۳، حرف دال ↑   ۳– در متون فقهی عبارت از فعلی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب تلف نفس یا عضو انسان …

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۳۱ ادامه مطلب »

۷- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی به زندان یا بازداشتگاه رفتهاید؟   محققساخته       ناکامی منزلتی     ۱- قوانین راهنمایی و رانندگی برای مردم عادی و طبقات پایین وضع شده و قانونگذار خود آن را …

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۱۲ ادامه مطلب »

بیان مسأله اساسی پژوهش:   یکی از ارکان مهم ارزیابی سطح غنای ادبی آثار مشاهیر ادبیات فارسی، بررسی ماهیت و سرشت اندیشههای آنان که در آثارایشان تجلی یافته است، میباشد که این خود میتواند در برگیرنده مراتب دیدگاههای شخصی شاعر …

مقایسه اندیشه های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی- قسمت ۳ ادامه مطلب »

Abstract data background.

با توجه به وضع قوانین خاص در خصوص قرار بازداشت متهم، این موارد را نیز یادآوری می نمایم:۱-ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه۱۳۱۸ .ماده ۲۱:«متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را دراختیار اداره بگذارد. مگر …

متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۷ ادامه مطلب »

. رک: همان. ↑   . انعام / ۱۲۲٫ ↑   . نحل / ۹۷٫ ↑   . المیزان، ج ۱۹، ص ۲۲۶، ذیل آیه‌ی ۲۲ مجادله. ↑   . همان، ج ۱۲، ص ۲۱۹٫ ↑   . رک: همان، ص ۲۱۸٫ ↑   . همان. ↑ …

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی- قسمت ۳۳ ادامه مطلب »