الگوی فرهنگ سازمانی رابینز:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

الگوی رابینز[1] رابینزمعتقداست که فرهنگ سازمانی استنباط مشترکی است که اعضاءنسبت به یک سازمان دارندو همین ویژگی موجب تفکیک دوسازمان ازیکدیگرمی­شود. دریک سیستم که اعضاءدارای

Read more