مقاله با موضوع آموزش و پرورش، محل سکونت، دانش آموز

دانلود پایان نامه

از مسکنی که توسط خیرین به او اجازه اقامت می دهند چند سالی بهره مند گردد با پس انداز منابع مالی خویش برای همیشه از بی مسکن بودن رهایی بیابد.اینگونه می توان لا اقل مردمی را که خانه هایی در اختیار دارند که نیازی به اجاره گرفتن ندارند و می خواهند در امری که موجب خشنودی خداوند متعال می باشد مشارکت داشته باشند.
خارج از این مباحث اگر بخواهیم به بخش حقوقی این بحث بپردازیم عقد حبس سکنی می تواند به صورت عمری موبد یا رقبی و یا حبس مطلق انعقاد گردد و این نوع عقد به نویی بالاترین نوع انعطاف را در بین این عقود شامل می گردد.پس سکنی را می توان درهمه اشکال حق انتفاع منعقد کرد و از اثرات آن بهرمند گردید. سکنی در حبس مطلق می تواند به نوعی درد سر ساز باشد و در این رابطه بایستی قانونی مدون به وجود بیاید و ان اینکه فرد مالک اگر چنانچه خانه ای را به سکنی داد به ناگاه نتواند از آن از گردد و اینگونه مثلا در زمستان که جستجو برای یافتن سرپناه بسیار سخت می گردد نتواند بدون هشدار قبلی منتفع را از محل سکونت خویش خارج کند در مابقی حق انتفاع با چنین مساله ای رو به رو نمی شویم زیرا در آنها از طرف مالک لازم می باشد و اینگونه فرد منتفع می تواند با پیش بینی آینده از این لحاظ به فکر سرپناهی دیگر در پایان مدت عقد حبس باشد .البته باز هم در حق انتفاع عمری نیز مانند حق انتفاع مطلق به نوعی فوریت بعداز فوت فردی که حق انتفاع به سودش شده می رسیم در این رابطه نیز به نظر می رسد که بایستی قانون گذار مانند حبس قانونی را هماهنگ با عقد حبس مطلق قرار دهد تا زمانی عقلانی برای فرد منتفع حاصل شود تا بتواند مسکن دیگری را برای سکونت خویش پیدا کند.
1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع
1-2-5-1-شرایط عمومی
الف -قصد و رضای طرفین
اگر کسی بخواهد عقد انتفاعی را ایجاد کند قانونگذار برای او شرایطی را پیش بینی کرده است که اولین ان عبارت است از قصد و رضا.99زمانی که فرد یک معامله انجام می دهد باید فرد نیت به انجام آن معامله را داشته باشد و رضایت قلبی و باطنی نسبت به آن داشته باشد.افرادی که فاقد قصد هستند عبارتند از صغیر غیر ممیز و افراد مجنون نمی توانند قصد انجام دهند به علت عدم بلوغ و عقل معاملات آنها باطل استیا افرادی که اکراه شده اند به معامله را بایستی در این بخش قرار داد.که معامله انها غیر نافذ می باشد. اگر چنانچه اکراه به گونه ای باشد که قصد را زایل کند آن عقد اکراهی نیست باطل محسوب می شود.
ب-اهلیت
اهلیت باعث نفوذ معامله و عدم وجود اهلیت باعث بطلان یا عدم نفوذ معامله می شودموارد اهلیت همان است که در بخش وقف توضیح داده شده است.
ج-معلوم بودن
موضوع مورد معامله در عقد انتفاع باید حتماً معلوم ومشخص باشد مثلاً می گوییم کتاب یا ماشین و بایستی دقیقاً مشخص کنیم که منظور از کتاب، کدام می باشد.و یا کدام ماشین مد نظر ما می باشد.اینگونه نیست که بتوان مالی مردد را به واسطه عقود موجد حق انتفاع مورد حبس قرار داد.گرچه گفته شد که در مورد این عقود از عقود احسانی هستند و علم اجمالی در مورد آنها کفایت می کند اما با این حال معلوم نبودن مال بعث بطلان این عقود می شود.
د- جهت مشروع
یعنی انگیزه ای که در معامله وجود دارد باید یک انگیزه درست باشد. مثلاً حق انتفاع جایی را به فردی واگذار کنیم به این انگیزه طرفین که یک قمار خانه یا فاحشه خانه راه اندازی شود. چون جهت معامله نامشروع است عقد هم یک عقد باطل محسوب می شود. تمامی عقودی که در حقوق ایران ایجاد می شود باید این چهار شرط را داشته باشند. به تبع هر کدام از این چهار شرط نباشد باعث بطلان یا باعث عدم نفوذ معامله می شود.
1-2-5-2-شرایط اختصاصی
الف-بقای مال
بعد از استفاده از مال عین آن باقی بماند و بتوان عین را به صاحب مال ارجاع داد. به عنوان مثال؛ اگر عین مال بعد از انتفاع باقی نماند حداقل جزء عقود انتفاع قرار نمی گیرد. ممکن است ما یک نوع انتفاع داریم که عین مال بعد از انتفاع عین مال باقی نمی ماند و این بر اساس توافق و تراضی است که قبل از ایجاد عقد ایجاد شده است که آن اباحه ی انتفاع است. ولی در مورد عقد انتفاع باید حتماً عین مال باقی بماند
ب-قبض
قبض شرط صحت عقد انتفاع است. یعنی تا زمانی که مالک مال را به قبض منتفع نداده است عقد بین طرفین واقع نمی شود. حال اگر شرایط عمومی مند رج در ماده 190 و دو شرط باقی بودن عین مال پس ازعقد حبس و قبض مال صورت بگیرد یکی از عقود موجد حق انتفاع موجودیت می یابد.
1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس
الف-حبس بر جهت
این نوع حبس یا محدود به مدتی معین است یا تصریح بر دائم بودن ان شده یا مطلق است. در مورد وقف بر جهت نیز که از جمله اموری است که ابدی می باشد و از این روی اگر چنانچه بر جهتی که مورد نظر واقف است وقف شود تا ابد در همان جهت استفاده می شود و اینگونه دوام می یابد و تا ابد به پیش می رود. اما چنانچه در وقف بر جهت جهت استفاده از مال منتفی شود در این صورت مال مورد وقف در جهتی که اقرب به غرض واقف می باشد یا به اهداف آن در موضوع جهت استفاده می شود.
ب-حبس بر شخص
این نوع حبس یا مطلق است یا محدود به مدتی معین، هرچند مدت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده باشد. در فرض اول با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل می شود؛ لیکن در اینکه در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق برهم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است هر وقت بخواهد رجوع کند اختلاف نظر وجود دارد.100 در فرض دوم ،حبس تا پایان مدت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وراث او باز می گردد. در مورد وقف بر شخص این نکته بیان می شود که مال به صورت ابدی وقف می شود اگر چنانچه فرد منقرض شود مال وقفی به مالک باز نمی گردد و اینگونه دیگر مالکیت مالک بر مال مورد وقف منتفی خواهد شد. در وقف مال وقفی به صورت ارثی به دیگر ورثه نخواهد رسید. زیرا مال وقفی به عنوان ارث نمی تواند به ورثه موقوف علیهم برسد و از این جهت نیز مال وقفی یکی از موارد بسیار استثنایی می باشد. اگر چنانچه فرد واقف وقف را برای موقوف علیهم و اولاد او قراردهد به تبع اینکه موقوف علیهم در حال حاضر موجود است وقف بر اولاد اونیز صحیح به نظر می رسد.
ج-حبس بر عنوان
بنا بر تصریح برخی ،این نوع حبس ،حکم حبس بر شخص را دارد. مثلا در این نوع حبس مالک مال خویش را حبس بر دانشمندان شیمی یک شهری می کند و با این کار مصداق موقف علیهم را به صورت دقیق مشخص می کند و بیان می کند که منظورش از وقف این بوده که وقف عام نیست و اینگونه مال خویش را در راه افرادی خاص و شناخته شده صرف می کند در این نوع حبس همه افرادی که این عنوان به انها صدق می کنند می تواند مورد انتفاع این وقف قرار بگیرد و از آن بهره مند گردند.
فصل دوم
مقایسه وقف با حبس
مقدمه
در این فصل از موضوع بحث، پس از مختصر توضیحاتی که از وقف و حبس در فصل قبل به آن پرداخته شده، و ذهن خواننده به کلیاتی پیرامون قواعد و کارکردهای این دو نهاد پی برد، در بحث پیش رو به این دو نهاد فقهی و حقوقی با یکدیگرمقایسه می کنیم. فصل پیشین تنها مقدمه ای بوده برای توضیحات و بیان نظرات در فصل پیش رو.
2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف
الف-تعلیم وتعلم
مکتب اسلامی اهداف خاصی را برای تحقق اهدف خود بیان کرده است که چگونگی اجرای این هدف، به مقتضیات زمان و مکان و اوضاع و شرایط جوامع مختلف بستگی دارد.101 امروزه با توجه به گسترش علم وفناوری و احساس این موضوع که برای داشتن جامعه ای پویا بایستی مردمانی آگاه و متمدن داشته باشیم و در رقابت با سایر ملل جهان از نظر علمی عقب نماینم بایستی به آموزش و پروش نسل های جوان اهتمام ویژه ای داشته باشم. در این رابطه بیان این نکته خالی از لطف نیست که امروزه هرجامعه ای قدرت علم را در دست دارد به نوعی در حال حکومت به سایر جوامع می باشد و از آنجایی که در تعالیم شرع مقدس اسلام بسیار به این نکته توجه شده است و ما به عنوان جامعه ای اسلامی که برتری دینی و فکری خویش را در برابر دیگر جوامع غیر دینی امری محتوم می دانیم بایستی در رابطه با این موضوع گامی عملی برداشته شود. امروزه به خاطر جهل و همچنین عقب ماندگی کشور ها از دیگر ملل متمدن و همچنین رشد بی برنامه جمعیت ما دچار کمبود فضا های آموزشی و همچنین کمبود منابع مالی برای آموزش و پرورش در سطح جامعه شده ایم و این زنگ خطری را برای آینده کشورمان به صدا در می آورد.از از آنجایی که حسنات دنیا ، نظام اقتصادی و مالی سالم می باشد و همچنین نظام سیاسی و اجتماعی صحیح،102 و یکی از شرایط به وجود امدن حسنات دنیا علم واگاهی می باشد، در این رابطه تعالیم دینی ما خط مشی هایی را برای کمک به حکومت اسلامی برای دانش آموزی به مردمان جامعه اسلامی درنظر گرفته یکی از این موارد وقف فضاهای آموزشی می باشد که در این نوع وقف فرد واقف مال خویش را درجهت گسترش علم به سود فضا های آموزشی وقف می کند.
پیامبر اسلام نیز به علم و دانش بسیار ارج می نهادند چنانچه بعد از جنگ بدر هر کس از اسرا را که نمی توانست فدیه بپردازد در صورتی که به ده تن از اطفال مدینه خط و سواد می اموخت ازداد می ساخت.103
در این بین افرادی که مشتاق به گسترش علم می باشند و از لحاظ مالی امکان اینکه مال خویش را به صورت دایم وقف کنند می توانند با ایجاد حق انتفاع به مدت زمان مشخصی مال خویش را در اختیار و در جهت رشد وتکامل علمی نسل های جدی جامعه قرار دهند و اینگونه سهمی در پیشرفت وتعالی جامعه خویش داشته باشند و همینطور توشه ای ارزشمند برای آخرت خویش و خشنودی خداوند برای جهان باقی به همراه ببرند. امروزه بسیاری از فضاهای آموزشی کشورمان وقف هایی هستند که توسط افراد خیر خواه وقف شده اند. در مورد حبس مال نیز در روستا هایی که هنوز دولت نمی تواند در آن فضا های آموزشی برپا کند می بینیم که افرادی از اهالی همان روستا ها مکان هایی را برای مدتی به صورت انواع عقود موجد انتفاع حبس می کند تا به عنوان مکان اموزشی مورد استفاده قرار بگیرد.در قدیم نیز زاویه ها مراکزی بوده اند که برای تحصیل علم ، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده بودند و نمونه های ان در کتب تاریخی نیز یافت می شود.104
ب-دستگیری از مستمندان
می توان گفت یکی از مهمترین اهداف وقف و حق انتفاع دستگیری از مستمندان بوده و هست. زیرا به گفته حق تعالی، حسنه اخرت، رضوان خدا و بهشت است و حسنه دنیا توسعه در معیشت و اخلاق خوب.105 در این رابطه نخستین هدف وقف در جامعه اسلامی توزیع ثروت در جامعه اسلامی برای مستمندان می باشد. در این رابطه می بینیم که وقف و حبس می تواند در کمک به رشد اقتصادی قشرهایی ضعیف جامعه، نقشی اساسی را برای جامعه اسلامی ایفاء کند و در این زمینه می توان به بسیاری از موقوفه هایی اشاره کرد که هدفشان کمک به مستمندان در طول تاریخ بوده است. از آنجایی که خداوند در قران کریم می فرماید ما سهم فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده ایم اینگونه به ثروتمندانی که به خدای خویش اعتقاد دارند اشاره می کند که همه اموالی که اینک در دست شما به امانت قرار داده ایم سهم شما نبوده بلکه بخشی را آن را سهم فقرا و تندستانی قرار دادهایم. خداوند متعال در آیه 91 سوره ی ال عمران می فرمایند: ” شما هرگز به نیکویی نمی رسید مگر آنگاه که انفاق می کنید پس به یقین خدا بر آن داناست”. و با این اعتقاد در طول تاریخ همواره ثروتمندانی که به خداوند یکتا اعتقاد داشته اند، بخشی از سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید