منابع پایان نامه با موضوع آموزش الکترونیک

دانلود پایان نامه

ی اگر به دقت انجام نشود، موجب بدآموزی خواهد شد.
آخرین روش، روش آزمایشگاهی یا آزمایشی است. این روش بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است و بدین علت ، عدّه‌ای آن را جزء الگوی حل مسأله دانسته‌اند. در این روش، شاگردان از طریق آزمایش به کسب تجربه می‌پردازند. روش آزمایشگاهی برای دروسی مانند علوم تجربی روش بسیار مناسبی است. در این روش هدایت معلم بسیار حائز اهمیت است. قبل از شروع آزمایش توسط شاگردان، معلم باید نحوه‌ی آزمایش، نکات ایمنی و چگونگی تنظیم گزارش را به شاگردان بیاموزد. در مواقعی که ابزار و مواد آزمایش خطرناک یا نادر است، بهتر است معلم، خود آزمایش را انجام دهد.

مقایسه روش‌های سنتی و نوین درفرایند یاددهی- یادگیری
جدول 2-1: در جدول زیر می‌توان به برخی از تفاوت‌های روش (سنتی) و (فعال) پی‌ برد:
روش سنتی « غیر فعا ل» روش نوین« فعا ل»
فراگیران هر چه به طور امانت، به ذهن خود سپرده‌اند، پس می‌دهند و هنگام آزمون ،امانت‌های دریافتی را مسترد می‌دارند. فراگیران با تمام افراد گروه به بحث و گفت و گو می‌پردازند، با هم کار می‌کنند، نظرات خود را با یکدیگر مقایسه و به تصحیح اشتباهات خود می‌پردازند و به فراگیری دانش یاری می‌رسانند.
معلم اغلب با روش سخنرانی تدریس می کند و نقش حل مسائل را ایفا می کند. (تمرین می دهد ،به حل تمرین ها کمک می کند، با مثال مفاهیم را توجیه می کند.) معلم راهنمای یادگیری است و به جای پاسخ مستقیم به پرسشها، می کوشد تا با پرسش های متعدد از فراگیران ، آنها را به پاسخ های صحیح هدایت و آنها را به اندیشیدن ترغیب کند.

فراگیران مفاهیم، تجربه‌هاو قوانین را می‌خوانند و حفظ می‌کنند و می‌کوشند که به خاطر بسپارند. فراگیران ضمن انجام فعالیت ها و یا کسب تجربه ، در تولید مفاهیم شرکت دارند و به طور مستقیم نتایج هر تجربه را به دست می آورند.
معلمان اغلب جزوه می‌گویند، مطالب کتاب را خلاصه می‌کنند و فراگیران را به سوی استفاده از کتاب‌های حل مسائل سوق می‌دهند. معلمان به فراگیران پاسخ کلیشه ای نمی دهند،پرسش هایی را مطرح می کنند که قابل بحث باشد و فرصت گفت و گو را برای دانش آموزان ایجاد می کند.
معلم کلاس را کنترل می کند. حضوروغیاب کارسرگروه و معلم نظارت می‌کند.
معلم به کلاس تکلیف می دهد و فراگیران در این فرایند به عنوان تماشاگر هستند. معلم،هر فراگیر را تشویق می کند که از دیگران کمک بگیرد، برای نظریه های خود وسائلی بسازد، تجربه کند و نتیجه را گزارش دهد.
هدف یاد دادن است و تکیه بر محفوظات و کسب دانستنی‌های ضروری و غیر ضروری . هدف یادگیری است ، فراگیران به یادگیرنده های مادام العمر تبدیل می شوند.
معلم در صحنه‌ی آموزش کاملاٌ فعال است و فراگیران ساکت هستند. فراگیران در صحنه‌ی آموزش فعالیت می‌کنند و معلم، راهنمای فعالیت‌های آنها است.
معلم تمرین می‌دهد،تمرین حل می‌کند، پاسخ پرسش‌ها را می‌دهد، رفع مشکل می‌کند، تدریس می‌کند و جزوه می‌گوید. در این شیوه شاگردان با اعضا گروه بحث می‌کنند و معلم در صورت لزوم آنان را به طرح پاسخ صحیح هدایت می‌کنند.
بیشتر تکالیف ، رونویسی و…می‌باشد. تکالیف جمع آوری داده می‌باشد.

چندرسانه: مجموعه‌ای از داده ها که به صورت الکترونیکی و قابل رؤیت و شنیدار شامل صدا، تصویر متحرک چون پویانمایی، فیلم، متن و نوشتار، نرم افزارهای تعاملی و هم چنین بازی‌ها به انتقال مفاهیم و ادراکات انسان کمک می‌کنند.
برای چندرسانه‌ای‌ها (مالتی مدیا) می‌توان معانی مختلفی در نظر گرفت. چند رسانه‌ای‌ها در یک محیط کامپیوتری به معنای ترکیبی بیش از دو رسانه است. می‌تواند به معنی ارائه داده به وسیله اجزا مختلفی از مدیا (رسانه) که بر روی کامپیوتر قابل ارائه و ویرایش باشند، باشد. این مدیاها شامل نرم‌افزارهای گرافیک، صدا، ویدئو، انیمیشن و قطعات سخت افزاری کامپیوتر مثل سی دی، اسکنر و دوربین‌ها می‌باشد. مالتی‌مدیا یک ابزار مؤثر جهت بیان ایده‌ها و نمایش دادن اطلاعات شما به صورت جذاب می‌باشد. چون مالتی‌مدیا از ابزارهایی همچون متن، تصویر، صدا، اجزای متحرک بهره می‌برد، همه افراد در همه سنین به راحتی جذب آن می‌شوند. گزارش چند رسانه‌ای با ترکیبی از نوشته، عکس، بریده‌های ویدئو، تکه‌های صدا، طرح‌های گرافیک و… تولید می‌شود. برقراری رابطه‌ای دوسویه میان گزارشگر و خواننده یکی از امکانات مهم این نوع گزارش است. درتجارت «نمایش‌ها، آموزش، دادوستد(در بازار فروش)، آگهی، پایگاه داده‌ها، کاتالوگ‌ها وارتباطات شبکه‌ای از کاربردهای تجاری چند رسانه‌ای است.» (کی نژاد، 1378،ص29)
مایر(2001) در کتاب یادگیری چندرسانه‌ای خود، ابتدا چندرسانه‌ها را اینگونه تعریف می‌کند:« من چندرسانه‌ها را به مثابه ارائه مطالب با بهره گرفتن از کلمات وتصاویر تعریف می‌کنم؛ منظور من از کلمات، ارائه مطالب به شکل کلامی و لفظی نظیر متون چاپ شده ومتون گفتاری[مانند صدای گوینده در یک برنامه آموزشی چند رسانه‌ای] می‌باشد و منظور من از تصاویر ارائه مطالب به شکل تصویری نظیرگرافیک‌های آماری شامل اشکال مختلف، نمودارها، عکس‌ها ونقشه‌ها و یا استفاده از گرافیک‌های پویا شامل انیمیشن و ویدئو می‌باشد»(مایر،2001، ص2) و سپس به تعریف چندرسانه آموزشی می‌پردازد:« یک پیام چندرسانه آموزشی عبارت است از ارتباط با بهره گرفتن از کلمات وتصاویری که منجر به اشاعه یادگیری می‌شود» (همان، ص21).همچنین مایر دلیل منطقی ارائه چندرسانه‌ای را به این صورت بیان می‌دارد: «منطق ارائه چند رسانه‌ای مطالب- ارائه مطالب در قالب کلمات وتصاویر- در این است که کل ظرفیت شناختی انسان برای پردازش داده بکار گرفته شود.» (همان، ص4) از یک دید سیستم چند رسانه‌ای، به مفهوم تجمع چندین رسانه در یک واحد است این رسانه‌ها ممکن است تصاویر، نوشتار، فیلم، صدا و یا تصاویر متحرک باشند که توأمان در رساندن پیامی بکار می‌روند از دید برتر باسیستم‌های چند رسانه‌ای محاوره‌ای [ یا تعاملی ] مواجه می‌شویم که عبارت است از توانایی کنترل اجزاء توسط کاربر وارتباط برقرار کردن با اجزاء به نحوی که دلخواه او باشد. تکنولوژی ارتباطات چند رسانه‌ای کامپیوتری فقط به عنوان یک ارائه دهنده تعریف نمی‌شود، بلکه این تکنولوژی جدید، ابزارهای نیرومندی را برای ارائه پیام به مخاطب از طریق چند حس بکار می‌گیرد تا تجربه متفاوتی برای او باشد.» (عمادی، 1378، ص7)
چندرسانه‌های آموزشی می‌توانند برنامه‌هایی سازمان یافته از تجارب یادگیری را برای افراد یا گروه‌ها فراهم بیاورند که در آنها تأکید ویژه‌ای بر یادگیری از طریق حواس مختلف صورت می‌گیرد» (هاینیک،مولندا،راسل،1993) دانش‌آموزان مستعد، از محدودیت‌های روش‌های قدیمی آموزش، فراتر می‌روند. در واقع معلمان راهنماهای مسیر تعلیم ودانش آموزان، هسته اصلی فرایند آموزش و پرورش می‌باشند. این موضوع در امر تعلیم بسیار حساس است، بنابراین نباید نرم‌افزارهای آموزشی [چندرسانه‌ای] جانشین ثابت روش‌های قدیمی باشند بلکه تنها کمک مؤثری در تکامل فرآیند آموزشی خواهند بود» (کی نژاد،1378، ص30) هاسرون 1997 بیان می‌کند که چند رسانه‌ای‌ها در محیط یادگیری به این منظور طراحی شده تا به فهم دانش و اعتماد به نفس کاربران جدید کمک کند و آنها رابرای استفاده از چندرسانه‌ای‌ها در کمک به یادگیری و تدریس تشویق سازد.
مهم‌ترین مزیت چندرسانه‌ای نسبت به اشکال دیگر آموزش انعطاف‌پذیری در ارائه داده و دستیابی سریع آن در فراهم کردن بازخور است. هدف اصلی از به کار گرفتن چندرسانه‌ای‌ها این است که به یادگیری دانش‌آموزان کمک کند و سواد آنها را بالا ببرد (چانگ و چن، 1995).

2-2-4. یادگیری الکترونیک : یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده می‌سازد. یادگیری در معنای عام، ایجاد تغییر در نگرش فراگیر است و همانگونه که ذکر گردید، دروازه‌ای است برای کاربرد تجارب در موقعیت‌های جدید. منظور از یادگیری به روش الکترونیک عبارت است از به کار بردن سیستم‌های آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر، پایگاه‌های اینترنتی، نشریه‌های الکترونیکی و خبرنامه‌های مالتی‌مدیا و مطالب نوشتاری رایانه‌ای، سی‌دی‌های مجازی و نظیر اینها که هدف آن کاستن از میزان ترددها، صرفه‌جویی در زمان، هزینه و هم چنین یادگیری بهتر، عمیق‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر است .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از اهداف آموزش الکترونیکی، آموزش در هر مکان و هر زمان است. اما با نگاهی گذرا به دستاوردهای آموزش الکترونیکی، به سادگی در می‌یابیم که این هدف نتوانسته به طور به سزایی، واقعیت پیدا کند. امروزه در دنیا برای پاسخ به این خلاء، از تکنولوژی جدیدی به نام آموزش همراه یاد می‌شود، تکنولوژی که آموزش را متحول کرده و آموزش در هر لحظه و هر مکان را با بهره گرفتن از پتانسیل دستگاه‌های همراه همچون موبایل، پی دی ای و … واقعیت بخشیده است. آموزش همراه می‌تواند بهره‌وری آموزشی را تا حد زیادی بالا برده و کاستی‌های آموزش الکترونیکی را مرتفع کند. آموزش همراه که شاخه‌ای از آموزش الکترونیک است، بهترین فضای ممکن را با بهره گرفتن از امکانات وب و بهره‌گیری از تأثیرات آموزش الکترونیکی، در اختیار ما قرار خواهد داد و به وسیله پروفایل کاربر و الگوریتمی بر اساس تجارب روانشناسی و تربیتی، به طور کاملاً هوشمند، بهترین و بالاترین درصد یادگیری را در جهت بالا بردن سطح علمی خود و دیگران فراهم می‌کند و از تکنیک‌های مدیریت وب برروی موبایل، شبکه و … یادگیری هوشمند را ایجاد می کند.
2-2-5. تعریف درس‌افزار: به نرم‌افزارهایی معلم ساخته اطلاق می‌گردد که به صورتی هدفمند و نظام‌مند یادگیری را سازماندهی کرده و رویکردی جدید از سیستم‌های آموزشی ارائه می‌دهد.
همچنین به نرم‌افزارهایی اطلاق می شود که بتواند تا حدممکن مجموعه فرآیند یاددهی یادگیری را درمحیط نرم‌افزاری شبیه‌سازی نماید. درس‌افزاری که بدون نیاز به دانش فنی خاص درامر بکارگیری رایانه توسط مخاطب )بدون نیاز به حضور در کلاس درس و داشتن معلم ( وتنها با تکیه به دانسته‌های کاربر نیازهای آموزشی وی رابرطرف سازد.
و نیز
درس‌افزارها همان نرم‌افزارهای آموزشی هستند که توسط شرکت‌های تولیدکننده وابسته به وزارت آموزش و پرورش در راستای اهداف آموزشی و پرورشی مرتبط با هر ماده درسی اقدام به تولید محتوای الکنرونیکی می‌نمایند.(اسکندری، 1388، 8)
با توجه به تعاریف فوق مخاطبین این‌گونه نرم‌افزارها، دو دسته‌ی آموزش دهنده و آموزش گیرنده خواهند بود و بر همین اساس می‌توان درس‌افزارهای آموزشی را (با در نظر گرفتن کاربری آن در آموزش و پرورش) دسته‌بندی و تعریف نمود .

انواع محتوای الکترونیکی آموزشی مورد استفاده در آموزش و پرورش
2-2-5-1. درس‌افزارهای خودآموز: به نرم‌افزارهایی اطلاق می‌شود که بتواند تا حد ممکن مجموعه‌ی فرآیند یاددهی- یادگیری را در محیط نرم افزاری شبیه سازی نمایند.
در اینجا درس افزاری مورد نظر است که بدون نیاز به دانش فنّی خاص در امر به کارگیری رایانه توسط مخاطب (و بدون نیاز به حضور در کلاس درس و داشتن معلم) و تنها با تکیه به دانسته‌های کاربر نیازهای آموزشی وی را برطرف سازد .
استفاده‌کنندگان این‌گونه درس‌افزارها، بیشتر بازماندگان از تحصیل (آموزش از راه دور) را به صورت حضوری ندارند .

ضرورت‌ها و ویژگی‌های درس‌افزارهای خود آموز
با توجه به نوع مخاطب این گونه درس‌افزارها، در طراحی آنها باید کلیه نکات طراحی آموزشی رعایت و تمامی مطالب موجود در کتاب‌های درسی وجود داشته باشد تا فرد یادگیرنده بتواند با بهره گرفتن از محتوای این درس‌افزارها، نیاز آموزشی خود را جهت شرکت و قبولی در امتحانات رفع نماید.

2-2-5-2. نرم‌افزارهای کمک آموزشی (مکمل آموزش)
به نرم افزارهای اطلاق می‌شود که پوشش دهنده‌ی کل یا بخشی از محتوای کتاب‌های درسی با محوریت برنامه‌ی درسی بوده و در مجموعه‌ی فرآیند یاددهی- یادگیری، آموزش دهنده و آموزش گیرنده را با بهره گرفتن از محیط نرم‌افزاری یاری نماید. این‌گونه نرم‌افزارها، همان گونه که از نامشان پیداست، به همراه محتوای نوشتاری (کتاب درسی) و سایر اجزاء بسته آموزشی برای تعمیق آموزش و پوشش دادن به کاستی‌ها و محدودیت‌های موجود در رسانه‌های نوشتاری و فیلم‌های آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در طراحی این گونه نرم‌افزارها ضمن رعایت برنامه‌ی درسی و اهداف آموزشی مربوطه، باید با بهره گرفتن از طراحی آموزشی مناسب و به کارگیری ابزارهای چندرسانه‌ای و محیط‌های تعاملی، به روند آموزش مخاطب یاری رساند.
مخاطبین این گونه نرم‌افزارها دانش‌آموزان می‌باشند که قبلاً در کلاس درس حاضر بوده و اینک به خاطر مواجه شدن با مشکلات احتمالی در یادگیری و یا نیاز به توضیحات بیشتر، تمایل به استفاده از آن‌ها دارند.
ضرورت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزارهای کمک آموزشی (مکمل آموزش)
با توجه به نوع مخاطب این‌گونه نرم‌افزارها، در طراحی آنها باید کلیه نکات طراحی آموزشی رعایت و تمامی یا بخشی از مطالب موجود در کتاب‌های درسی با محوریت برنامه‌ی درسی پوشش داده شود. به علاوه امکانات چند رسانه‌ای دیگر مانند (فیلم و صوت و …) وجود داشته باشد تا فرد یادگیرنده بتواند با بهره گرفتن از محتوای این درس‌افزارها نیازهای آموزشی خود را رفع نماید .
2-2-5-3. نرم افزارهای ابزار معلم
به نرم‌افزارهای اطلاق می‌گردد که آموزش دهنده (معلم) در هنگام آموزش، با به کارگیری امکانات موجود در این نرم‌افزارها، علاوه بر افزایش سرعت و ایجاد تنوع و جذابیت، باعث عمق بخشیدن به آموزش در کلاس درس می‌گردد. ویژگی عمده‌ی این گونه درس‌افزارها، داشتن منابع نسبتاً مناسب و کامل از قبیل (بانک تصاویر ثابت و متحرک و معرفی منابع و سایت‌های مرتبط، بانک سوالات متنوع، نمونه‌های از روش تدریس و …) می‌باشد. مخاطب اصلی این‌گونه نرم‌افزارها معلمان و مربیان می‌باشند و برخی از قسمت‌های تعاملی موجود در آن را می‌توان در کلاس در اختیار دانش‌آموزان قرار داد.

ضرورت‌ها و ویژگی‌های درس‌افزارهای کمک معلم
با توجه به نوع مخاطب این‌گونه درس‌افزارها، در طراحی آنها باید کلیه نکات طراحی آموزشی رعایت شود به علاوه امکانات چندرسانه‌ای دیگر مانند (فیلم و صوت و …) وجود داشته باشد و تا حد ممکن ابزارهای مورد نیاز آموزش دهنده را در اختیار وی قرار دهد.

2-2-5-4. نرم‌افزارهای دایره‌المعارف و فرهنگ
به نرم‌افزارهایی اطلاق می‌شود که حاوی مجموعه‌ای از داده (شامل متن، تصویر، صدا و …) در زمینه‌ی یک موضوع خاص بوده و جهت تأمین منابع اطلاعاتی دانش‌آموزان پژوهنده و معلمین در آموزش به کار گرفته می‌شود. در طراحی این نوع نرم‌افزارها اغلب یک موضوع علمی در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس تمامی مطالب مورد نیاز و مرتبط به صورت دسته‌بندی شده در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد. مخاطبین این‌گونه نرم‌افزارها دانش‌آموزان دوره‌های مختلف تحصیلی و معلمان و سایر افراد علاقه‌مند می‌باشند .
ضرورت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزارهای دایره‌المعارف و فرهنگ
با توجه به نوع مخاطب این گونه نرم‌افزارها، باید تمامی مطالب موجود در کتاب‌های درسی با محوریت برنامه درسی پوشش داده شود.

2-2-5-5. بازی و سرگرمی‌های آموزشی
نرم‌افزارهای که در حین انجام بازی اقدام به آموزش غیر مستقیم به فراگیران می‌نمایند (بازی‌های غیر آموزشی مورد نظر نمی‌باشد.) طراحی این‌گونه نرم‌افزارها باید به گونه‌ای باشد که برای مخاطب ضمن داشتن جذابیت و هیجان‌های لازم، همچنین تفکر خلّاق، مفاهیم اجتماعی و علمی را آموزش دهد .
ضرورت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی

وجود یک نفر روانشناس برای تولید اینگونه نرم‌افزارها مفید می‌باشد. میزان ایجاد خلاقیت و انگیزه و عدم نشر انگیزه خشونت و پرخاشگری و همچنین میزان آموزش ارائه شده توسط بازی به مخاطب، از جمله ویژگی‌های اینگونه نرم‌افزارها می‌باشد.

2-2-5-6. کتاب‌های الکترونیکی
به نرم‌افزارهایی اطلاق می‌شود که

دیدگاهتان را بنویسید