پایان نامه روانشناسی با موضوع : پیشرفت تحصیلی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

ها کمک می کند. بالا بودن میزان انگیزه پیشرفت به افزایش احساس خودکارآمدی و افزایش انگیزه تحصیلی می انجامد. کاووسیان و همکاران (1386) مطالعهای با عنوان عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای سراسر کشور در سال تحصیلی 1384- 1383 انجام دادند. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای خودپنداره تحصیلی، نگرش دانشآموز به ادامه تحصیل و پاداشهای اجتماعی بهترین پیشبینی کنندههای انگیزش تحصیلی درونی دانشآموزان هستند.

پیشینه خارجی
صداقت ، عابدین ، حجازی و حسن آبادی (2011) رابطه میان انگیزه پیشرفت، تعاملات شناختی و موفقیتهای تحصیلی را میان دانش آموزان شهر تهران بررسی کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار لیزرل نشان داد که توانایی ادراکی، واسطه ادراکی و اهداف پیشرفت، پیش کننده تعهدات شناختی و موفقیتهای تحصیلی در میان دانش آموزان می باشد.
چاتورویدی (2009) به بررسی تأثیر محیط مدرسه بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پرداخت. محیط مدرسه دارای پنج مؤلفهی برانگیختن خلاقیت، مشارکت شناختی، مورد پذیرش بودن، عدم پذیرش و نظارت است. نتایج تحقیق وی نشان داد که هر پنج مؤلفهی محیط مدرسه بر انگیزه پیشرفت مؤثر است و سه مؤلفهی نظارت، مورد پذیرش بودن و عدم پذیرش عملکرد تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کرد. نتایج تحقیقات (ریاندز ، بولین ، کرمیرز ، هوپکینز ، استول و لوگیرویچ ، 1996، به نقل از چاتورویدی، 2009) نشان داد که از میان عوامل متعددی که مرتبط با انگیزه پیشرفت تحصیلی است، پنج ویژگی از جمله، تأکید بر مهارتهای مبتنی بر آموزش، انتظار پیشرفت زیاد از دانشآموزان، تعداد ارزیابی از پروژه های دانشآموزان، جو ایمن و دستوری و مدیریت آموزشی ارتباط بیشتری را با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارند. به علاوه، گرگوری (2007) در تحقیقی که با عنوان عوامل انگیزشی مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان دبیرستان انجام داد، نشان داد عوامل متعددی از جمله جو مثبت و حمایتی مدرسه، استقلال دانشآموز، فرصتهای منحر به فرد، روابط حمایتی، برنامههای درسی مناسب و رقابت سازنده توسط شرکتکنندگان به عنوان عوامل مهم در جذب برنامههایی که موجب پیشرفت تحصیلی دانشآموز میشود، معرفی شده است. همچنین پژوهش انجام شده توسط برنشتاین و مایر (2005) حاکی از آن است که عملکرد تحصیلی از تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه، روش های آموزشی، شرایط عاطفی و فیزیکی محیط تحصیلی، نگرش نسبت به مسایل آموزشی و انگیزه پیشرفت فراگیران تأثیر میپذیرد.
معلمان گزارش کردند که نوع روابط و جو عوامل کلیدی برای ایمنی مدارس است. همچنین شواهدی قابل توجهی نشان داده که جو سازمانی، آموزشی و اجتماعی مدرسه بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد (لادبیتر و بلات ، 2001، نقل در مینگ- تی، 2010). کلینتون- یوگن (1999) در مطالعهای با عنوان ادارک دانشآموزان پس از جو مدرسه و ارتباط آن با پیشرفت و وضعیت اقلیت، به بررسی 9 مؤلفه جو مدرسه شامل: روابط دوستانه، دستوری و منظم، مشارکت والدین، به اشتراک گذاری منابع، ارتباط بین شخصی دانشآموزان، رابطه معلم- دانشآموز، انگیزه پیشرفت، ساختمان مدرسه و به طور کلی جود مدرسه بودند پرداخت. نتایج نشان داد که ظاهر ساختمان مدرسه، رابطه معلم- دانشآموز و روابط دوستانه جنبههایی هستند که بیشترین تأثیر را بر عملکرد دانشآموزان دارند. همچنین دانشآموزانی که نمرهای بالایی بدست میآورند ادراکشان از مدرسه نسبت به دانشآموزانی که نمرهای پایین بدست میآورند، مثبتتر است. تحقیقات نشان داد که عوامل مختلفی بر انگیزه پیشرفت دانشآموزان تأثیر دارند که مهمترین آنها ویژگیهای شخصیت، پیشینه خانوادگی و مدرسه است (اکلز و ویگفیلد ، 1985؛ اکلز و هارولد ، 1993؛ هانسون ، 1994؛ هوسلر و استیج ، 1992، نقل در مایا ، 2000). مشارکت والدین در آموزش اولین و مهمترین عامل پایدار بر انگیزه پیشرفت دانشآموزان است (دالاس ، 2001).
مینگ- تی (2010) در مطالعهای به بررسی ارتباط بین ادراک از جو مدرسه، انگیزه پیشرفت و مشغولیت در مدرسه (رفتارهای مشارکتی و یادگیری خود تنظیمی) پرداخت. یافتهها نشان داد که ادراک از جو مدرسه مستقیماً بر مشغولیت در مدرسه تأثیر دارد و غیر مستقیم بر انگیزه پیشرفت تأثیر گذار است. نتایج مطالعه دالاس (2001) حاکی از آن است که جو حمایتی و مراقبتی مدرسه تأثیر قوی بر نظارت مؤثر، مسؤلیتپذیری، فعالیتهای مدرسه، تأیید دانشآموزان و کارکنان دارد. همچنین نتایج نشان داد کلاسهای درس مبتنی بر رویکرد ساختنگرایی بر انگیزه دانشآموزان تأثیر دارد. برای مثال، کلاسهای درس آنها فعال، مبتنی بر پروژه و علاقه بیشتر و معنی داری نسبت به کلاسهای درس سنتی دارند. به علاوه، معلمان از طریق راهبردهای مؤثر، تنظیم روش های آموزش مبتنی بر نیاز دانشآموزان، اجازه انتخاب به دانشآموزان، آموزش اکتشافی، بالا بردن اعتماد به نفس و ایجاد محیط کلاس درس مبتنی بر ارتباطات مثبت در پرورش انگیزه پیشرفت دانشآموزان مؤثر هستند.
مطالعات دیسکر ، دونا و چاریینسون (2007، نقل از خووری- کاسابری و بن- آریه، 2009) نشان داد که کیفیت ارتباط معلم- دانشآموز با موفقیت تحصیلی بیشتر و بهرهوری در کلاس و آزمونهای استاندارد ریاضی و خواندن ارتباط دارد (به علاوه ارتباط معلم- دانشآموزان با نتایج رفتاری دانشآموزان مرتبط است برای مثال، ارتباط بهتر معلم- دانشآموز پیشبینی کننده سطح بالایی از شایستگی اجتماعی و مشارکت دانشآموزان است. فری و همکاران (2008) به بررسی نقش دلبستگی به مدرسه و مشارکت خانواده بر توسعه رفتارهای منفی در طول نوجوانی پرداختند. یافتههای تحقیق آنان نشان داد دلبستگی به مدرسه با سطوح پایینتری از خشونت و باورهای پرخاشگری، درک مثبت از جو مدرسه و انگیزه پیشرفت دانشآموزان همبسته بود. همچنین درک حمایتی رفتار معلم با ادراک مثبت از جو مدرسه و سطوح بالایی از انگیزه پیشرفت همبسته است و کنترل والدین با سطوح پایینتری از رفتارهای خشونتآمیز و سطوح بالایی از انگیزه پیشرفت تحصیلی همبسته است.
کرستین و همکارانش (2008) در مطالعهای نشان دادند، جو مثبت مدرسه مهمترین جز موفقیت و مؤثر در مدارس است. این محققین دو جنبه از ادراک دانشآموزان از جو مدرسه شامل الف) دستوری و منظم، ب) انگیزه پیشرفت را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل چندگانه با مدل خطی نشان داد عامل سطح شخصی (مانند طبقه و جنیست)، نسبت بزرگتری از واریانس را برای ادارک از مدرسه دارا است. عامل سطح مدارس (به عنوان مثال اندازه و تغییر معلمان) و چندین مورد از عوامل سطح کلاسهای درس (به عنوان مثال ویژگیهای معلم، اندازه کلاس، تعداد دانشآموزان با مشکلات رفتاری) نیز پیشبینیکنندههای معنی داری از جو مدرسه هستند. ارتباط بین انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی پیچیده است. اما معمولاً، بیشتر دانشآموزان با انگیزه در انجام دادن تکالیف علمی تلاش بیشتری میکنند، پایدارند، از استراتژیهای شناختی برای انجام تکالیف استفاده میکنند و عملکرد بهتری در انجام تکلیف دارند (پینتریچ ، 2003، نقل از راس ، 2008). مارتین و همکاران (2008) در مطالعهای با عنوان «متغیرهای پیشبینی کننده پیشرفت تحصیلی در سیستم آموزش اسپانیا: در مقطع راهنمایی، مطالعه طولی» انجام دادند. نتایج نشان داد که متغیرهای مربوط به سطح آموزشی، جو مدرسه، انتظارات معلم از دانشآموزان بیشترین ارتباط را با متغیر مورد مطالعه که پیشبینی پیشرفت تحصیلی است؛ دارد. همچنین اندازه مدرسه، درصد دانشآموزانی که نمرهایشان تکرار میشود و مدریریت مدرسه واریانس کمتری از این پیشبینی را به خود اختصاص دادهاند.
طی پژوهش صورت گرفته درباره رابطه میان انگیزه تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان توسط امرایی ، الهی مطلق ، عزیزی زالانی و پرهون (2011) و با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد که میان دو متغیر انگیزه تحصیلی و موفقیت تحصیلی همبستگی بالایی وجود دارد. از طرف دیگر متغیرهایی مانند تلاش، رقابت، دلواپسی های اجتماعی نیز دارای ارتباطی قوی با عامل موفقیت تحصیلی داشت. بررسی تأثیر سبکهای یادگیری و مدیریت زمان بر موفقیت تحصیلی توسط سیمون ، سازان و تروتا (2011) نشان داد که برنامه های فردی مدیریت زمان عاملی تأثیر گذار بر موفقیتهای تحصیلی دانش آموزان می باشد. ساکلوفسکی ، استین ، مستوراس ، بیتون و اسبورنه (2012) پژوهشی انجام دادند مبنی بر رابطه میان شخصیت، احساس، هوش هیجانی و مقابله با استرس و موفقیت تحصیلی دانش آموزان. مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد که عملکرد تحصیلی با هوش هیجانی و مقابله با استرس رابطه دارد. طباطبایی و مشایخی (2013) رابطه میان سبکهای یادگیری و پیشرفتهای تحصیلی دانش آموزان را بر اساس تفاوت مهارتها، رشته اصلی و جنسیت مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که رشته اصلی و جنسیت تأثیری بر سبک های یادگیری نداشت.

مقدمه
در این فصل جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری، روش پژوهش، ابزار پژوهش، روش جمع آوری داده ها و روش تحلیل داده ها توضیح داده شده است.
طرح پژوهش

روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع علی–مقایسهای (علی پس از وقوع) میباشد، که ضمن بررسی به مقایسه دانشجویان دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت در شهر اهواز میپردازد؛ بدین‌صورت که پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی تفاوت بین متغیرهایی است که از قبل وجود داشته‌اند.
جامعهی آماری و روش نمونهگیری
در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر هلال احمر شهر اهواز می باشد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل می باشند. در این پژوهش، نمونه‌گیری در دو مرحله، یک‌بار جهت اعتباریابی پرسشنامه‌ها و بار دیگر جهت آزمودن فرضیه‌ها انجام گرفت.
الف( نمونهگیری جهت اعتباریابی پرسشنامهها

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابتدا برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه‌ها از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده شد، بدین صورت که از بین مجموع 15 رشته بصورت تصادفی 8 رشته انتخاب، سپس با توجه به نسبت تعداد دانشجویان هر رشته از بین آنان تعدادی بصورت تصادفی و در مجموع 100 نفر انتخاب شدند. در نهایت آزمودنی پس از تکمیل پرسشنامه ها آن را به پژوهشگر گرداندند.

ب (نمونهگیری برای آزمودن فرضیه ها
نمونه این بخش از پژوهش شامل 200 دانشجوی پسر بود که با روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. برای انتخاب دانشجویان، از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده میشود، بدین صورت که از بین مجموع 15 رشته بصورت تصادفی 8 رشته انتخاب، سپس با توجه به نسبت تعداد دانشجویان هر رشته از بین آنان تعدادی بصورت تصادفی و در مجموع 200 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌های انگیزه پیشرفت، خود – گزارشی هوش هیجانی و سبک های یادگیری برای تکمیل به آن‌ها ارائه ‌گردید.
ابزارهای پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید