مقاله رایگان درمورد دانش آموز، دانش آموزان، آموزش و پرورش

گیری و سنجش پیشرفت یادگیری غالبا بر آزمونهای مداد و کاغذی تاکید دارد که در قالب پرسشهای کلیشه ای و حافظه ای ، یادگیری های پراکنده ی فراگیران را مورد ارزشیابی قرار می دهد . در... ادامه

مقاله رایگان درمورد آموزش خانواده، آموزش و پرورش، آموزش معلمان

جوان را آرامش و اطمینان بخشیده و او را به نجات و کمال رساند. نهادهای فرهنگی جامعه وظیفه دارند قرآن کریم را که تجلى‌گاه خداوند و یگانه وسیله ارتباط میان بندگان و آفریدگار جهان است، به... ادامه

مقاله رایگان درمورد آموزش و پرورش، دانش آموز، صاحب نظران

شاگردان همکاری نزدیک به وجود می آید. 11ـ نتایج طرح وسیله تجدیدنظر در برنامه می شود. در نتیجه، مطالب و کارهایی در مدارس دنبال خواهند شد که متناسب با احتیاجات، استعدادها و علایق شاگردان... ادامه

مقاله رایگان درمورد درجه حرارت، حمل و نقل

و نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی بر دوش مدیر خواهد بود. الته همانگونه که قبلاً توفیق عملکردهای مدیریتی را در قالب یک فرآنید مشارکتی ذکر کردیم،‌موفقیت نظارت آموزشی نیز در مشارکت و... ادامه