ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۷

ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۷

C

 

 

۸۱۸٫۹۳۰۴

 

 

۷۰۲۲٫۵۹۲

 

 

۰٫۱۱۶۶۱۴

 

 

۰٫۹۰۷۳

 

 

کوچکتر

 

 

تاثیرگذار است

 

 

 

آماره دوربین واتسون

 

 

۲٫۰۱

 

 

خطاها در مدل همبسته نیستند یعنی مقدار آماره دوربین واتسون در بازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار دارد.

 

 

 

ضریب تعیین مدل

 

 

۰٫۲۱

 

 

۲۱ درصد از تغیرات تغیر در حسابهای دریافتنی سالیانه توسط متغیرهای معنادار مستقل معنادار بیان میشود.

 

 

قدر مطلق باقیمانده براش مدل تغیر در حسابهای سالیانه به عنوان اولین مولفه شاخص کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود.

 

برآورد دوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی

 

برآورد دوم برای کیفیت گزارشگری مالی از مدل اقلام تعهدی حاصل می شود که به وسیله (کاسنیک،[۱۲۴] ۱۹۹۹) بر مبنای مدل (جونز، ۱۹۹۱) ارائه شده است:
TAi,t β۰ + β۱ΔRevenues i,t + β۲ Loani,t + β۳ ΔCFO i,t + εi,t (۲)
TA i,tکل تعهدات است، که از تغییر در دارایی های جاری غیر نقدی منهای تغییر در بدهی های جاری بعلاوه تغییر در بدهی کوتاه مدت بانکی منهای استهلاک محاسبه می شود.
Δ Revenues i,t: تغییر در درآمدها
Loani,t: تسهیلات پرداختی
ΔCFO i,t: تغییر در جریان وجوه نقد حاصل از عملیات تغییر در وجوه عملیاتی است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی

 

TAi,t β۰ + β۱ΔRevenues i,t + β۲ Loani,t + β۳ ΔCFO i,t + εi,t (۲)
جدول ‏۴-۶ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار آماره آزمون F درجه آزادی سطح معنی داری مقایسه با ۰٫۰۵ برازش مدل
۰٫۲۶ (۲۲۹و۱) ۰٫۶۰۹ بزرگتر پول(تلفیقی)

 

*منبع : یافته های پژوهشگر
بنابراین در این قسمت مدل تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون به روش تلفیقی( pool ) آزمون خواهند شد.
جدول ‏۴-۷: نتایج تخمین مدل (تعهدات کل – شاخص دوم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*