تحقیق درمورد سهم بازار، توسعه برند، استاندارد

دانلود پایان نامه

رقبا
02/0
4
08/0
17
افزایش تنوع محصولات رقبا
01/0
2
02/0
18
خطر ورشکستگی
03/0
4
12/0
19
عدم حضور کشور ایران در اتحادیه های تجاری و اقتصادی
02/0
4
08/0
20
شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورمو ثبات نرخ ارز
03/0
1
03/0
21
عدم انعطاف پذیری در خط تولید
01/0
2
02/0
22
تحریم های همه جانبه
02/0
2
04/0
23
عدم و جود زیر ساختهای حمل و نقل و ارتباطات بانکی
03/0
2
06/0
24
کیفیت و آپشن
04/0
2
08/0
25
عدم وجود یک ساختار اطلاعاتی در امور مشتریان
08/0
1
08/0
1
57/2
ادامه جدول(20-4) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
در این جا امتباز به دست آمده و جمع کل فرصتها و تهدیدات 67/2 و چون بالای5/2 است سازمان می توانند این فرصت ها را به نقاط قوت تبدیل کند.
3-6-4ماتریس بررسی وضعیت رقبا CPM
سایپا
ایران خودرو
عوامل تعیین کننده
ضریب
نمره
نمره نهایی
نمره
نمره نهایی
تبلیغ
5/0
3
15/0
2
1/0
کیفیت محصول
25/0
3
75/0
3
75/0
قیمت رقابتی
25/0
3
75/0
4
1/0
مدیریت
1/0
3
3/0
2
2/0
وضع مالی
1/0
1
1/0
3
3/0
وفاداری مشتری
1/0
3
3/0
3
3/0
گسترش جهانی
5/0
2
1/0
1
05/0
سهم بازار داخل وخارج
1/0
3
3/0
4
4/0
جمع
1
35/2
1/3
جدول(21-4) ماتریس بررسی وضعیت رقبا
وضعیت رقیب اصلی ایران خودرو در ماتریس رقابت تحلیل شده است و چنان چه از جدول فوق پیداست در مقایسه با شرکت رقیب این شرکت در جایگاه بالاتری قرار دارد.
4-6-4ماتریس سوات (swot) ایران خودرو
قوت ها ((s
ضعفها (W)
s1ماشین آلات و تجهیزات به روز و پیشرفته
s2شناسایی انتظار مشتری
s3روحیه مشتری مداری پرسنل
s4استقرار سیستم مدیریت کیفت
s5 وجود پرسنل با دانش واعتقاد به تفکر سیستمی
s6 توجه دولت به امر صادرات و اعطای وام به منظور تولید
s7وجود تجارب بسیار خوب در سطح بین المللی
s8برخورداری از توانمندی مناسب و کارامد در حوزه بازاریابی
s9مدیریت شکایت مشتری
s10یکی از صادر کنندگان برتر شرکت
W1عدم وجود واحد تخصیص در زمینه امور بین المللی
W2فقدان در اندازه گیری رضایت مشتریان و نمایندگی ها
W3بالا بودن هزینه لجستیک و توزیع
W4طولانی بودن زمان صدور اسناد
W5ضعف در اداره نمایندگی ها و نداشتن برنامه آموزشی مناسب آنها
W6جامع و به روز نبودن مستندات
W7ضعف در نظارت موثر بر ارائه محصول در بازارها
W8عدم وجود استانداردها برای اکثر فعالیت ها
W9روشن نبودن نحوه نظارت بر عملکرد خدمات پس از فروش
W10نداشتن دوره های آموزشی
W11ضعف در استراتژی تبلیغات در بازار
W12 کمبود پرسنل متخصص
جدول( 22-4) نقاط قوت و ضعف
فرصت
تهدید
O1عدم رضایت مصرف کنندگان از کیفیت محصولات چینی
O2بهره برداری از نقاط مشترک سیاسی و مذهبی
O3امکان استفاده از منابع مالی و فروش های اعتباری صادراتی
O4قیمت ارزان قطعات یدکی
O5رشد فروش در بازارهای جهانی
O6تقاضا برای خودروهای کوچک و اقتصادی
O7توجه دولت به امر صادرات
O8تبدیل خودرو از یک وسیله سرمایه ای به یک وسیله لوکس
O9تقاضا برای خودرو های اقتصادی در مناطق پر ریسک
O10نیروی کار فعال و باتجربه شرکت
عدم وجود تبلیغات در بازارهای خارجیT1
نداشتن محصول روز آمدT2
T3عدم تناسب حمایتهای کشور از صادرات در مقایسه با رقبا
حضور رقبای در عرصه خودرو اقتصادی نظیر چین و هندT4
سرعت فزاینده رقبا عرضه محصولات متنوع و با کیفیت T5
T6پایین بودن تصویر ذهنی برند ایران خودرو در مقایسه با رقبا
افزایش تنوع محصولات رقبا T7
T8خطر ورشکستگی
T9عدم حضور کشور ایران در اتحادیه های تجاری و اقتصادی
T10شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورمو ثبات نرخ ارز
T11عدم انعطاف پذیری در خط تولید
تحریم های همه جانبهT12
T13عدم و جود زیر ساختهای حمل و نقل و ارتباطات بانکی
T14کیفیت و آپشن
T15عدم وجود یک ساختار اطلاعاتی در امور مشتریان
جدول( 23-4) فرصت ها و تهدیدها
پس از تجزیه و تحلیل ماتریس swot همانطور که مشخص است بیشترین تمرکز در منظر فرایندهای سازمان بوده است و پس از آن منظر رشد و یادگیری و به این دلیل این تمرکز وجود دارد که دو منظر ذکر شده توانمندسازیهای سازمان برای رسیدن به اهداف استراتژیک می باشند ولی منظر مالی و منظر مشتری نتایج حاصل شده از اقدامات انجام شده در مناظر توانمندساز می باشند.
7-4 فاز 4 : تعیین استراتژی و تهیه ماتریس تصمیم گیری کمی
استراتژی تهاجمی
استراتژی محافظه کارانه
استراتژی رقابتی
IFE=2/63
EFE=2/57
استراتژی تدافعی
جدول( 1-7-4) ماتریس داخلی و خارجی
1- استراتژی نوآوری در فرایند تحقیقات بازاریابی و فروش صادراتی
2- استراتژی مدیریت سرمایه های اطلاعاتی ، سازمانی ، انسانی
3- استراتژی حفظ و گسترش سهم بازار
4- استراتژی تعالی عملیات فرآیند های صادرات (اموربین المللی، لجستیک،مالی و بازرگانی)
5- استراتژی مدیریت پایگاه های خارجی
6- استراتژی توسعه برند
7- استراتژی مدییت و رضایت نمایندگی ها
8- استراتژی بهره وری
9- استراتژی رشد و سود آوری
10- استراتژی ر ضایت مشتری صادراتی
ماتریس تصمیم گیری کمی(QSPM)
با توجه به ماتریس تصمیم گیری کمی اولویت بندی استراتژی ها بدین صورت میباشد.
استراتژیها
اولویت
استراتژی 4= استراتژی تعالی عملیات فرآیند صادرات (اموربین المللی، لجستیک،مالی و بازرگانی)
66/6
استراتژی 1= استراتژی نوآوری در فرایند تحقیقات بازاریابی و فروش صادراتی
62/5
استراتژی 5 = استراتژی مدیریت پایگاه های خارجی
38/5
استراتژی 7 = استراتژی مدیریت و رضایت نمایندگی ها
35/5
استراتژی 2 = استراتژی مدیریت سرمایه های اطلاعاتی ، سازمانی ، انسانی
3/5
استراتژی 3 = استراتژی حفظ و گسترش سهم بازار
51/4
استراتژی 10 = استراتژی ر ضایت مشتری صادراتی
01/4
استراتژی 6 = استراتژی توسعه برند
91/3
استراتزی 9 = استراتژی رشد و سود آوری
44/3
استراتزی 8 = استراتژی بهره وری
32/3
جدول(26-4) ماتریس تصمیم گیری کمی
پس از انجام آنالیزSWOT و جمع بندی صورت گرفته و مطالعه ماموریت و چشم انداز سازمان و ماتریسSWOT تنظیم شده، در این خصوص اهداف سه ساله سطح کسب و کار حوزه صادرات به شرح زیر تهیه گردید:
8-4فاز 5 : تعین اهداف استراتژیک (اهداف هوشن)
اهداف هوشن
بکارگیری نیروی متخصص در حوزه صادرات
نهادینه نمودن دا.نش فردی و سازمانی در حوزه صادرات
الگو برداری از سازمان های برتر
ترویج فرهنگ صادراتی در سازمان
بهینه سازی ساختار سازمانی صادرات
توسعه بانک اطلاعاتی مشتریان صادراتی
توسعه سیستمهای ارتباطی مشتریان و شبکه نمایندگیها
توسعه و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی
افزایش دانش و مهارت تخصصی پرسنل صادرات
تعمیق و گسترش مطالعات بازار
بهبود ساز و کار مطالعات بازار
مدیریت تقاضای مشتریان صادراتی
توسعه روشهای نوین بازاریابی
ارتقاء کمی وکیفی حضور در نمایشگاه های بین المللی
توسعه تعامل با نمایندگان و مشتریان
توسعه برند
چابک سازی فرایند لجستیک و توزیع محصول
چابک سازی فرایندهای صدور اسناد
ارتقاء قابلیت های شبکه نمایندگیها
گسترش شبکه نمایندگیها
توسعه نظارت و ارزیابی شبکه
توسعه کسب و کار نمایندگیها
توسعه استاندارد سازی نمایندگیها
توسعه صادرات محصولات
توسعه روشهای نوین بازاریابی وفروش
جدول شماره(27-4) اهداف هوشن کانری
اهداف استراتژیک حوزه صادرات:
• بکارگیری نیروی متخصص در حوزه صادرات: با توجه به هدف جهانی شدن و رقابت سخت در بازارها، بکارگیری نیروی متخصص در حوزه صادرات باید یکی از اهداف کلیدی در حوزه باشد تا بتواند بهره وری خود را افزایش داده و از این طریق امور صادراتی را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.
• نهادینه نمودن دا.نش فردی و سازمانی در حوزه صادرات
• الگو برداری از سازمان های برتر: یکی از راه های مهم برای رسیدن به موفقیت الگوبرداری از سازمان‌های برتر می باشد. در حال حاضر اکثر سازمان های موفق به این مقوله به خوبی پرداخته و از تجربیات و دستاوردهای حاصل شده توسط دیگران به خوبی استفاده می کنند.
• ترویج فرهنگ صادراتی در سازمان: در سازمان تولیدی همانند شرکت ایران خودرو یکی از کارهای اصلی ترویج فرهنگ صادراتی در سازمان است. زیرا سازمان باید اهمیت صادرات را درک کرده تا بتواند در این خصوص به خوبی حرکت نماید
• بهینه سازی ساختار سازمانی صادرات: با توجه به پیچیدگی محیطی و همچنین نیاز به انعطاف پذیری بیشتر بهینه سازی ساختار سازمانی صادرات به عنوان یکی از اهداف استراتژیک این حوزه در نظر گرفته شده تا از طریق فرایند صادرات چابک تر شود.
• توسعه بانک اطلاعاتی مشتریان صادراتی: بمنظور شناسایی مشتریان در بازارهای هدف و حفظ آنها، حوزه صادرات توسعه بانک اطلاعاتی مشتریان صادراتی را تعریف نموده تا در این راستا بتواند زیرساخت های مناسبی را برای بازاریابی اثربخش تر در سازمان ایجاد نماید.
• توسعه سیستمهای ارتباطی مشتریان و شبکه نمایندگیها: هدف توسعه سیستم‌های ارتباطی مشتریان و شبکه نمایندگی‌ها، گسترش ارتباط میان مشتریان و شبکه نمایندگی های صادراتی تعریف شده است تا از این طریق حوزه صادرات بتواند خدمات بهتری را به مشتریان صادراتی خود ارائه دهد.
• توسعه و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی
• افزایش دانش و مهارت تخصصی پرسنل صادرات: ارتقا دانش و مهارت تخصصی پرسنل صادرات نیز یکی از اهداف کلیدی و زیر ساختی این حوزه می باشد تا از این طریق پرسنل این حوزه بتوانند فرایندهای کلیدی خود را بهتر و با خطای کمتری انجام دهند. همچنین با توجه با تغییرات محیطی بتوانند بروز بوده و با دانش روز حرکت نمایند.
• تعمیق و گسترش مطالعات بازار: با توجه به محدود شدن بازار داخلی و اهمیت بازار صادراتی و شناسایی بازارهای جدید، تعمیق و گسترش مطالعات بازار یک امر بسیار مهم و کلیدی برای شرکت ایران خودرو میباشد به منظور این کار میبایست استراتژیهای مشخصی در خصوص تعمیق و گسترش مطالعات بازار صورت گیرد تا با شناخت کامل از محیط بازارهای هدف بتوان برنامه ریزی صحیح برای ایجاد زیر ساختهای مناسب به منظور ورود به این بازارها انجام داد.
• بهبود ساز و کار مطالعات بازار: به منظور سود آوری بیشتر و کسب سهم بازار در بازارهای صادراتی نیاز به روشهای متنوع در بازاریابی میباشد، تا بتوان به موقع و بطور اثر بخش تصمیماتی را در این خصوص اخذ نمود. حوزه صادرات می بایست با الگوبرداری از شرکتهای بزرگ و موفق این امر را بخوبی انجام داده و بعنوان یکی از استراتژیهای سه ساله خود قراردهد.
• مدیریت تقاضای مشتریان صادراتی: با توجه به اینکه در بازارهای صادراتی رقابت با کلیه شرکتهای خودرو ساز جهانی میباشد باید توجه ویژه به نیازهای مشتریان در بازارهای هدف شود و برای ورود هدفمند به این بازارها میبایست محصولاتی مناسب مشتریان تهیه و ارسال گردد. به طور مثال میتوان به مواردی نظیر فرهنگ مشتریان در بازارهای هدف، قدرت خرید آنها، سطح توقع آنها از کیفیت و … توجه نمود. به همین دلیل هدف استراتژی مدیریت تقاضای مشتریان صادراتی بعنوان یک هدف کلیدی برای حوزه صادرات تعیین شده است.
• توسعه روشهای نوین بازاریابی: انعقاد قراردادهای مناسب و کم هزینه با دید کامل باید یکی از استراتژیهای اصلی حوزه صادرات باشد زیرا در صورتیکه به این بخش توجه مناسبی نشود

دیدگاهتان را بنویسید