تحقیق رایگان درباره بازده سهام، اندازه شرکت، چرخه عمر

دانلود پایان نامه

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله بلوغ بارتون
مرحله بلوغ پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
121/5-
532/0-
595/0
519/14-
188/2-
029/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
075/0-
005/3-
003/0
047/0-
876/0-
382/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
530/1-
106/8-
001/0
191/0-
226/1-
041/0
اندازه شرکت
010/0-
180/0-
858/0
467/2-
463/2-
014/0
دوربین واتسون
931/1
_
_
897/1
_
_
آماره F
530/10
_
000/0
732/2
_
028/0
R Square
ضریب تعیین
518/0
_
_
270/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
517/0
_
_
270/
_
_
همانگونه که درجدول 4-21 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو رابطه معناداری با بازده سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با بازده سهام ندارد. در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها رابطه معناداری با بازده سهام دارند. کیفیت سود با الگوی پنمن و بارتون-سیمکو ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی بارتون-سیمکو و پنمن معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی پنمن 27 درصد و الگوی بارتون-سیمکو حدود 52 درصد از تغییرات بازده سهام را می توانندتوضیح دهند.
3- 3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
جدول (4-22): نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله افول بارتون-سیمکو
مرحله افول پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
870/103
015/11
0000/0
592/14-
904/1-
057/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
1750/0-
078/4-
0001/0
563/0-
992/2-
302/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
2990/0-
615/1-
010/0
169/0-
084/1-
000/0
اندازه شرکت
084/22-
622/17-
2351/0
905/1-
872/1-
062/0
دوربین واتسون
963/1
_
_
833/1
_
_
آماره F
544/50
_
000/0
022/3
_
004/0
R Square
ضریب تعیین
389/0
_
_
349/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
382/0
_
_
347/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-22 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو رابطه معناداری با قیمت سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با قیمت سهام ندارد. در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها و در الگوی پنمن سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی پنمن و بارتون،سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی پنمن و بارتون-سیمکو معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی بارتون-سیمکو حدود39 الگویپنمن حدود35 درصداز تغییرات قیمت سهام را میتوانند توضیح دهند.
جدول (4-23): نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله افول بارتون
مرحله افول پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
544/103
024/11
000/0
121/5-
532/0-
595/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
5065/0-
300/6-
000/0
378/0-
431/3-
102/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
311/0-
686/1-
021/0
6406/3-
031/0
اندازه شرکت
126/22-
726/17-
104/0
667/2-
998/1-
046/0
دوربین واتسون
903/1
_
_
931/1
_
_
آماره F
163/51
_
000/0
530/10
_
000/0
R Square
ضریب تعیین
392/0
_
_
362/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
385/0
_
_
362/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-23 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو رابطه معناداری با بازده سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با بازده سهام ندارد. در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها و در الگوی پنمن سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با بازده سهام دارند. کیفیت سود با الگوی پنمن و بارتون،سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی پنمن و بارتون-سیمکو معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی بارتون-سیمکو حدود39 الگویپنمن حدود37 درصداز تغییرات بازده سهام را میتوانند توضیح دهند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
در این فصل از تحقیق، ابتدا خطوط کلی تحقیق از ابتدا (کلیات تحقیق) تا نتایج تجزیه وتحلیل تحقیق را مرور می‌کنیم و در ادامه به یافته‌های مهم تحقیق و بحث و نتیجه‌گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم. نهایتاً در پایان فصل پیشنهادهایی مرتبط با حوزه تحقیقی مربوطه ارائه می کنیم.
5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق “بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 تا 1388” بود که در این راستا کیفیت سود با استفاده از 3 الگوی کلی مورد بررسی قرار گرفت. اولین الگوی کیفیت سود ، الگوی لویز است که برابر با انحراف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از جریان نقدی عملیاتی است بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت کمتری برخوردار است . الگوی دوم کیفیت سود ، الگوی بارتون است که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره در رابطه با فروش بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار است . الگوی سوم کیفیت سود ، الگوی پنمن است که از نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخورداراست.
در این پژوهش به آزمون فرضیه‌های زیر پرداخته شد:
1) کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
این فرضیه شامل سه فرض‌ فرعی زیر می‌باشد:
1-1) طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
1-2) طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
1-3) طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
2) کیفیت سود با الگوهای لویز وبارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
این فرضیه نیز شامل سه فرض فرعی زیر می‌باشد:
2-1) طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
2-2) طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
2-3) طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
3) کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمردارای محتوای اطلاعاتی است.
فرضیه سوم نیز دارای سه فرض فرعی است:
3-1) طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-2) طی مرحله کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-3) طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. فرضیه ها از طریق نتایج حاصل از الگوهای اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند.
به منظور تعیین معنی دار بودن الگوی رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است. برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر الگو ، از آماره t استیودنت در سطح اطمینان 95% ، استفاده شده است. بدین منظور از نرم افزارهای EXCEL ، E-VIEWS و SPSS استفاده شده است. همچنین از آزمون دوربین واتسون نیز برای بررسی نبود مشکل خود همبستگی بین جملات پسماند استفاده گردید که حدود 2 می باشد و مشکل همبستگی نیز وجود ندارد. برای آزمون نرمال بودن خطاها، از آزمون کولوموگروف- اسمیرنوف (K-S) استفاده شده است.
5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه قیمت بازار سهام و بازده سهام با کیفیت سود با استفاده از سه الگوی لویز ، پنمن و بارتون-سیمکو طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها در 65 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388-1383 انجام شد . روش آماری استفاده شده در این پژوهش رگرسیون خطی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی بود .نتایج تحقیق که بطور خلاصه در جدول 5-1 و 5-3 ارائه شده نشان دادند که در الگوی لویز طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و قیمت بازار سهام رابطه منفی و معناداری با کیفیت سود دارد. در الگوی پنمن طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و قیمت بازار سهام رابطه منفی و بیمعنی با کیفیت سود دارد. در الگوی بارتون-سیمکو طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و قیمت بازار سهام رابطه منفی و معناداری با کیفیت سود دارد .
در الگوی لویز-پنمن در مراحل رشد و افول ، الگوی پنمن ارتباط قویتری نسبت به الگوی لویز با قیمت بازارسهام دارد . در مرحله بلوغ عکس این مطلب صادق است.در مرحله رشد ، الگوی پنمن ارتباط قویتری نسبت به الگوی لویز با بازده سهام دارد .در مرحله بلوغ و افول عکس این مطلب صادق است که نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در مرحله رشد ، بلوغ و افول بین این دو الگو می باشد.
در الگوی لویز و بارتون-سیمکو ،در مرحله رشد ، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری نسبت به الگوی لویز با قیمت بازار سهام دارد . در مرحله بلوغ و افول عکس این مطلب صادق است .در مرحله رشد و افول ، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با بازده سهام دارد . در مرحله بلوغ عکس این مطلب صادق است که نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در مرحله رشد ، بلوغ و افول بین این دو الگو می باشد .
در الگوی پنمن-بارتون ،در مرحله رشد و بلوغ ، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری نسبت به الگوی پنمن با بازده و قیمت بازار سهام دارد . در مرحله افول الگوی پنمن ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد . که نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در مرحله رشد و بلوغ ، با مرحله افول بین این دو الگو می باشد .
جدول (5-1): ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)
ضرایب کیفیت سود
مرحلهرشد
معنیداری
مرحلهبلوغ
معنیداری
مرحلهافول
معنیداری
الگوی لویز
023/0-
با معنی
440/0-
با معنی
184/0-
با معنی
الگوی بارتون-سیمکو
026/0-
با معنی
499/0-
با معنی
175/0-
با معنی
الگوی پنمن
571/0-
بی معنی
083/0-
بی معنی
563/0-
بی معنی
جدول (5-2): مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق(قیمت سهام)
الگو
مرحله رشد
مرحله بلوغ
مرحله

دیدگاهتان را بنویسید