دانلود پایان نامه ارشد درباره دانش آموز، شهر تهران، ادراک دیداری

دانلود پایان نامه

معناداری وجود دارد ، به طوری که بر دختران تأثیر بیشتری داشته است . با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه ریزی چند بعدی می تواند بر میزان رشد هماهنگی دیداری – حرکتی مؤثر باشد .
• در پژوهشی که توسط رئیسی (1386) ، با عنوان تأثیر بازی های رایانه ای بر مهارت حل مسئله و هماهنگی دیداری – حرکتی پسران پیش دبستانی شهر تهران صورت گرفت نشان داد کودکانی که بازی رایانه ای ماشین را انجام می دادند ، نسبت به کودکانی که این بازی را انجام نمی دادند در آزمون حل مسئله عملکرد بهتری داشتند . همچنین میزان خطای آنها در آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت» کمتر از خطای کودکانی بود که بازی رایانه ای را انجام نمی دادند . به علاوه کودکانی که به طور متوسط ، بیش از 5 ساعت در هفته بازی رایانه ای ماشین را انجام می دادند در هر دو آزمون عملکرد شبیه به هم داشتند و تفاوت معناداری بین نمرات حل مسئله و هماهنگی دیداری – حرکتی آنها مشاهده نشد .
• فرهبد (1378) ، تأثیر بازی آموزشی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان 6-4 سال مرکز حمایتی شیرخوارگاه آمنه را مورد بررسی قرار داده است . هدف این تحقیق مقایسه هماهنگی چشم و دست ، هماهنگی دو دست و سرعت عمل مهارت های دستی سمت چپ و راست در دو گروه از کودکانی که تحت آموزش بازی های خاص قرار گرفته بودند و کودکانی که تحت آموزش قرار نگرفته اند بود . این پژوهش به صورت مداخله ای براساس مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم انجام گرفت . جامعه آماری شامل 30 کودک پسر و دختر به عنوان گروه مورد و 30 کودک پسر و دختر به عنوان گروه شاهد در گروه سنی 72-48 ماه تمام از مجتمع حمایتی شیرخوارگاه آمنه تهران است . نتایج به دست آمده نشان داد افزایش سرعت عمل مهارت های دستی سمت راست و چپ در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد است . افزایش هماهنگی چشم و دست در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد است . افزایش هماهنگی دو دست در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد است . هیچ گونه ارتباط معنی داری بین قد ، وزن و تاریخ ورود به مجتمع شبانه روزی با افزایش مهارت های حرکتی ظریف گروه مورد وجود نداشت . افزایش مهارت های حرکتی ظریف ، هماهنگی چشم و دست و هماهنگی دو دست در دو گروه سنی مختلف و در دوجنس ، در گروه مورد یکسان بود . اختلاف معنی داری بین سن و افزایش سرعت عمل مهارت های دست راست در گروه مورد وجود دارند . اختلاف معنی داری بین دوگروه از نظر جنس و افزایش سرعت عمل مهارت های دست چپ در گروه مورد وجود داشت .
• سلیمانی (1373) ، در پژوهشی توانمندی های حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی منطقه 4 شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است . نمونه پژوهش حاضر شامل دو گروه 30 نفره (مجموع 60) دختر و پسر کلاس پنجم از منطقه 4 شهر تهران می باشد که هر یک از گروه ها خود از دو گروه معدل بالای 19 (15 نفر) و معدل زیر 15 (15 نفر) تشکیل شده است . داده های به دست آمده از آزمون t و z مورد ارزیابی قرار گرفت که ارتباط بین توانمندی های حرکتی و پیشرفت تحصیلی را با همبستگی بالایی مورد تأیید قرار داده است .
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
• پریرا82 در سال 2011 تحقیقی با هدف بررسی همبستگی بین توانایی هماهنگی دیداری – حرکتی و عملکرد تحصیلی ، و همچنین اینکه آیا توانایی ادراک دیداری همبسته با عملکرد خواندن است و آیا توانایی هماهنگی حرکتی همبسته با عملکر نوشتن انجام داد . برای جمع آوری داده ها از آزمون رشد هماهنگی دیداری – حرکتی و آزمون عملکرد تحصیلی استفاده شد . شرکت کنندگان 77 دانش آموز کلاس دوم بودند . نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین توانایی هماهنگی دیداری – حرکتی و مهارت های تحصیلی خواندن ، نوشتن و حساب وجود دارد . علاوه بر این همبستگی قابل شناسایی بین ادراک دیداری و عملکرد خواندن و بین هماهنگی حرکتی و نوشتن نشان داد .
• در تحقیقی که توسط راتزون و همکارانش83 در سال 2010 تحت عنوان بررسی تأثیر گذاری رویکرد والدینی (HPP) در منزل بر فعالیت دیداری – حرکتی دانش آموزان کلاس اول انجام شد ، نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد مذکور قادر نیست مهارت های دیداری – حرکتی کودکان را بیش از سایر رویکرد های یاری رسانی به کار گرفته شده در این پژوهش بهبود دهد . میزان رضایت والدینی در میان آن دسته از والدینی که در رویکرد (HPP) مشارکت داشتند به طرز چشم گیری بالاتر بود . والدین سوای پایگاه اقتصادی – اجتماعی خود سازگاری خوبی با این رویکرد داشتند .
• کلارک84 (2010) ، در تحقیقی که تحت عنوان همبستگی میان دست خط ، خواندن ، حرکت ظریف و مهارت های دیداری – حرکتی در میان کودکان مهدکودک انجام داد ، همبستگی میان هفت شاخص نوشتاری و خواندن در امتحان نیمسال کودکان مهدکودک را با استفاده از آزمون نوشتاری الفبا (کلارک ، 2010) ، آزمون نوشتاری نام (کلارک ، 2010) و شاخص های پویای مهارت های سواد پایه را مورد آزمون قرار داده است . آزمون شوندگان این پژوهش 48 نفر در رده سنی 82-68 ماهه بودند که از این میان 53% آنها شامل پسران می گردیدند . این بررسی به همبستگی های معناداری میان شاخص های نوشتاری و شاخص های DIBELS دست یافت . آن دسته از دانش آموزانی که نمرات کمتری در DIBELS کسب کردند در شاخص های نوشتاری نیز نمرات کمتری را بدست آوردند . بررسی حاضر همچنین به تفاوت معناداری میان خوانایی در نوشتن حروف بزرگ در مقایسه با حروف کوچک دست یافت . با این حال در سرعت نوشتن این حروف تفاوت چندانی به چشم نمی خورد .
• برونر85 (1972) ، بیان می دارد که بازی فرصتی برای ایجاد مهارت های جدید حرکتی فراهم می کند ، مخصوصا مهارت های دستی که برای استفاده از ابزار مورد نیاز است . براساس این پژوهش بازی دوران کودکی ، محیط عاری از فشاری ایجاد می کند که در آن اجزاء رفتاری مهارت های پیچیده ای که برای دوران بزرگسالی مورد نیاز است ، بدون نگرانی در مورد نتیجه یا هدف عملکردها ، در مسیرهای جدید به هم می پیوندند ( به نقل از فرهبد ، 1378) .
جمع بندی
با نگاهی به نظریه های مطرح شده در این فصل می توان دریافت که استفاده از حرکت برای رشد بهنجار مهارت های ادراکی – حرکتی ضروری است . نظریه پردازانی چون دلاکاتو ، کپارت و گتمن بیش از سایرین به حرکت بها داده اند . تحقیقات دیگری از جمله تحقیق سلیمانی (1373) نیز هم بستگی میان توانمندی های حرکتی و پیشرفت تحصیلی را گزارش کرده اند . پژوهش های انجام گرفته نشان می دهند که مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی یک مهارت بنیادی برای انجام تکالیف مدرسه از قبیل نوشتن و حساب کردن ، رونویسی از تخته سیاه ، فعالیت های ترسیمی ، فعالیت های ورزشی و انجام حرکات ظریف می باشد و رشد نایافتگی یا ضعف عملکرد دیداری – حرکتی می تواند به صورت ناتوانی یادگیری بروز پیدا کند . از طرفی پژوهش ها نشان داده اند که این مهارت از طریق انجام فعالیت ها و بازی هایی مانند برخی بازی های رایانه ای و بازی های آموزشی قابلیت رشد دارد .
فصل سوم :
روش شناسی پژوهش
در این فصل به جزئیات مربوط به روش انجام پژوهش می پردازیم . ابتدا در رابطه با طرح پژوهش ، جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری توضیحاتی داده می شود ، سپس ابزار اندازه گیری معرفی و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه روش اجرا شرح داده می شود و در پایان روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می گردد .
طرح پژوهش
روش پژوهش طرح آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل می باشد .
جامعه مورد مطالعه
کلیه کودکان مقطع پیش دبستانی منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی92-1391 مشغول به تحصیل می باشند ( تعداد کل دانش آموزان جامعه مورد نظر 2621 نفر می باشد ) .
نمونه و روش نمونه گیری
دراین پژوهش برای انتخاب نمونه ، روش نمونه گیری خوشه ای به کار برده شده است . لذا از میان 55 مرکز پیش از دبستان منطقه یک شهر تهران ، 2 مدرسه ( یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه) و در هر مدرسه 2 کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید . 120 دانش آموز پیش از دبستان انتخاب شدند. در گروه آزمایش (30 دختر و 30 پسر) و در گروه کنترل (30 دختر و 30 پسر) جایگزین شدند .
ابزار اندازه گیری
آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) جهت سنجش هماهنگی دیداری – حرکتی
آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»
آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) که توسط لورتا بندر ساخته شده شامل نه کارت با ابعاد 6×9 اینچ می باشد که تصاویری بر روی آنها طرح شده است . این تصاویر به اقتباس از آزمایش های ادراکی ورتایمر تهیه شده است . از کودکانی که آزمون می شوند خواسته می شود که با یک مداد نمره 2 شکل تصاویر روی کارت ها را به ترتیب روی یک ورق سفید A4 ترسیم کنند و اگر بخواهند می توانند از کاغذ بیشتری استفاده کنند . محدودیت زمانی هم برای اجرای این آزمون وجود ندارد (لطف آبادی ،1377) .
روایی و پایایی آزمون
به دلیل اهمیت و کاربرد زیاد این آزمون برای کودکان ، تحقیقاتی در زمینه بررسی روایی و پایایی این آزمون بر روی کودکان ایرانی انجام شده است . مانند تحقیقی که یوسفی و همکاران 1370، آزمون بندر –گشتالت را روی600 کودک ایرانی که در سنین 6 تا 10 سال و 11 ماه قرار داشتند و در پایه های اول تا پنجم ابتدایی در 16 دبستان شهر شیراز درس می خواندند ، اجرا کردند . پایایی آزمون که با اجرای مجدد آن در یک گروه 60 نفری از کودکان با گذشت چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت ،77% بود . اعتبار آزمون با مقایسه نمرات کودکان در سطوح سنی متفاوت و محاسبه همبستگی نتایج آزمون ترسیم آدمک گودیناف و شاخص های تحصیلی و شغلی والدین بدست آمد . نتایج عمدتا در جهت مورد انتظار بودند . و به این موضوع دلالت داشتند که آزمون بندر- گشتالت ممکن است به عنوان یک مقیاس رشد شناختی ذهنی در ایران بکار آید .
براهنی و همکاران (1373) ، آزمون بندر- گشتالت را به منظور هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی آن روی 767 کودک 5 تا 11 ساله تهران ، که به طور تصادفی از مدارس ابتدایی مناطق 20 گانه تهران انتخاب شده بودند ، اجرا کردند . بررسی ها نشان داد که میانگین خطاها از نظر کوپیتز شاخص رشد است در 5 سالگی 1/8 است و با افزایش سن این میزان کاهش می یابد . و در 11 سالگی به 44/1 می رسد . ضریب پایایی آزمون با روش بازآزمایی ، بسته به سطوح سنی دامنه ای از 81% تا 96% داشته است (عزیزیان ، 1380) .
به علاوه روایی همزمان ادراک دیداری – حرکتی براساس همبستگی های محاسبه شده با آزمون رشدی یکپارچگی دیداری – حرکتی (Mdn=0/65) و با آزمون رشدی ادراک دیداری فراستیگ (Mdnr=0/47) ، سطح متوسط روایی را نشان می دهد (گری گراث ؛ ترجمه پاشا شریفی ، نیکخو ، 1384) .
روش اجرا
هدف پژوهش بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش از دبستان می باشد . بر این اساس از میان مراکز پیش دبستانی دخترانه و پسرانه منطقه یک شهر تهران دو مدرسه و از هر مدرسه دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید . 120 کودک به طور تصادفی در گروه آزمایش (30 دختر و 30 پسر) و گروه کنترل (30 دختر و 30 پسر) جایگزین شدند . سپس یک پیش آزمون با استفاده از آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت» برای گروهای آزمایش و کنترل اجرا گردید . آنگاه یکی از گروه های آزمایش (15 دختر و 15 پسر) تحت تأثیر متغیر آزمایشی تنگرام و گروه آزمایشی دیگر (15 دختر و 15 پسر) تحت تأثیر متغیر دیگر یعنی جورچین قرار گرفتند . در اختیار هر کودک اسباب بازی مورد نظر قرار داده شد و روش استفاده از آن به قرار زیر برای آزمودنی ها تشریح گردید :
تنگرام : در

دیدگاهتان را بنویسید