منابع مقاله درباره بازنشستگان، قانون کار

دانلود پایان نامه

تصویب نظامنامه صندوق احتیاط طرق و شوارع در سال 1309 شروع و تا تاریخ 21/4/1326 مصادف با تصویب آئین‌نامه بیمه کارگران ادامه دارد، که به طور مستند مطابق با تبصره 1 ماده 8 نظامنامه صندوق احتیاط ادارات طرق مصوب 1310 برای اولین حداکثر و حداقل میزان پرداخت غرامت نقص عضو، در صورت این که نقص، منجر به از کارافتادگی دائمی شود تعیین شده است و با توجه به اینکه میزان غرامت درصدی از حقوق دوسال آخر است و حداکثر حقوق دو ساله نباید از دوهزار تومان بیشتر و از پانصد تومان کمتر باشد، بالطبع میزان مقرری نمی‌توانست حسب حوادث اتفاق افتاده از حداکثر 100% مبلغ دوهزار تومان بیشتر و از 5/2% پانصد تومان کمتر باشد. که این مبلغ در صورت فوت کارگر نیز حسب ماده 9 به بازماندگان تعلق می‌گرفت55.
بند دوم : مرحله دوم: پرداخت مستمری به طور متوسط کمتر از 90% حقوق
این مرحله از آئین‌نامه بیمه کارگران در سال 21/4/1326 تا تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال 1331 ادامه داشته است.
مطابق با ماده الحاقی مربوط به تبصره ماده 15 آئین‌نامه بیمه کارگران در سال 1326 مقرر می‌گردد :
الف:در صورت فوت در اثر سوانح یا مرض که مربوط به انجام وظیفه بوده باشد، در این حالت به همسر دائمی غیرمطلقه مادامیکه شوهر اختیار نکرده باشد مستمری سالیانه معادل 20% آخرین حقوق و به پدر یا مادر متوفی جمعا 20% مستمری تا آخر عمر و به فرزندان نیز حداکثر از یک نفر تا چهار نفر به ترتیب مستمری معادل 15%، 25% ، 35% و 40% آخرین حقوق تا 16 سالگی پرداخت می‌گردید.- توضیح اینکه منظور از حقوق 12/1 حقوق آخرین سال بیمه شده بوده و در هر حال میزان این مستمری از 80%‌ متوسط حقوق مذکور تجاوز نمی‌کرده است.-
ب: در صورت از کارافتادگی دائمی و مطلق مستمری تمام عمر معدل50% آخرین حقوق بیمه شده تعلق می‌گرفت.
ج: در صورت از کارافتادگی جزئی دائمی غرامتی متناسب با درجه ازکارافتادگی پرداخت می‌شد.
بند سوم : مرحله سوم: پرداخت مستمری به طور متوسط کمتر از 100% آخرین دستمزد و یا دستمزد کارگر ساده
این مرحله با تصویب بیمه‌های اجتماعی کارگری از سال 1331 شروع و تا هنگام تصویب قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی 17/2/1349 ادامه داشته است.
طی این دوره میزان مستمری پرداختی به مستمری‌‌بگیران ازکارافتادگی ناشی از کار و بازماندگی ماحصل از حوادث ناشی از کار و یا بازماندگان مستمری بگیر ازکارافتاده ناشی از کار همواره کمتر از 100% آخرین دستمزد و میزان مستمری پرداختی به مستمری‌بگیران ازکارافتادگی غیر ناشی از کار و بازماندگانی ماحصل از حوادث غیرناشی از کار و یا بازماندگان ازکارافتادگان غیر ناشی از کار همواره مستمری کمتر از 100% حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین می‌گردید. ضمن اینکه مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان نیز چون بر اساس یک‌چهلم متوسط حقوق و یا مزد بیمه شده در 5 سال آخر ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شد کمتر از سقف حقوق دریافتی افراد در دوران اشتغال می‌شد، ضمن اینکه در هر حال میزان مستمری دریافتی نمی‌توانست حداکثر از 100% حقوق تجاور نماید.
اگر چه در این مرحله معمولا تغییراتی در میزان درصدهای افراد در ردیف و یا شرایط افراد تحت تکفل داده شده است ولیکن در هر حال میزان مستمری دریافتی کمتر از 100% متوسط حقوق 5 سال آخر برای بازنشستگان و کمتر از 100% حداقل دستمزد کارگران ساده برای از کار افتادگان و بازماندگان ازکارافتادگان غیر ناشی از کار و کمتر از 100% آخرین حقوق ازکارافتادگان و یا بازماندگان ازکارافتادگان ناشی از کار بوده است.
ضمن اینکه با تغییر فرمول محاسبه پرداخت مستمری حسب تبصره ذیل ماده 60 قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال 1339 متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی از متوسط 5 سال آخر به متوسط آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ، تغییراتی در جهت افزایش میزان مستمری پرداختی صورت گرفت.
بند چهارم : مرحله چهارم: ترمیم مستمری تا سطح حداقل دستمزد56
این مرحله از تصویب قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی 17/2/1349 و تا تصویب قانون تامین اجتماعی در سال 1354 ادامه داشته است.
در این مرحله برای اولین بار حسب ماده واحده قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی 17/2/1349 مقرر گردید سازمان بیمه‌های اجتماعی از تاریخ اول فروردین ماه 1349 مبلغ مستمریهای ماهانه بازنشستگی و از کارافتادگی کلی و همچنین مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی را در صورتی‌که از حداقل دستمزد – منطقه 3 مذکور در جدول تقسیم‌بندی مناطق کشور که در سال 1348 لازم الاجرا بوده- کمتر باشد تا حداقل دستمزد افزایش دهد. ضمن این که حسب تبصره های ذیل ماده واحده این قانون، ترمیم مزبور به مستمری‌های برقرار شده گذشته و مستمری‌های آینده نیز تسری پیدا نمود.
مضمون این ماده واحده در سال 1354 تحت عنوان ماده 111 در متن قانون متجلی گردید.
قابل ذکر است که ترمیم مستمری بازماندگان تا سال 1367 درخصوص مستمری استحقاقی صورت می‌پذیرفت به این مفهوم که ابتدا میزان مستمری استحقاقی ترمیم و سپس به نسبت سهام تسهیم می‌شد و این باعث می‌گردید در پاره‌ای موارد مجموع مستمری بازماندگان از حداقل دستمزد کمتر گردد که حسب بخشنامه شماره 579 فنی مورخ 7/6/1367 مقرر گردید، ترمیم مستمری تا سطح حداقل دستمزد بعد از تسهیم سهام انجام یابد با این اصلاح در هر صورت، مجموع مستمری دریافتی نمی‌توانست از حداقل دستمزد کمتر باشد. به طور مثال در گذشته در صورتی که تعداد افراد در ردیف تنها یک فرزند بود ابتدا میزان مستمری استحقاقی تا سطح حداقل دستمزد ترمیم و سپس 25% حداقل دستمزد به وی تعلق می‌گرفت در حالیکه حسب بخش نامه مذکور مستمری دریافتی بازمانده تا سطح حداقل دستمزد ترمیم می‌شد. ضمن اینکه حسب این بخشنامه مقرر گردید مابه‌التفاوت مستمری تا تاریخ مذکور محاسبه و پرداخت گردد.
بند پنجم : مرحله پنجم: ترمیم مستمری برابر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
این مرحله با تصویب قانون تامین اجتماعی در سال 1354 شروع و تاکنون ادامه پیدا کرده است. در این مرحله برای اولین بار طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی مقرر می‌گردد ” سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.”
مطابق با تغییرات صورت گرفته در شرایط برقراری و میزان مستمری پرداختی ترمیمی اساسی در میزان مستمری پرداختی سازمان بوجود آمد به طور مثال حسب ماده 77 برای محاسبه مستمری بازنشستگی ضریب یک‌چهلم به یک‌سی‌و‌پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از 100% متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. لازم به یادآوری است که در سال 1371 حسب اصلاحات انجام شده در مواد 72 و 77 قانون تامین اجتماعی ضریب یک‌سی‌وپنجم به یک‌سی‌ام تغییر یافت.
ضمن اینکه در این مرحله حسب تغییر در شرایط مستمری‌ها حداقل سابق لازم برای برخورداری از مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، فوت و بازنشستگی از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه در 10 سال آخر به حداقل یکسال در 10 سال آخر و حداقل 90 روز در سال آخر تغییر یافت که این تغییرات باعث افزایش معنی‌داری در مصارف سازمان خصوصا در تعهدات بلند‌مدت سازمان گردید.
این نکته قابل ذکر است که حسب شرایط های مختلف سیاسی و اجتماعی از قبیل وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بجز افزایش‌های که در حداقل دستمزد انجام می‌گرفت ترمیم مستمری طبق ماده 96 تا سال 1364 انجام نشد که در این سال حسب تصویب‌نامه مورخ 28/12/1363 هیات وزیران و صدور بخشنامه شماره 523 فنی از تاریخ 1/1/1364 مبلغ 5000 ریال به مستمریها افزوده شد و پس از آن، این روند قطع تا اینکه در سال 1366 حسب تصویب‌نامه مورخ 20/2/1366 هیات وزیران و صدور بخشنامه شماره یک مستمریها از تاریخ 1/7/1367 مبلغ 3000 ریال به میزان مستمریها افزوده گردید. و مجددا این روند قطع تا اینکه در اسل 1369 به میزان 5% انجام شد و پیش از آن به طور مدام حسب جدول ذیل مستمریها حسب جدول ذیل ترمیم گردید.
فصل سوم : قوانین تامین اجتماعی 57
ماده‌ ??ـ
منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
?ـ حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ ???? به‌ میزان‌ بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌ دولت‌ تأمین‌ خواهد شد.
?ـ درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخایر و اموال‌ سازمان‌.
?ـ وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
?ـ کمک‌ها و هدایا.
تبصره‌ ?ـ از اول‌ سال‌ ???? حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما بیست‌ درصد مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کمک‌ دولت‌ کل‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد یا حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.
(به موجب ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب ??/?/???? در مورد کارگران مشمول قانون کار سه درصد به سهم کارفرما افزوده شده است. ماده پنج مقرر می‌دارد:
حق بیمه بیکاری به میزان ?% مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره: مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه‌شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است).
(همچنین مطابق بند ? قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زیان آور که در ذیل ماده ?? به اصل آن اشاره شده است در مشاغل سخت و زیان‌آور، به میزان ?% به حق بیمه پرداختی اضافه می‌گردد).
(میزان حق بیمه در برخی موارد به موجب لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ??/?/???? و قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ??/??/???? تغییر کرده است). متن لایحه قانونی بخشودگی ….. به شرح زیر می‌باشد:
لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ??/?/?? شورای انقلاب
ماده واحده ـ به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ?? قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ?/?/???? تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ? لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ?% از حق‌بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب ?% سهم بیمه شده و ?% سهم کارفرما بخشوده می‌شود. این بخشودگی شامل کارگاههای کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت می‌گردد.
تبصره ?- کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماه تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ?? قانون تأمین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد ?? و ??? قانون مذکور خواهند بود58.
تبصره ?- کارفرمایان مشمول

دیدگاهتان را بنویسید