منابع و ماخذ پایان نامه استان کرمانشاه، استان کرمان، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

ه ای کارکنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا می توان گفت فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه ای کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین این رابطه 98 درصد برآورد شد. به عبارتی 98 درصد تغییرات فناوری اطلاعات توسط توسعه حرفهای کارکنان تبیین می شود.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
بیش از چند دهه از مطرحه شدن فناوری اطلاعات نمی گذرد اما در این مدت کوتاه فناوری اطلاعات توانسته است بر ابعاد زندگی بشر اثر بگذارد.سازمانها نیز از این قاعده مثتثنی نبوده اند بطوریکه با مطرح شدن فناوری اطلاعات شاهد استفاده روز افزون در سازمان باشیم.به جرات می توان گفت که در قرن حاضر هیچ عاملی به اندازه فناوری اطلاعات نخواهد توانست طراحی و نیروی انسانی سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد.امروزه تمایل و مهمتر از آن نیاز به استفاده از فناوریهای جدید اطلاعاتی سبب گردیده است تا سازمانها و مدیران به فکر استفاده از این فناوری ها در سازمان بیفتند.اما مسئله مهم در این رابطه هزینه بالای استقرار ،بکارگیری،نگهداری و توسعه این فناوری ها در سازمان می باشد که استفاده فراگیر از آن را در کشورهای در حال توسعه با مشکل روبرو میشود.بنابراین لازم است سازمانها و مدیران قبل از بکارگیری این فناوری ها به اثرات احتمالی بکارگیری این فناوریها در سته باشند.از طرف دیگر کارکنان سازمان نیز از منابع بسیار مهم و حیاتی به شمار می آیندکه توجه به توانمندی آنها و نیز سعی در توانمند کردن آنها جهت رسیدن به اهداف سازمان امری ضروری می باشد.و لازم به ذکر است که این کارکنان سازمان هستند که باید با بکارگیری فناوری های جدید سازمان را به سر منزل مقصود برسانند.توجه به این دو موضوع در عصر حاضرجهت رسین به اهداف سازمان بسیار مهم میباشد.در پژوهش حاضر سعی شده است تا اثزات فناوری اطلاعات را بر استراتژی های منابع انسانی و توانمند سازی کارکنان به عنوان یکی از اجزائ اصلی سازمان مورد بررسی برار گیرد و بینشی در این زمینه به مدیران و سایر محققان ارائه دهد. در فصل دوم این پژوهش به بررسی و تحقیق کتابخانه ای در رابطه با موضوع با استفاده از کتب و مجلات و مقالات مختلف فارسی و لاتین پرداخته شده است .در قسمت تحقیقات میدانی با استفاده از دو پرسشنامه ،(البته لازم بذکر است که در ارتباط با عنوان تحقیق در پرسشنامه استانداردی وجود نداشت) به تهیه و تست پرسشنامه ای مرتبط با تحقیق مبادرت نمودیم.پس از اطمینان یافتن از روایی و پایای پرسشنامه مذکور و توزیع و جمع آوری آن از میان مدیران ،معاونان و کارشناسان تعدادی از واحدهای سازمان اد شده ،به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و با استفاده از فنون اماری ،فرضیات تحقیق را آزمودیم.یافته های این پژوهش در بخش آزمون فرضیه ها نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و به ترتیب بهبود کیفیت عملکرد (011/0=?)، دانش و آگاهی(000/0=?)، فرصت های شغلی (000/0=?)، استقلال و آزادی کاری (000/0=?)، ،مسئولیت تصمیم گیری(002/0=?)، خود کنترلی(000/0=?)، و توسعه حرفه ای کارکنان (000/0=?)، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و به این ترتیب فرضیه ای اصلی که عبارت اند از کاربرد فناوری اطلاعات در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه موجب توانمند سازی کارکنان سازمان شده است مورد تایید قرار می گیرد.
5-2 نتیجه گیری
نتایج حاصله از داده های گردآوری شده بر اساس فرضیات تحقیق به صورت زیر می باشد:
5-2-1 فرضیه اخص 1: کاربرد فناوری اطلاعات در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه موجب بهبود کیفیت عملکرد کارکنان سازمان شده است.
از آنجای که بکارگیری فناوری اطلاعات در یک سازمان موجب به حداقل رسیدن خطای انسان در شبکه پردازش اطلاعات سازمان ،افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتری و از همه مهمتر فزایش رضایت مشتری می شود.لذا می توان با توجه به تعاریف عملیاتی که در فصل اول مطرح شد نتیجه گرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات باعث بهبود کیفیت عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه کی گردد.
5-2-2 فرضیه اخص 2: کاربرد فناوری اطلاعات در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه موجب افزایش دانش و آگاهی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه شده است.
.بکارگیری فناوری اطلاعات موجب افزایش دانش و توانایی افراد یک سازمان برای ارتباطات آستنتر،دقیق تر و کم هزینه تر میشود و دیگر اینکه خطای انسان در شبکه پردازش اطلاعات سازمان کاهش می یابد.امروزه سازمان ها از طریق بکارگیری کامپیوتر و با اتوماتیک کردن بخشی از وظایف مدیریت میانی میتوانند دستورات و پیام ها را بدون ساختار سنتی مدیریت در سرتاسر سازمان انتقال دهند و از این طریق کارکنان به اطلاعات زیادتری دسترسی پیدا کرده و دانش و آگاهی آنها افزایش می یابد و در انجام کارهای خود نیز زودتر به نتیجه میرسند.
5-2-3 فرضیه اخص 3: کاربرد فناوری اطلاعات در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه موجب افزایش فرصت های شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه شده است.
اثر فناوری اطلاعات بر مسیر شغلی کارکنان به شیوه ای است که زمانهای مورد نیاز به منظور کسب دانش و طی مسیر شغلی را کوتاه تر می کند.
همچنین در پاره ای از موارد کاراهه را محدود تر را موجب می شود.و بنابراین در طی مسیر های شغلی کارکنان فناوری اطلاعات می تواند به عنوان عاملی تسریع کننده به حساب آید ضمناً محتوا مشاغل که میزان درگیری و چالش فردیا سازمان و انجام وظایف را مشخص می کند تاثیر چشمگیری بر رضایت شغل جایگاه فردی شاغل در سازمان در جامعه و کارایی دارد.با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که بکار گیری فناوری اطلاعات موجب افزایش فرصت های شغلی کارکنان این سازمان می شئد.
5-2-4 فرضیه اخص 4: کاربرد فناوری اطلاعات در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه موجب استقلال و آزادی کارکنان سازمان شده است.
از آنجایی که استقلال به نیاز فرد برای مشارکت در تصمیم گیری های که روی وظایف او اثر می گذارد و برای اعمال نفوذ در کنترل موقعیت های شغلی ،آزادی عمل،اظهار نظر و داشتن حق رای در کار اشاره دارد لذا بکارگیری فناوری اطلاعات و بطور خاص سیستم های اطلاعاتی به تسهیل کنترل و نظارت بر سازمان می انجامد و از این طریق حیطه ی نظارت مدیران بر خلاف ساختارهای سنتی که یک محدودیت به حساب می آمد می تواند گسترش یابد.گسترش حیطه ی نظارت،تعداد مدیران سطوح میانی و کارشناسان را کاهش می دهد و از این طریق تعداد سطوح مدیریتی و در بخش های میانی سازمان تقلیل می یابد.باتوجه به مورد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات موجب استقلال و آزادی کاری کارکنان این سازمان میشود.
5-2-5 فرضیه اخص 5: کاربرد فناوری اطلاعات در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه موجب مسئولیت تصمیم گیری کارکنان سازمان شده است.
بکارگیری فناوری اطلاعات موجب تسهیل نقش ها و وظایف مدیران می شود.دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری،کنترل و نظارت بیشتربر سازمان و فرآیندها،امکان تجزیه و تحلیل در برنامه ریزی و شبیه سازی تصمیمات می تواند اثرات چشم گیری از وجود فناوری اطلاعات در سازمان باشد.همچنین کاهش زمان پاسخوگویی و تصمیم گیری،تفویض اختیار به سطوح پایین تر سازمانی این فرصت را به مدیران می دهد تا از کارهای تکراری و روزمره جدا شده و بیشتر به نقش های طراحی و کارآفرینی روی آورند.امروزه سازمان ها از طریق بکارگیری کامپیوتر می توانند دستوزات و پیام ها را بدون ساختار سنتی مدیریت در سرتاسر سازمان انتقال دهند و از این طریق کارکنان به اطلاعات زیاتر و دقیقتری دسترسی دارند با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات موجب افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان سازمان شده است .
5-2-6 فرضیه اخص 6: کاربرد فناوری اطلاعات در اداره برق موجب افزایش خود کنترلی کارکنان سازمان شده است . از آنجا که نیاز به خودکنترلی و خودمختاری در رأس مقیاس قرار دارد و با تمایل کارکنان برای شرکت در تصمیم گیری ها، تعیین هدف و کارکردن به شیوه خودکنترلی ، خودمختاری و بدون مراقبت دیگران ارتباط پیدا می کند. کارکنان تمایل دارند مسئولیت ها را بعهده گیرند و در انجام دادن کارهای خود آزاد باشند . لذا بکارگیری فناوری اطلاعات باعث ایجاد نظام کنترل درونی می شود و بر این اساس افراد توسط خودشان مورد ارزیابی قرار می گیرند. با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات موجب افزایش خودکنترلی سازمان شده است.
5-2-7 فرضیه اخص 7: “کاربرد فناوری اطلاعات در اداره برق موجب توسعه حرفه ای کارکنان سازمان شده است. به کارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و آگاهی های کارکنان و نیز غنی تر شدن محتوای مشاغل می انجامد . دانش کارکنان موجب تسلط حرفه ای آنها بر سازمان می شود و اگر جمله معروف “دانش ، توانایی است” را بپذیریم ، آنگاه می توانیم ادعا کنیم در سازمان هایی که فناوری اطلاعات حاکم می شود ، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند . لذا می توان نتیجه گرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات در اداره برق منجر به توسعه حرفه ای کارکنان سازمان شده است.
5-2-8 فرضیه اصلی: کاربرد فناوری اطلاعات در اداره برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه موجب توانمندسازی کاری کارکنان سازمان شده است.
همانطور که بیان شد کلیه فرضیات اخص ، تأیید گردیدند و به این ترتبی فرضیه اصلی نیز تأیید می شود بنابراین فرضیه اصلی این تحقیق که عبارت است از : کاربرد فناوری اطلاعات در اداره برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه موجب توانمندسازی کارکنان سازمان شده است، مورد تأیید قرار می گیرد.
5-3 پیشنهادها
5-3-1 پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهاد می شود در رابطه با موضوعات ذیل تحقیقاتی خاص صورت پذیرد :
اثرات فناوری اطلاعات بر وظایف مدیریت
اثرات فناوری اطلاعات بر سطوح مدیریتی
اثرات فناوری اطلاعات بر فرهنگ سازمانی
اثرات فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری
اثرات فناوری اطلاعات بر تغییر بافت نیروی انسانی در سازمان
اثرات فناوری اطلاعات بر ارتباطات سازمانی
5-3-2 پیشنهادهای اجرایی
در پایان چند پیشنهاد اجرایی در این زمینه ارائه مینماییم:
5-3-2-1 پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول
به مدیران سازمان ها توصیه می شود از تعلیم و آموزش فن آوری های جدید اطلاعاتی در تمام سطوح (کاربران، متخصصان سیستم ، کارکنان ، مدیران) به منظور آشنایی بیشتر آنان با تکنیک ها ، تجهیزات جدید فناوری اطلاعات و همچنین توسعه حرفه ای کارکنان حمایت کامل نماید.
ارائه سیستم اطلاعاتی که منجر به کاهش میزان سرپرستی دقیق بر افراد گردد.
ارائه سیستم اطلاعاتی که اطلاعات لازم در مواقع ضروری و همچنین اطلاعات دقیق و درست را در اختیار کارکنان قرار دهد.
در عصر حاضر فناوری اطلاعات در تعریف قدرتمند و تمدن جوامع، نقش کلیدی پیدا کرده است . از این رو در دو دهه گذشته کشور های پذیرفته و صاحب فناوری ، به فناوری اطلاعات به عنوان محور بنیادین توسعه توجه پیدا کرده اند به طوریکه هر یک از کشورها به نوبه خود طرح های ملی و منطقه ای خاصی را برای توسعه این فناوری اجرا کرده اند. لذا همانگونه که ذکر شد فنا وری اطلاعات به سرعت درحال رشد و توسعه می باشد . ما نیز باید سعی نما ییم که از این فناوری درکشور و در سازما نهایمان به نحو احسن استفاده نماییم و زمینه رواج ان را نیز فراهم نماییم. قبل از ارائه پیشنها دات اجرایی چند پشنهاد کلی در زمینه ارائه مینماییم.
1-تعیین جایگاه من

دیدگاهتان را بنویسید