منابع و ماخذ پایان نامه سطح معنادار، استاندارد

دانلود پایان نامه

جدول 4-4 آمده است. این ویژگی در نمودار دایرهای 4-4 به شرح ذیل توصیف میگردد:
نمودار 4-4: تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد
4-2-5 توصیف متغیرهای تحقیق
جدول 4-5 توصیف متغیرهای تحقیق
نام متغیر
حجم نمونه
میانگین
انحراف معیار
خطای استاندارد میانگین
فنآوری اطلاعات
183
047/3
889/0
065/0
توسعه استراتژی منابع انسانی
183
244/3
943/0
069/0
بهبود کیفیت عملکرد
183
049/3
905/0
066/0
دانش و آگاهی کارکنان
183
247/3
947/0
070/0
فرصتهای شغلی کارکنان
183
247/3
968/0
071/0
استقلال و آزادی کارکنان
183
285/3
011/1
074/0
مسئولیت تصمیمگیری کارکنان
183
260/3
960/0
070/0
خودکنترلی کارکنان
183
454/3
864/0
063/0
توسعه حرفهای کارکنان
183
069/3
911/0
067/0
در جدول 4-5 شاخص های توصیفی میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین متغیرهای پژوهش آورده شده است. همانطور که ملاحظه مینمایید از بین متغیرها، خودکنترلی کارکنان دارای بیشترین میانگین (454/3) و متغیر فنآوری اطلاعات دارای کمترین میانگین (047/3) میباشد.
4-3 آمار استنباطی
برای اینکه مشخص شود محقق از کدام یک از آزمون های پارامتریک یا ناپارامتریک می تواند استفاده نماید ابتدا آزمون نرمال بودن توزیع داده ها (کولموگروف- اسمیرنف) برای متغیرها به وسیله spss انجام شد.
جدول 4-6 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف
فرضیه
میانگین
انحراف معیار
سطح معناداری
نتیجه
متغیر فنآوری اطلاعات نرمال است.
047/3
889/0
161/0
تأیید
متغیر توسعه استراتژی منابع انسانی نرمال است.
244/3
943/0
159/0
تأیید
متغیر بهبود کیفیت عملکرد نرمال است.
049/3
905/0
104/0
تأیید
متغیر دانش و آگاهی کارکنان نرمال است.
247/3
947/0
211/0
تأیید
متغیر فرصتهای شغلی کارکنان نرمال است.
247/3
968/0
125/0
تأیید
متغیر استقلال و آزادی کارکنان نرمال است.
285/3
011/1
206/0
تأیید
متغیر مسئولیت تصمیمگیری کارکنان نرمال است.
260/3
960/0
118/0
تأیید
متغیر خودکنترلی کارکنان نرمال است.
454/3
864/0
131/0
تأیید
متغیر توسعه حرفهای کارکنان نرمال است.
069/3
911/0
156/0
تأیید
با توجه به نتایج و سطح معناداری در سطر آخر جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف که در جدول 4-6 مشاهده میشود، سطوح معناداری مربوط به کلیه متغیرهای تحقیق از 05/0 بیشتر بوده و بنابراین فرض نرمال بودن توزیع این متغیرها تأیید میگردد.
4-3-1 سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق
برای سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون تی- تست استفاده شد.
جدول 4-7 آماره های توصیفی
متغیر
حجم نمونه
میانگین
انحراف معیار
خطای استاندارد میانگین
فنآوری اطلاعات
183
047/3
889/0
065/0
توسعه استراتژی منابع انسانی
183
244/3
943/0
069/0
بهبود کیفیت عملکرد
183
049/3
905/0
066/0
دانش و آگاهی کارکنان
183
247/3
947/0
070/0
فرصتهای شغلی کارکنان
183
247/3
968/0
071/0
استقلال و آزادی کارکنان
183
285/3
011/1
074/0
مسئولیت تصمیمگیری کارکنان
183
260/3
960/0
070/0
خودکنترلی کارکنان
183
454/3
864/0
063/0
توسعه حرفهای کارکنان
183
069/3
911/0
067/0
جدول 4-8 آزمون t
ارزش آزمون=3
نام متغیر
مقدار آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان میانگین با اطمینان 95 درصد
حد بالا
حد پایین
فنآوری اطلاعات
727/0
182
468/0
047/0
177/0
081/0-
توسعه استراتژی منابع انسانی
508/3
182
001/0
244/0
382/0
107/0
بهبود کیفیت عملکرد
735/0
182
464/0
049/0
181/0
082/0-
دانش و آگاهی کارکنان
531/3
182
001/0
247/0
385/0
109/0
فرصتهای شغلی کارکنان
453/3
182
001/0
247/0
388/0
106/0
استقلال و آزادی کارکنان
819/3
182
000/0
285/0
433/0
138/0
مسئولیت تصمیمگیری کارکنان
676/3
182
000/0
260/0
401/0
120/0
خودکنترلی کارکنان
110/7
182
000/0
454/0
580/0
328/0
توسعه حرفهای کارکنان
034/1
182
303/0
069/0
202/0
063/0-
4-3-1-1 تفسیر وضعیت متغیر فنآوری اطلاعات
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 727/0 و کوچکتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین غیرهم علامت (مثبت و منفی) و سطح معناداری برابر با 468/0 است که بیشتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر تأیید شده و فرض مقابل رد میشود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین فنآوری اطلاعات با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار فنآوری اطلاعات است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 047/3 و بالاتر از میانگین 3 میباشد و نشان دهنده وضعیت نامطلوب فنآوری اطلاعات است.
4-3-1-2 تفسیر وضعیت متغیر توسعه استراتژی منابع انسانی
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 508/3 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین هم علامت و مثبت و سطح معناداری برابر با 001/0 است که کمتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر رد شده و فرض مقابل تأیید می شود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین استراتژی منابع انسانی با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار استراتژی منابع انسانی است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 244/3 و بالاتر از میانگین 3 می باشد و نشان دهنده وضعیت مطلوب استراتژی منابع انسانی است.
4-3-1-3 تفسیر وضعیت متغیر بهبود کیفیت عملکرد
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 735/0 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین غیرهم علامت (مثبت و منفی) و سطح معناداری برابر با 464/0 است که بیشتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر تأیید شده و فرض مقابل رد می شود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین بهبود کیفیت عملکرد با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار بهبود کیفیت عملکرد است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 049/3 و بالاتر از میانگین 3 می باشد و نشان دهنده وضعیت نامطلوب بهبود کیفیت عملکرد است.
4-3-1-4 تفسیر وضعیت متغیر دانش و آگاهی کارکنان
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 531/3 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین هم علامت و مثبت و سطح معناداری برابر با 001/0 است که کمتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر رد شده و فرض مقابل تأیید می شود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین دانش و آگاهی کارکنان با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار دانش و آگاهی کارکنان است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 247/3 و بالاتر از میانگین 3 می باشد و نشان دهنده وضعیت مطلوب دانش و آگاهی کارکنان است.
4-3-1-5 تفسیر وضعیت متغیر فرصتهای شغلی کارکنان
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 453/3 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین هم علامت و مثبت و سطح معناداری برابر با 001/0 است که کمتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر رد شده و فرض مقابل تأیید می شود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین فرصتهای شغلی کارکنان با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار فرصتهای شغلی کارکنان است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 247/3 و بالاتر از میانگین 3 می باشد و نشان دهنده وضعیت مطلوب فرصتهای شغلی کارکنان است.
4-3-1-6 تفسیر وضعیت متغیر استقلال و آزادی کارکنان
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 819/3 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین هم علامت و مثبت و سطح معناداری برابر با 000/0 است که کمتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر رد شده و فرض مقابل تأیید می شود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین استقلال و آزادی کارکنان با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار استقلال و آزادی کارکنان است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 285/3 و بالاتر از میانگین 3 می باشد و نشان دهنده وضعیت مطلوب استراتژی منابع انسانی است.
4-3-1-7 تفسیر وضعیت متغیر مسئولیت تصمیمگیری کارکنان
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 676/3 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین هم علامت و مثبت و سطح معناداری برابر با 000/0 است که کمتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر رد شده و فرض مقابل تأیید می شود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین مسئولیت تصمیمگیری کارکنان با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار مسئولیت تصمیمگیری کارکنان است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 260/3 و بالاتر از میانگین 3 می باشد و نشان دهنده وضعیت مطلوب مسئولیت تصمیمگیری کارکنان است.
4-3-1-8 تفسیر وضعیت متغیر خودکنترلی کارکنان
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 110/7 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین هم علامت و مثبت و سطح معناداری برابر با 000/0 است که کمتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر رد شده و فرض مقابل تأیید می شود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین خودکنترلی کارکنان با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار خودکنترلی کارکنان است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 454/3 و بالاتر از میانگین 3 می باشد و نشان دهنده وضعیت مطلوب استراتژی منابع انسانی است.
4-3-1-9 تفسیر وضعیت متغیر توسعه حرفهای کارکنان
با توجه به جدول 4-8 مقدار آماره آزمون 034/1 و کوچکتر از میزان 96/1، حد بالا و پایین میانگین غیرهم علامت (مثبت و منفی) و سطح معناداری برابر با 303/0 است که بیشتر از میزان 05/0 می باشد، در نتیجه با توجه به این شواهد می توان گفت که فرض صفر تأیید شده و فرض مقابل رد می شود. فرض صفر تحت عنوان عدم تفاوت معنادار میانگین توسعه حرفهای کارکنان با میانگین فرضی جامعه اماری (3) می باشد و فرض پژوهش تحت عنوان تفاوت معنادار توسعه حرفهای کارکنان است. با توجه به جدول 4-7 میزان میانگین به دست آمده 069/3 و بالاتر از میانگین 3 می باشد و نشان دهنده وضعیت نامطلوب توسعه حرفهای کارکنان است.
4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق
برای محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق به دلیل نرمال بودن دادهها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول 4-9 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیرها
فنآوری اطلاعات
توسعه استراتژی منابع انسانی
بهبود کیفیت عملکرد
دانش و آگاهی کارکنان
فرصتهای شغلی کارکنان
استقلال و آزادی کارکنان
مسئولیت تصمیمگیری کارکنان
خودکنترلی کارکنان
توسعه حرفهای کارکنان
فنآوری اطلاعات
1
531/0
sig= 000/0
976/0
sig= 000/0
523/0
sig= 000/0
527/0
sig= 000/0
682/0
sig= 000/0
519/0
sig= 000/0
424/0
sig= 000/0
982/0
sig= 000/0
توسعه استراتژی

دیدگاهتان را بنویسید