منابع و ماخذ پایان نامه سطح معنادار، استاندارد

دانلود پایان نامه

منابع انسانی

1
530/0
sig= 000/0
984/0
sig= 000/0
977/0
sig= 000/0
409/0
sig= 000/0
981/0
sig= 000/0
212/0
sig= 000/0
526/0
sig= 000/0
بهبود کیفیت عملکرد


1
524/0
sig= 000/0
541/0
sig= 000/0
664/0
sig= 000/0
516/0
sig= 000/0
422/0
sig= 000/0
952/0
sig= 000/0
دانش و آگاهی کارکنان1
961/0
sig= 000/0
387/0
sig= 000/0
965/0
sig= 000/0
187/0
sig= 000/0
514/0
sig= 000/0
فرصتهای شغلی کارکنان
1
406/0
sig= 000/0
944/0
sig= 000/0
232/0
sig= 000/0
521/0
sig= 000/0
استقلال و آزادی کارکنان

1
395/0
sig= 000/0
308/0
sig= 000/0
665/0
sig= 000/0
مسئولیت تصمیمگیری کارکنان


1
217/0
sig= 000/0
513/0
sig= 000/0
خودکنترلی کارکنان1
437/0
sig= 000/0
توسعه حرفهای کارکنان
1
با توجه به جدول 4-9 همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد تأیید شد. به دلیل اینکه سطح معناداری مربوط به روابط برابر کلیه متغیرها برابر 000/0 و کمتر از میزان 05/0 میباشد لذا میتوان گفت بین کلیه متغیر همبستگی معناداری وجود دارد.
4-4 آزمون فرضیهها
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اصلی: فنآوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون فرضیههای پژوهش به کمک رگرسیون تک متغیره فرضیه صفر و فرض پژوهش را به صورت زیر می توان نوشت.
فرضیه صفر: فنآوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: فنآوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-10 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P)
متغیر وابسته
متغیر مستقل
میزان بتا(B)
خطای معیار
ضریب استاندارد بتا
ضریب تعیین
میزان t
سطح معناداری
توسعه استراتژی منابع انسانی
مقدار ثابت
422/1
201/0


091/7
000/0
فنآوری اطلاعات
501/0
059/0
531/0
531/0
441/8
000/0
با توجه به نتایج در جدول 4-10 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که فنآوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا می توان گفت فنآوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین این رابطه 53 درصد برآورد شد. به عبارتی 53 درصد تغییرات فنآوری اطلاعات توسط توسعه استراتژی منابع انسانی تبیین می شود.
4-4-2 آزمون فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی 1: فناوری اطلاعات بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه به کمک رگرسیون تک متغیره می توان فرض صفر و فرض پژوهش را به صورت زیر نوشت:
فرض صفر: فناوری اطلاعات بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض پژوهش: فناوری اطلاعات بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-11 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P)
متغیر وابسته
متغیر مستقل
میزان بتا(B)
خطای معیار
ضریب استاندارد بتا
ضریب تعیین
میزان t
سطح معناداری
بهبود کیفیت عملکرد کارکنان
مقدار ثابت
126/0
050/0


498/2
013/0
فنآوری اطلاعات
958/0
016/0
976/0
976/0
401/60
000/0
با توجه به نتایج در جدول 4-11 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا می توان گفت فناوری اطلاعات بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین این رابطه 97 درصد برآورد شد. به عبارتی 97 درصد تغییرات فناوری اطلاعات توسط بهبود کیفیت عملکرد کارکنان تبیین میشود.
فرضیه فرعی 2: فناوری اطلاعات بر استقلال و آزادی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه به کمک رگرسیون تک متغیره می توان فرض صفر و فرض پژوهش را به صورت زیر نوشت:
فرض صفر: فناوری اطلاعات بر استقلال و آزادی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض پژوهش: فناوری اطلاعات بر استقلال و آزادی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-12 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P)
متغیر وابسته
متغیر مستقل
میزان بتا(B)
خطای معیار
ضریب استاندارد بتا
ضریب تعیین
میزان t
سطح معناداری
استقلال و آزادی کارکنان
مقدار ثابت
454/1
201/0


229/7
000/0
فنآوری اطلاعات
491/0
059/0
523/0
523/0
258/8
000/0
با توجه به نتایج در جدول 4-12 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر استقلال و آزادی کارکنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا می توان گفت فناوری اطلاعات بر استقلال و آزادی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین این رابطه 52 درصد برآورد شد. به عبارتی 52 درصد تغییرات فناوری اطلاعات توسط استقلال و آزادی کارکنان تبیین می شود.
فرضیه فرعی 3: فناوری اطلاعات بر افزایش دانش و آگاهی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه به کمک رگرسیون تک متغیره می توان فرض صفر و فرض پژوهش را به صورت زیر نوشت:
فرض صفر: فناوری اطلاعات بر افزایش دانش و آگاهی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض پژوهش: فناوری اطلاعات بر افزایش دانش و آگاهی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P)
متغیر وابسته
متغیر مستقل
میزان بتا(B)
خطای معیار
ضریب استاندارد بتا
ضریب تعیین
میزان t
سطح معناداری
افزایش دانش و آگاهی کارکنان
مقدار ثابت
477/1
196/0


518/7
000/0
فنآوری اطلاعات
484/0
058/0
527/0
527/0
340/8
000/0
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر افزایش دانش و آگاهی کارکنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا می توان گفت فناوری اطلاعات بر افزایش دانش و آگاهی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین این رابطه 52 درصد برآورد شد. به عبارتی 52 درصد تغییرات فناوری اطلاعات توسط افزایش دانش و آگاهی کارکنان تبیین می شود.
فرضیه فرعی 4: فناوری اطلاعات بر افزایش فرصتهای شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه به کمک رگرسیون تک متغیره می توان فرض صفر و فرض پژوهش را به صورت زیر نوشت:
فرض صفر: فناوری اطلاعات بر افزایش فرصت های شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض پژوهش: فناوری اطلاعات بر افزایش فرصت های شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P)
متغیر وابسته
متغیر مستقل
میزان بتا(B)
خطای معیار
ضریب استاندارد بتا
ضریب تعیین
میزان t
سطح معناداری
افزایش فرصتهای شغلی کارکنان
مقدار ثابت
079/1
164/0


564/6
000/0
فنآوری اطلاعات
599/0
048/0
682/0
682/0
535/12
000/0
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر افزایش فرصت های شغلی کارکنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا می توان گفت فناوری اطلاعات بر افزایش فرصت های شغلی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین این رابطه 68 درصد برآورد شد. به عبارتی 68 درصد فناوری اطلاعات توسط افزایش فرصت های شغلی کارکنان تبیین می شود.
فرضیه فرعی 5: فناوری اطلاعات بر افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه به کمک رگرسیون تک متغیره می توان فرض صفر و فرض پژوهش را به صورت زیر نوشت:
فرض صفر: فناوری اطلاعات بر افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض پژوهش: فناوری اطلاعات بر افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P)
متغیر وابسته
متغیر مستقل
میزان بتا(B)
خطای معیار
ضریب استاندارد بتا
ضریب تعیین
میزان t
سطح معناداری
افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان
مقدار ثابت
482/1
200/0


411/7
000/0
فنآوری اطلاعات
480/0
059/0
519/0
519/0
159/8
000/0
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا می توان گفت فناوری اطلاعات بر افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین این رابطه 51 درصد برآورد شد. به عبارتی 51 درصد تغییرات فناوری اطلاعات توسط افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان تبیین می شود.
فرضیه فرعی 6: فناوری اطلاعات بر افزایش خود کنترلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه به کمک رگرسیون تک متغیره می توان فرض صفر و فرض پژوهش را به صورت زیر نوشت:
فرض صفر: فناوری اطلاعات بر افزایش خود کنترلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض پژوهش: فناوری اطلاعات بر افزایش خود کنترلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P)
متغیر وابسته
متغیر مستقل
میزان بتا(B)
خطای معیار
ضریب استاندارد بتا
ضریب تعیین
میزان t
سطح معناداری
افزایش خود کنترلی کارکنان
مقدار ثابت
542/1
246/0


257/6
000/0
فنآوری اطلاعات
436/0
069/0
424/0
424/0
297/6
000/0
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید میگردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر افزایش خود کنترلی کارکنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است، لذا می توان گفت فناوری اطلاعات بر افزایش خود کنترلی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین این رابطه 42 درصد برآورد شد. به عبارتی 42 درصد تغییرات فناوری اطلاعات توسط افزایش خود کنترلی کارکنان تبیین می شود.
فرضیه فرعی 7: فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه ای کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه به کمک رگرسیون تک متغیره می توان فرض صفر و فرض پژوهش را به صورت زیر نوشت:
فرض صفر: فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه ای کارکنان تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض پژوهش: فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه ای کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P)
متغیر وابسته
متغیر مستقل
میزان بتا(B)
خطای معیار
ضریب استاندارد بتا
ضریب تعیین
میزان t
سطح معناداری
توسعه حرفه ای کارکنان
مقدار ثابت
109/0
044/0


466/2
015/0
فنآوری اطلاعات
957/0
014/0
982/0
982/0
063/69
000/0
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه ای

دیدگاهتان را بنویسید