منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، ارائه خدمات، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه

4) زیاد
5) خیلی زیاد
2-سرانه تعداد کامپیوتر به ازای هر نفر در واحد سازمان شما چگونه است ؟
به ازای بیش از 4 نفر یک کامپیوتر
به ازای هر 4 نفر یک کامپیوتر
به ازای هر 3 نفر یک کامپیوتر
به ازای هر 2 نفر کامپیوتر
به ازای هر 1 نفر یک کامپیوتر
3-به طور متوسط ماهانه چقدر شاهد بروز اختلال در سیستم های الکترونیکی سازمان هستید ؟
1)کمتر از 3 بار
2)3 تا 5 بار
3) 6 تا 10 بار
4) 10 تا 15بار
5) بیش از 15بار
4-چه تعداد از کارکنان سازمان از خدمات پست الکترونیک سازمان استفاده می کنند ؟
1)کمتر از 10 نفر
2) 10 تا 15 نفر
3)15 تا 20 نفر
4)15 تا 20نفر
5)بیش از 25 نفر
5- شما روزانه جهت انجام وظایف خود چند ساعت از کامپیوتر و شبکه کامپیوتری استفاده می کنید ؟
1)هیچ
2)1 تا 3 ساعت
3)3 تا 5 ساعت
4)5 تا 6 ساعت
5)بیش از 6ساعت
6-تعداد واحدهایی که برای ارسال و دریافت اسناد ومدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی عمل می کنند چند تاست ؟
1)کمتر از 2 واحد
2) 2 تا 4 واحد
3)4 تا 6 واحد
4)6 تا 8واحد
5)همه واحدها
7-به طور متوسط در واحد شما روزانه چه تعداد و مدارک الکترونیکی در تعامل با سایر بخشهای سازمانی و یا سایر سازمانها مورد مبادله قرارمی گیرد ؟
هیچ
1 تا 3
3 تا 5
5 تا 8
بیش از9
8-چه تعداد از واحدهای سازمانی درراستای انجام فعالیت های خود از بانک های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر و پایگاه داده کامپیوتری استفاده می کنند ؟
1)کمتر از 2 واحد
2)2 تا 4 واحد
3)4تا 6 واحد
4) 6 تا 8 واحد
5) همه واحدها
9-برنامه های کاربردی سازمان (نرم افزار ویژه نیروگاه برق) سالیانه چند بار به روز شده و بازسازی می گردد؟
1)هیچ
2) 1 بار
3)2 بار
4)3 بار
5)4 بار
10-سازمان شما تا چه اندازه ای برای آشنایی کارکنان و مدیران با دانش روز در زمینه فناوری اطلاعات دوره های آموزشی برگزار می کند ؟
1)سالی 1 دوره
2)سالی 2تا 3 دوره
3)سالی4 تا 5 دوره
4)سالی 6دوره
5)سالی بیش از 6 دوره
11-تا چه اندازه ای شبکه های کامپیوتری در واحدهای مختلف سازمانی فراگیر شده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
12- تا چه حدی شبکه های کامپیوتری فراگیر در واحدهای سازمانی در سالهای اخیر مورد استفاده عملی قرار گرفته اند ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
13-میزان استفاده از نرم افزارهای Excel, Access , word و غیره در سازمنا چگونه است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
14- میزان استفاده از نرم افزارهای کاربردی مانند سیستم های شبیه سازی ، بانک اطلاعات هوشمند و غیره در سازمان چگونه است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
15-میزان استفاده از شبکه های داخلی یا اینترنت (تبادل الکترونیکی داده ها و اطلاعات میان واحدهای مختلف سازمان ) در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
16- میزان استفاده از سیستم های مکانیزه عملیاتی مانند سیستم های صدور دفترچه، ‌صدور فیش جهت پرداخت حق بیمه، پرداخت حقوق مستمری بگیران ،‌پردازش حقوق و دستمزد و حسابداری و غیره در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
17- تا چه اندازه ای سازمان برای شما ارائه خدمات به مشتریان سیستم مکانیزه مستقر نموده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
18- تا چه حدی مدیران و کارکنان برای دسترسی به اطلاعات مورد نظر از سیستم های کامپیوتری گردش اطلاعات در سطح سازمان استفاده می نمایند ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
19- میزان استفاده از انتقال الکترونیکی وجوه نقد در سازمان در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
20- میزان استفاده از کامپیوتر و تکنولوژی های وابسته به آن در فعالیت های همانند تحقیقات ،‌آموزش و غیره چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
21- میزان استفاده از اینترنت (شبکه اطلاع رسانی درون سازمانی )اکسترانت (شبکه اطلاع رسانی به افراد و سازمانهای خاص ) در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
22- میزان استفاده از سیستم ها و دستگاه های پردازش تصویر همانند اسکنرها و وسایل جانبی کامپیوتر در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
23- میزان ارتباط الکترونیکی مشتریان(بیمه شدگان ) با سازمان در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
24-میزان استفاده از خدمات پست الکترونیک درون سازمان شما در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
25- میزان استفاده از تبادل الکترونیکی اسناد و مدارک (مانند تأیید وصول فیشها ،‌صدور سند ،‌قبول چک و ثبت آن در سیستم بابت حق بیمه و غیره ) در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
26-به طور کلی میزان استفاده از تکنولوژی اطلاعات در سازمان در چند سال اخیر چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
27-نظرات خود را در مورد فناوری اطلاعات IT در سازمان بنویسید ؟
سوالات مربوط به توانمندسازی کاری کارکنان
1-درواحد کاری شما تا چه حدی فرصت شغلی برای کارکنان افزایش یافته است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
2-در واحد کاری شما تا چه حدی سرعت ارائه خدمات ا فزایش یافته است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
3-در واحد کاری شما تا چه حدی رضایت مشتریان داخلی و خارجی (همکاران و بیمه شدگان ) افزایش یافته است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
4-در واحد سازمانی شما تا چه حدی کیفیت عملکرد بهبود یافته است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
5-در واحد سازمانی شما تا چه میزان کارکنان دارای فرصت بروز خلاقیت می باشند ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
6-در واحد سازمانی شما تا چه حدی بازخور مستمر و منظم از طرف سرپرست و همکاران جهت کنترل شما صورت می گیرد ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
7-در واحد سازمانی شما میزان سرپرستی دقیقی که بر افراد می شود چگونه است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
8-در واحد سازمانی شما تا چه حدی کارکنان تشویق به ابراز عقاید شان می شوند ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
9-در واحد سازمانی شما تا چه حدی کارکنان به ارائه طرح های نو و جدید در کار تشویق می شوند؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
10-در واحد سازمانی شما مدیران (سرپرستان ) تا چه حدی حاضرند مسئولیت تصمیم گیری را به شما واگذار کنند ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
11- در واحد سازمانی شما تا چه اندازه ای کارکنان از مسئولیت تصمیم گیری های محوله شانی خالی می کنند؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
12- درواحد سازمانی شما تا چه میزان وظایف محوله افزایش یافته است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
13- درواحد سازمانی شما تا چه میزان آموزش مستمر و مداوم کارکنان صورت می پذیرد ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
14- درواحد سازمانی شما تا چه میزان کارکنان بر بخشنامه های جدیدتسلط دارند ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
15- درواحد سازمانی شما تا چه میزان آگاهی کارکنان از فرآیند و نتایج کار افزایش یافته است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
16- درواحد سازمانی شما تا چه حدی اطلاعات دقیق و درست در اختیار شما قرار می گیرد ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
17-در واحد سازمانی شما تا چه حدی اطلاعات لازم در مواقع ضروری در اختیار شما قرار می گیرد ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
18- درواحد سازمانی شما تا چه حدی شغل کارکنان چالشی می باشد ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
19- درواحد سازمانی شما تا چه حدی شغل کارکنان دارای جذابیت می باشد ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
20- درواحد سازمانی شما تا چه حدی شغل کارکنان معنی دار و ارزشمند می باشد ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
21- در واحد سازمانی شما تا چه حدی شغل کارکنان توسعه یافت است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
22- درواحد سازمانی شما تا چه حدی ارزیابی توسط خود کارکنان صورت می پذیرد ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
23- درواحد سازمانی شما تا چه حدی کارکنان دارای فرصت های شغلی می باشند ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
24- درواحد سازمانی شما تا چه حدی تنوع در مشاغل جهت ا یجاد فرصت های شغلی برای کارکنان وجود دارد؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
25- درواحد سازمانی شما تا چه حدی کارکنان در امور محوله دارای کنترل درونی (وجدان کاری) می باشند؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
26- درواحد سازمانی شما تا چه حدی افراد بدون اینکه سرپرستشان آنها را کنترل کنند ،‌آنها خود را کنترل می کنند ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط
4) زیاد
5) خیلی زیاد
-در آخر اگر توضیحی لازم می دانید ذکر فرمایید :
پیوست ب
خروجی نرم افزار
Case Processing Summary
Cases
Included
Excluded
Total
N
Percent
N
Percent
N
Percent
IT
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
HR
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
IQ
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
IF
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
KN
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
JO
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
RD
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
CO
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
PDS
183
100.0%
0.0%
183
100.0%
Case Summaries
IT
HR
IQ
IF
KN
JO
RD
CO
PDS
Mean
3.0478
3.2445
3.0492
3.2473
3.2473
3.2855
3.2609
3.4545
3.0697
Std. Deviation
.88917
.94308
.90574
.94745
.96860
1.01132
.96035
.86480
.91176
Std. Error of Mean
.06573
.06971
.06695
.07004
.07160
.07476
.07099
.06393
.06740
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
IT
HR
IQ
IF
KN
JO
RD
CO
PDS
N
183
183
183
183
183
183
183
183
183
Normal Parametersa,b
Mean
3.0478
3.2445
3.0492
3.2473
3.2473
3.2855
3.2609
3.4545
3.0697
Std. Deviation
.88917
.94308
.90574
.94745
.96860
1.01132
.96035
.86480
.91176
Most Extreme Differences
Absolute
.083
.083
.090
.078
.087
.079
.088
.086
.083
Positive
.083
.083
.090
.078
.087
.079
.088
.086
.083
Negative
-.071
-.064
-.072
-.064
-.056
-.076
-.060
-.067
-.070
Kolmogorov-Smirnov

دیدگاهتان را بنویسید