منابع و ماخذ پایان نامه پردازش اطلاعات، ارائه خدمات، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه

نمایند . در بیشتر موارد سازمانها باید ، پس از بکارگیری این تکنولوژی کارگران بدون مهارت خود را با افراد ماهر و متخصص جایگزین نمایند .
نتیجتاً اثرات شدید که تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی بر ساختار سازمانی دارد عبارتند از :
کاهش ارتفاع هرم سازمانی
تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر
بهبود هماهنگی
شرح دقیقتری از وظایف
افزایش کارکنان متخصص(دفت ، 1387 ، ص 165-169 ).
2-2-51 اثرات فناوری اطلاعات بر دانش و آگاهی کارکنان
بکارگیری فناوری اطلاعات موجب افزایش دانش و آگاهی کارکنان یک سازمان برای ارتباطات آسانتر ، دقیق تر و کم هزینه تر می شود و دیگر اینکه خطای انسان در شبکه پردازش اطلاعات سازمان کاهش می یابد. امروزه سازمان ها از طریق بکارگیری کامپیوتر با اتوماتیک کردن بخشی از وظایف مدیریت میانی می توانند دستورات و پیامها را بدون ساختار سنتی مدیریت در سر اسر سازمان انتقال دهند و از این طریق کارکنان به اطلاعات زیادتری دسترسی پیدا کرده و دانش و‌آگاهی آنها افزایش می یابد و در انجام کارها خود نیز زودتر به نتیجه می رسند . لذا می توان گفت که بکارگیری فناوری اطلاعات موجب افزایش دانش و آگاهی کارکنان سازمان می شود( وارث 1387 ، ص99).
2-2-52 اثرات فناوری اطلاعات بر فرصت های شغلی کارکنان
برخورداری از شغل مناسب یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده حقوق شهروندی است که اهمیت آن از حضور در صحنه انتخابات کمتر نیست. روند تحولات جهانی مانند تغییرات چشمگیر در وضعیت جمعیتی ، استقبال از مهاجرت ، ظهور فناوری های جدید و طرح دیدگاه های نوین در مدیریت و سازمان افق های تازه ای را فراروی برنامه ریزان امور اشتغال قرار داده است . فناوری اطلاعات هم موجب تولید موقعیت های جدید شغلی و هم زمینه ساز تغییرات بنیادی در بسیاری از مشاغل دیگر بوده است . جهانی شدن ،‌تسهیل در ارتباطات و تغییرات اقتصادی موجب پیدایش بازار کار تازه ای شده است که نیروی کار آن ، نیاز به مهارت و آموزش های جدید دارد . تا سال 2012 میلادی مشاغل کنونی به چالش طلبیده می شوند و حرفه های ارزشمندی بوجود خواهد آمد . در سال های آینده اجزای فناوری اطلاعات از هماهنگی بیشتری برخوردار می شوند و اثرگذاری آن بر وضعیت اشتغال و ارتباط بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خودنمایی خواهد کرد . فناوری اطلاعات به سرعت در حال رشد و گسترش است . این فناوری جوامع و سازمانها را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد . نه تنها شغل های جدید را ایجاد میکند که اشتغال در آنها نیاز به داشتن تخصص لازم در این زمینه است . بلکه بر سایر مشاغل بگونه ای سایه خواهد افکند که آگاهی عمومی در جهت استفاده از این فناوری را بر همگان ضروری خواهد ساخت .
اثر فناوری اطلاعات بر مسیر شغلی کارکنان به شیوه ای است که زمانهای مورد نیاز به منظور کسب دانش و طی مسیر شغلی را کوتاه تر میکند . همچنین در پاره ای موارد عملات کار راهه محدودتر را موجب می شود . و بنابراین در طی مسیرهای شغلی کارکنان فناوری اطلاعات می تواند به عنوان عاملی تسریع کننده به حساب آید. ضمناً محتوای مشاغل که میزان درگیری و چالش فرد با سازمان و انجام وظایف را مشخص می کند و تأثیر چشمگیری بر رضایت شغل ، ایجاد فرصت شغلی ، میزان بازدهی شغل ، جایگاه فردی مشاغل در سازمان و جامعه و کارایی دارد (عبدالهی 1385 ، ص45).
2-2-53 اثرات فناوری اطلاعات بر استقلال و آزادی کاری کارکنان
از آنجایی که استقلال به نیاز فرد برای مشارکت در تصمیم گیری هایی که روی وظایف او اثر می گذارد و برای اعمال نفوذ در کنترل موقعیت های شغلی ،‌آزادی عمل ، اظهار نظر و داشتن حق رای در کار اشاره دارد لذا بکارگیری فناوری اطلاعات و به طور خاص ،‌سیستم های اطلاعاتی به تسهیل کنترل و نظارت بر سازمان می انجامد و از این طریق حیطه نظارت مدیران ، بر خلاف ساختارهای سنتی که یک محدودیت به حساب می آمد می تواند گسترش یابد . گسترش حیطه نظارت ، تعداد مدیران سطوح میانی و کارشناسان را کاهش می دهد و از این طریق تعداد سطوح مدیریتی در بخش میانی سازمان تقلیل می یابد . موارد ذکر شده نشان دهنده این مطلب است که بکارگیری فناوری اطلاعات موجب استقلال و آزادی کار کارکنان می شود(گودرزی و گمینیان 1389 ، ص 55 ).
2-2-54 اثرات فناوری اطلاعات بر مسئولیت تصمیم گیری کارکنان
بکارگیری فناوری اطلاعات موجب تسهیل نقش ها و وظایف مدیران می شود . دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری ، کنترل و نظارت بیشتر بر سازمان و فرآیند ها ، امکان تجزیه و تحلیل شرایط و تحلیل در برنامه ریزی و شبیه سازی تصمیمات می تواند اثرات چشمگیری از وجود فناوری اطلاعات در سازمان باشد . همچنین کاهش زمان پاسخگویی و تصمیم گیری ، تفویض اختیار به سطوح پایین تر سازمانی این فرصت را به مدیران می دهد تا از کارهای تکراری و روزمره جدا شده و بیشتر به نقش های طراحی و کارآفرینی روی آورند. هرچه اطلاعات کارکنان درباره سازمان و نحوه انجام وظایفشان بیشتر باشد قادر به گرفتن تصمیمات بهتری خواهند بود و این امر موجب افزایش مسئولیت تصمیم گیری در کارکنان خواهد شد . کمبود اطلاعات با استفاده از فناوری اطلاعات در سازمانها و ابزارهای پشتیبان تصمیم برطرف شده است . ضمناً یکی از بزرگترین راه آوردهای تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی که مدیران و کارکنان را قادر به ارتباط بیشتری با یکدیگر و با ارباب رجوع ساخته عبارتند از : سیستم های پیام دهنده الکترونیکی، سیستم اطلاعات مدیران اجرایی و تشکیل میزگرد از راه دور(صرافی زاده ،‌1388 ، ص78).
2-2-55 اثرات فناوری اطلاعات برتوسعه حرفه ای کارکنان
به کارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و آگاهی های کارکنان و نیز غنی تر شدن محتوای مشاغل می انجامد . دانش کارکنان موجب تسلط حرفه ای آنها بر سازمان می شود . و اگر جمله معروف “دانش توانایی است” را بپذیریم . آنگاه می توانیم ادعا کنیم در سازمان هایی که فناوری اطلاعات حاکم می شود ، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند . لذا می توان نتیجه گرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات موجب توسعه حرفه ای کارکنان سازمان می شود(دکتر صرافی زاده ، 1388 ص 154 ).
2-2-56 اثرات فناوری اطلاعات بر خود کنترلی کارکنان
از آنجا که نیاز به خود کنترلی و خود مختاری در رأس مقیاس قرارداد و با تمایل کارکنان برای شرکت در تصمیم گیری ها، تعیین هدف و کارکردن به شیوه خود کنترلی ،‌خود مختاری و بدون مراقبت دیگران ارتباط پیدا می کند . کارکنان تمایل دارند مسئولیت ها را به عهده گیرند و در انجام دادن کارها خود آزاد باشند . لذا بکارگیری فناوری اطلاعات باعث ایجاد نظام کنترل درونی می شود و بر این اساس افراد توسط خودشان مورد ارزیابی قرار می گیرند . موارد ذکر شده نشان دهنده این مطلب است که بکارگیری فناوری اطلاعات موجب افزایش خود کنترلی کارکنان می شود(گودرزی و گمینیان، 1389: 139).
2-2-57 اثرات فناوری اطلاعات بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان
بهبود کیفیت عملکرد به معنی افزایش تولید و بازدهی ،‌بالا بردن کیفیت ،‌کاهش هزینه ، کاهش اشتباهات ، افزایش سرعت ،‌ارائه خدمات، رضایت مشتری و رعایت قوانین و مقررات می باشد. و از طرفی نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در یک سازمان موجب به حداقل رسیدن خطای انسان در شبکه پردازش اطلاعات سازمان، افزیش رضایت مشتری می شود . این مطلب همگی حاکی از این دارد که بکارگیری فناوری اطلاعات موجب بهبود کیفیت عملکرد کارکنان می شود(وتن و کمرون 1387: 55).
2-2-58 اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کاری کارکنان
از عوامل مهم بقاء و حیات سازمان ها ،‌کیفیت و توانمندسازی انسانی است . به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از تکنولوژی های جدید ،‌منابع مالی و مادی بیشتر است . یعنی تفاوت اصلی سازمان ها را باید دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نداری . نقش نیروی انسانی کارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیرقابل انکار می باشد . منبع انسانی به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود. نیروی انسانی توانمند ، سازمان تواند را به وجود می آورد. سازمان توانمند محیطی است که کراکنان در گروه های مختلف ،در انجام فعالیت ها با یکدیگر همکاری می کنند . مهم ترین عامل بهره وری در سازمان ها و در نهایت کل جامعه منابع انسانی است . تردید نیست که شکوفایی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است و بدین سبب است که مسئولان سازمانها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی و توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول می دارند ( صرافی زاده، 1388 ، ص 254- 258 ).
2-3 پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور
2-3-1 پیشینه داخلی
پس از بررسی های انجام شده توسط محقق به این نتیجه رسیدیم که فقط یک تحقیق در این زمینه در خصوص بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان قم صورت گرفته که به شرح ذیل می باشد:
در این تحقیق تحت عنوان بررسی تأثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان سعی گردیده است از دیدگاه مدیران و کارکنان و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان قم این موضوع بررسی شود. این پژوهش در سال تحصیلی 83-84 در سازمان تأمین اجتماعی استان قم (بخش بیمه ای ) صورت گرفته است . در این پژوهش ابتدا میزان کاربرد فناوری اطلاعات را در سازمان مورد بررسی قرار داده ، پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن ، اثرات آن را بر توانمندسازی شغلی کارکنان بررسی نموده ایم.
بدین منظور ابتدا شاخص های مرتبط با توانمندسازی شغلی کارکنان سازمان را شناسایی نمودیم . این شاخص ها عبارتند از بهبود کیفیت عملکرد کارکنان ، استقلال و آزادی کاری کارکنان ،‌افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان ،‌افزایش تنوع شغلی کارکنان، افزایش خود کنترلی کارکنان ، افزایش آمادگی کارکنان (توان و تمایل ) ، توسعه ای حرفه ای کارکنان ،‌به این ترتیب فرصیه اهم تحقیق که عبارت است از : “کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی منجر به توانمندسازی شغلی کارکنان شده است” مشتمل بر 7 فرضیه اخص گردید که هر کدام ، یکی از ابعاد ذکر شده را شامل می شود. پس از مروری بر ادبیات تحقیق، روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات مشخص شدند. از آنجایی که در ارتباط با عنوان تحقیق ، پرسشنامه استانداردی وجود نداشت لذا به تهیه و تست پرسشنامه ای مرتبط با تحقیق مبادرت نمودیم . پس از اطمینان یافتن از روایی و پایایی پرسشنامه مذکور و توزیع و جمع آوری آن از میان مدیران و معاونان و کارشناسان تعدادی از واحدهای سازمان یاد شده ، به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و با استفاده از فنون آماری ، فرضیات تحقیق را آزمودیم . از آنجائیکه تکنولوژی اطلاعاتی با احتمال 95 % در سازمان تأمین اجتماعی استان قم به صورت گسترده به کار رفته است و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق با احتمال 95 % تأیید شدند پس نتیجه می گیریم که کاربرد تکنولوژی های اطلاعاتی در سازمان تأمین اجتماعی استان قم موجب توانمندسازی کاری کارکنان گردیده است .
2-3-2 پیشینه خارجی
توان تداوم سازمان در محیط متغییر و رقابتی امروزین مستلزم به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان می باشد. نقش فناوری اطلاعات در سازمان های جدید به اندازه ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان سازمان، مدیران و تصمیم گیران سازمان ها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوری ها در جهت گیری های آتی سازمان ها توصیه می کنند. از قسمت های مهم سازمان که تحت تاثیر این فناوری قرار خواهد گرفت، منابع انسانی سازمان می باشد. به طور طبیعی نحوه مدیریت بر نیروهایی که در

دیدگاهتان را بنویسید