پایان نامه ارشد روانشناسی : دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه

داده‌اند این نظر تأیید شده است، یعنی با افزایش میزان استرس و اضطراب ، تصور از خود و حرمت خود (عزت نفس) در نوجوانان کاهش داشته و این کاهش عزت نفس نیز بر کارآمدی تحصیلی مؤثر بوده است.
زارع و همکارانش در مهرماه 1384 به بررسی سلامت عمومی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداختند. نتایج آن حاکی از آن است که کسانیکه عزت نفس بالاتری داشتند دارای سلامت عمومی بهتری نیز بوده‌اند به عبارت دیگر نتایج حاکی از همبستگی بین عزت نفس با سلامت عمومی می‌باشد. همچنین بررسی سلامت عمومی دانشجویان نشان داد که معدل کل سلامت عمومی و نمره علایم جسمانی دانشجویان دختر بالاتر از دانشجویان پسر بود که بیانگر وضعیت سلامتی کمتر در دانشجویان دختر می‌باشد.
نتایج پژوهشی با عنوان مقایسه عوامل استرس‌زا در دانشجویان سال آخر پرستاری و مامایی دانشگاههای منتخب علوم پزشکی شهر تهران که توسط تقوی لاریجانی و همکارانش در سال تحصیلی 83-84 انجام گرفت، نشان داد که تعدادی از عوامل استرس‌زا نظیر مبهم بودن آینده شغلی، عدم کفایت حرفه‌ای هنگام فارغ التحصیلی، مراقبت از افراد در حال مرگ، فقدان هماهنگی بین آموزش و بالین، و… به طور مشترک توسط دانشجویان پرستاری و مامایی عنوان شده است. همچنین بین برخی از عوامل استرس‌زا در حیطه تحصیل در دانشگاه ( نظیر نارضایتی از رشته تحصیلی )، حیطه بالین ( نظیر نداشتن دانش بالینی کافی)، و حیطه شخصی ـ اجتماعی (نظیر نداشتن اعتماد بنفس) با رشته تحصیلی ارتباط معناداری مشاهده می‌شود.
استرسورهای دانشجویی (شرایط تحصیلی، محیط آموزشی، فارغ التحصیلی و محیط خوابگاه) با عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای نگرش مذهبی بالا، متوسط و پائین رابطه معکوس دارند این رابطه در دانشجویان دارای نگرشهای مذهبی پایین از دانشجویان دارای نگرشهای مذهبی متوسط و بالا به طور معنی‌داری بیشتر است. این یافته‌ها، از جمله نتایج تحقیق ابوالقاسمی با عنوان بررسی رابطه ساده و چند گانه استرسورهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان با نگرشهای مذهبی در سال تحصیلی 1382-1381 می‌باشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نگرش مذهبی می‌تواند استرسورهای دانشجویان را تعدیل نماید.

امید شکری و همکارانش در سال 1385 تحقیقی را با عنوان عوامل ایجاد کننده استرس تحصیلی و واکنش ها نسبت به آن عوامل در دانشجویان دختر و پسر انجام داده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان داده است که دانشجویان دختر نمرات بالاتری در واکنش چهارگانه به عوامل استرس ( ناکامی، فشار، تغییر، استرس خود تحمیل شده ) گزارش کرده‌اند، در حالی که پسران تنها در عامل تعارض نمرات بالاتری بدست آوردند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

نوع مطالعه :
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است .

جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 87-86 است که مجموعاً 2276 نفر [دختران (1351 نفر) و پسران(925 نفر)] می باشند. به منظور تعیین حجم نمونه لازم، مطالعه مقدماتی انجام گرفت. پس از آن با توجه به مطالعات انجام شده و جمعیت جامعه ، حدود 200 نفر از دانشجویان خوابگاهی دختر و پسر خوابگاههای مذکور که بصورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.

ابزار گردآوری اطلاعات
داده‌ها تحقیق توسط پرسشنامه‌های ذیل جمع‌آوری شده است :
1- پرسشنامه مشخصات فردی ؛
شامل مشخصات دانشجو اعم از جنسیت ، وضعیت تاهل ، مقطع تحصیلی و مدت زمان اقامت در خوابگاه می باشد .
2- پرسشنامه سلامت عمومی ((GHQ28 :
این پرسشنامه در سال 1972 توسط گلدبرگ و هیلر با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلند تدوین گردید. دارای چهار مقیاس (علایم جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی شدید ) می‌باشد که هر مقیاس حاوی 7 سوال است.
روایی :
گلدبرگ(1980) همبستگی نمرات GHQ و نتیجه ارزیابی اختلالات را 80% گزارش نمود. خزاییلی (1375) می‌نویسد ” به نظر گلدبرگ ( به نقل از آریا و همکاران، 1992) فرم‌های مختلفGHQ درای روایی و کارایی بالایی هستند. تقوی(1380) برای مطالعه روایی پرسشنامه مزبور از دو روش روایی همزمان و همبستگی خرده مقیاس‌های این پرسشنامه با نمره کل استفاده کرد. ضریب همبستگی پرسشنامه سلامت عمومی با پرسشنامه بیمارستان میلدلکس(MHQ) 55/0 و ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس‌های این پرسشنامه با نمره کل، بین 72/0 تا 87/0 متغییر بوده است.
پایایی:
در داخل کشور نیز تحقیقات متعددی روی جمعیت های مختلف آماری دانشجویان ، دانش‌آموزان و کارمندان به عمل آمده است . برای نمونه ، هومن 1376 ؛ پالهنگ 1374؛ یعقوبی 1375؛ مجاهد 1374؛ یزدان‌پناه 1375؛ میرخشتی1375؛ صولتی 1377 و شیرازی 1378، پایایی پرسشنامه GHQ در این تحقیقات به ترتیب 84% ،91% ، 88% ، 62% ، 92% ، 89% و 82% گزارش کرده‌اند. تقوی (1380) ضرایب پایایی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از روش دوباره سنجی، تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب 70/0 ، 93/0، 90/0 گزارش نموده است.
روش نمره گذاری :
بهترین و مناسب‌ترین روش نمره‌گذاری استفاده از روش ساده لیکرت برای گزینه های مربوط به سوالات پرسشنامه است(گلدبرگ،1971،به نقل از هومن،1376).

گزینه ها خیر کمی زیاد خیلی زیاد

روش لیکرت 0 1 2 3

با توجه به اینکه هر یک از مقیاسهای تشکیل دهنده پرسشنامه شامل 7 سؤال و کل مجموعه شامل 28 سؤال است. بر این مبنا حد پایین نمره ها مربوط به کسانی است که طی یک ماه قبل از تکمیل پرسشنامه، سلامتی آنها با توجه به هیچ یک از ملاک‌های مطرح شده در پرسشنامه تهدید نشده است و نمره0 = 0×28 گرفته‌اند و حد بالای نمره‌ها متعلق به افرادی است که سلامتی آنها با توجه به همه معیارهای مطرح شده در پرسشنامه مورد تهدید واقع شده و نمره 84 = 3×28 گرفته‌اند یعنی مشکوک به داشتن اختلال هستند.
برای تفکیک افراد سالم از افراد ناسالم (مشکوک به اختلال ) که پرسشنامه GHQ28 را تکمیل نموده‌اند، هومن(1376)بهترین نقطه برش را با روش نمره‌گذاری ساده لایکرت نمره ( 23< ) تعیین نموده است. اگر نمره آزمودنی کمتر از 23 بود به عنوان فرد سالم و اگر بالاتر از 23 بود بعنوان فرد مشکوک به اختلال روانی یا بیمار مشخص می شود.
برای نمره گذاری مقیاسهای فرعی و تفسیر آنها به روش زیر عمل می‌شود:
ابتدا نمره هر مقیاس به طور جداگانه بدست می‌آید سپس نمره مقیاس بر 7 تقسیم می‌کنند اگر نمره آزمودنی کمتر از 5/1 بود به عنوان فرد سالم و اگر بالاتر از 5/1 بود بعنوان فرد مشکوک به اختلال روانی یا بیمار مشخص می شود.

3 – پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی :
با توجه به بررسی پیشینه ابزارهای سنجش استرس‌های دانشجویان به ویژه در حوزه علوم پزشکی که توسط پولادی (1374) جهت بخش عوامل فشارزا در بین دانشجویان دانشگاه تهیه شده بود، شریفی (1380) با اضافه نمودن عوامل فشارزای روانی – اجتماعی خاص دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ابزار مورد نیاز را تهیه نموده است . این پرسشنامه دارای 81 سؤال است که در پنج خرده مقیاس عوامل فشارزای مربوط به شرایط تحصیلی (32 سؤال ) ، محیط آموزشی (13 سؤال ) ، مشکلات فارغ التحصیلی (7 سؤال ) ، اوضاع و احوال خوابگاه ( 10 سؤال ) و شخصی ـ اجتماعی (19 سؤال ) تقسیم شده است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پایایی و اعتبار:
میزان ضرایب آلفای کرنباخ برای عوامل پنجگانه برابر است با :
عامل شرایط تحصیلی8912/0 a=، عامل محیط آموزشی9139/0a=، عامل فارغ التحصیلی8490/0 a=، عامل اوضاع و احوال خوابگاه 8522/0 a =، عامل شخصی ـ اجتماعی 8548/0 a=
میزان آلفای کرانباخ مشاهده شده عوامل پنجگانه حاکی از اعتبار مناسب پرسشنامه برای سنجش عوامل فشارزا در دانشجویان می باشد .
نمره گذاری:
از روش ساده لیکرت برای نمره‌گذاری گزینه‌های سؤالات پرسشنامه استفاده شده است.( هرگز=0 ، بعضی اوقات=1 ، اغلب اوقات=2 ، همیشه=3 )

روش اجرا و جمع آوری داده‌ها
به منظور تعیین حجم نمونه در هر یک از زیر گروه های مورد نظر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم دانشجویان بر حسب جنسیت ، وضعیت تأهل ، مقطع تحصیلی در جامعه اصلی ، چارچوب نمونه‌گیری تهیه شد ( فهرست دانشجویان واجد شرایط به تفکیک ). با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در هر یک از چارچوب زیرگروههای تهیه شده تعداد دانشجویان تعیین شده در نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های اطلاعات فردی ، سلامت عمومی و عوامل فشارزای روانی – اجتماعی توسط محقق بین دانشجویان جمعیت نمونه خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران که بصورت طبقه‌ای به تفکیک مقطع تحصیلی انتخاب شدند، توزیع گردید. پس از پاسخگویی دانشجویان نمونه، پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌های تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی (شاخصهای میانگین، واریانس و…) و روش های آمار استنباطی ناپارامتری (کولموگروف ـ اسمیرنوف، یو مان – ویتنی)، تحلیل واریانس ناپارامتری کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ملاحظات اخلاقی
قبل از پاسخدهی دانشجویان نمونه به پرسشنامه‌ها با توصیف‌ اهداف‌ پژوهش‌ برای واحدهای مورد پژوهش به آنان اطمینان داده شد که پاسخ آنان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند و صرفاً جهت اهداف پژوهش بکار می‌رود و ضمن آن که ذکر نام و نام خانوادگی دانشجویان نیز ضروری نمی‌باشد. پس از کسب رضایت شفاهی دانشجویان پرسشنامه‌ها توزیع و بعد از پاسخگویی جمع‌آوری شدند.

دیدگاهتان را بنویسید