پایان نامه با کلید واژه های چرخه عمر، بورس اوراق بهادار، نرم افزار

دانلود پایان نامه

حسابداری متهورانه استفاده می کنند، می دهند و در مرحله افول عکس این موضوع صادق است.
زو(2007) تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک را مورد بررسی قرار داد. دوره زمانی این تحقیق از 1991 تا 2004 و نمونه آماری شامل15706سال- شرکت بوده که با استفاده از متغیرهای نسبت پرداخت سود سهام، رشد فروش، نسبت مخارج سرمایه ای و سن (عمر) شرکت به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک شده که 5218 سال- شرکت در مرحله رشد، 5226 سال- شرکت در مرحله بلوغ و 5262 سال- شرکت در مرحله افول قرار داشتند. نتایج حاکی از آن بود که میزان مربوط بودن و نیز توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری با هم دارند. توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مرحله افول دارای بیشترین مقدار و در مرحله بلوغ دارای کمترین مقدار می باشند.
کالونکی و سیلوٌلا( 2008) تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان استفاده و سودمندی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت46 در شرکتهای فنلاندی را مورد بررسی قرار داد. نمونه تحقیق شامل 105 شرکت بوده که بترتیب 29،54 و22 شرکت به مراحل رشد، بلوغ و احیاء (استقرار مجدد) طبقه بندی شدند. نتایج آنها حاکی از آن بود که بدلیل تغییر در نیازهای اطلاعاتی مدیریت، میزان استفاده و نیز سودمندی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت می باشد. از آنجائی که شرکت های در مرحله بلوغ و احیاء (استقرار مجدد) نسبت به مرحله رشد سود آوری کمتری دارند لذا مهم‌ترین نیازهای اطلاعاتی این شرکت ها شناسایی عوامل محرک هزینه به منظورکنترل و کاهش هزینه ها می باشد. بنابراین میزان استفاده و نیز سودمندی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بین شرکت های در مرحله بلوغ و احیاء نسبت به مرحله رشد بیشتر می باشد.
2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت
دهدار(1386) به بررسی تأثیر چرخه عمر بر توان توضیحی افزاینده الگوهای ارزشگذاری مبتنی بر سود و اقلام تعهدی در قیاس با الگوهای مبتنی بر جریانات نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی پرداخت. دوره زمانی این تحقیق سال 1378 تا 1383 و نمونه آماری شامل160 شرکت در دو گروه تجربی و کنترل بوده که بر اساس امید ریاضی دو معیار استاندارد شده رشد فروش و نسبت پرداخت سود نقدی به شرکت های در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شدند. یافته های وی نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر سود و اقلام تعهدی در قیاس با الگوهای مبتنی بر جریانات نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی حاوی توان توضیحی افزاینده بیشتری می باشند و در مرحله افول عکس این موضوع صادق است. بطور کلی یافته های این تحقیق نشان می دهد که درصد فزایندگی محتوای اطلاعاتی سود و سایر اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در تبیین ارزش شرکت، تابع چرخه عمر شرکت می باشد.
خسروی(1388) محتوای اطلاعاتی سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) را با محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی هم ارز آن (سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) در فرآیند چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار داد. دوره زمانی این تحقیق سال 1380 تا 1385 و نمونه آماری شامل540 سال- شرکت بوده که با استفاده از متغیرهای رشد فروش و نسبت مخارج سرمایه ای به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک شده که 174، 198 و 168 شرکت بترتیب در مراحل رشد، بلوغ و افول قرار داشتند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در مراحل رشد و افول اطلاعات مالی مبتنی بر اقلام تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بر اقلام نقدی مرتبط با آن ها جهت پیش بینی بازده سهام از توان توضیحی بیشتری برخوردار می باشد و در مرحله بلوغ عکس این موضوع صادق است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
رئوس مطالب:
فرضیه های تحقیق
روش های آزمون فرضیه ها
گردآوری اطلاعات
نحوه محاسبه متغیرها
روش های اجرای آزمون ها
3-1)مقدمه:
اعتبار هر تحقیق علمی در گرو روش تحقیق آن می باشد.تحقیق عبارت است از مجموعه اقداماتی که در قالب روش علمی برای کشف و یا توصیف پدیده و یا تبیین قواعد حاکم بر آنها انجام می گیرد(ظهوری‚1378‚23).قدم بعدی پس از تعیین و تنظیم موضوع ، انتخاب روش انجام تحقیق می باشد.انتخاب روش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد.روش ها و آزمون ها ، ابزاری در دست محقق جهت بررسی داده ها و فرضیه های مطرح شده در جهت رسیدن به اهداف تحقیق می باشند.تحقیق حاضر به لحاظ اینکه با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در جامعه میپردازد ، از نوع کاربردی بوده و هدف فرضیه های آن ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز ، بارتون-سیمکو و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد‚ بلوغ و افول) می باشد.
در این بخش متدولوژی تحقیق آمده است که چگونگی استفاده از آزمون های فرضیه های تحقیق است.
قسمت های این بخش عبارتند از:تدوین فرضیه ها ، روش تحقیق ، گردآوری اطلاعات ، انتخاب نمونه ، نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق و روش های اجرای آزمون ها.
3-2)تدوین فرضیه ها:
در طرح تحقیقات رفتاری و مدیریتی دو عنصر اصلی وجود دارد ؛ فرضیه های تحقیق و متغیر هایی که برای آزمون آنها بکار گرفته می شوند.فرضیه ها از نظریات گذشته منتج می شوند و چراغ راه مطالعات جدید هستند.متغیرها فرضیه ها را به صورتی نشان می دهند که محققان رفتاری و مدیریتی بتوانند آن ها را مشاهده و اندازه گیری نمایند(عادل آذر و مومنی ? 1384 ? 11).در این تحقیق 3 فرض اصلی و هر فرض اصلی دارای 3 فرض فرعی می باشد.به این ترتیب که فرض اول به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و پنمن ? فرض دوم به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و بارتون-سیمکو و فرض سوم به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون-سیمکو و پنمن می پردازد.فرضیه های فرعی نیز به ترتیب مراحل رشد ? بلوغ و افول را برای هر فرض اصلی مورد بررسی قرار می دهند.
3-2-1)فرضیه های اصلی:
1- کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
2- کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
3- کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-2-2-1)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی اول):
1 – طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-2-2-2)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی دوم):
1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-2-2-3)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی سوم):
1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-3) روش تحقیق:
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق در آن به لحاظ اینکه مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه است و همچنین بدلیل اینکه متغیرها بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می گیرند ? پس رویدادی است.و با توجه به اینکه رابطه ی متغیر ها مورد مطالعه قرار می گیرد از نوع همبستگی می باشد.
3-4)گردآوری اطلاعات:
اطلاعات لازم جهت انجام تحقیقات کاربردی به روش های متفاوتی انجام می گیرد.از آنجا که داده های مورد نیاز به دو بخش تئوریک (داده های لازم برای ادبیات و پیشینه تحقیق) و عملی(که داده های مربوط به متغیرها هستند) تقسیم می شوند ? از منابع متفاوتی برای گردآوری آنها استفاده می شود.در این تحقیق جهت گرد آوری داده های تئوریک از منابع کتابخانه ای شامل کتابها و مقالات معتبر علمی چاپ شده در مجلات داخل و خارج از کشور و نیز مقالات موجود در سایت های علمی معتبر مختلف استفاده شده است.
اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق که شامل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکت ها و نیز اطلاعات مبادلاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و دیگر اطلاعات ? از طریق نرم افزار های مختلف و سامانه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.به این ترتیب که اطلاعات حاصل از صورتهای مالی و از طریق نرم افزارهای تدبیر پرداز ? ره آورد نوین ? سایت rdis.ir و و نیز اطلاعات مربوط به معاملات از طریق سایت irbourse.ir گردآوری شده است.ضمنا از نرم افزار اکسل جهت مرتب سازی و محاسبه بعضی از فرمول ها و متغیرها و از نرم افزارE-views جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.
3-5) جامعه آماری:
جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت هایی در نظر گرفته شده که در سال 1380 عضویت بورس اوراق بهادار تهران را داشته باشند.
3-6)دوره زمانی تحقیق:
دوره زمانی تحقیق ? دوره 6 ساله از سال 1383 تا سال 1388 انتخاب شده است.
3-7)شرایط انتخاب نمونه آماری:
ابتدا از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات و منابع در مورد ادبیات نظری در این پژوهش پرداخته و سپس به جمع آوری داده ها از طریق صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام شده است .
روش نمونهگیری حذف سیستماتیک(غربالگری)47 بود. لذا، شرایطانتخاب نمونه شامل:
1-شرکتهای با دوره مالی یکسان و منتهی به پایان اسفند ماه انتخاب گردیدند .
2- اطلاعات مالی شرکتها برای دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد.
3-شرکتها فاقد وقفه معاملاتی بیش از 3 ماه بودند .
4- شرکتها قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.
5-جزء صنایع سرمایه گذاری و واسطه گری و نهادهای پولی و بانکی و بیمهنباشد.
6-قلمرو زمانی فعال بودن آنها بین سالهای 1383-1388 باشد.
7- شرکتها دارای زیان خالص برای 3 سال متوالی نباشد.
در کل و بعد از اعمال شرایط و محدودیت های فوق تعداد 65 شرکت باقی ماند که همه آنها به عنوان نمونه آماری مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند.لیست شرکت های انتخابی درپیوست شماره یک تحقیق آمده است.
3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر :
آنتونی و رامش(1992) به منظور تفکیک شرکتها به مراحل چرخه ی عمر از چهار متغیر: رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده نمودند . در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله خرید و فروش سهام (خارج از بورس بودن) شرکت های تازه تاسیس در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه عمر بصورت 3 مرحله رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور صرفنظر شد.
در این پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار متغیر مذکور و طبق روش شناسی پارک و چن(2006) بود.
مراحل تفکیک در روش” پارک و چن”
1- مقدار هر یک از 4 متغیر برای هر سال- شرکت محاسبه شد .
2-متغیرهای چهار گانه بر حسب سال-شرکت مرتب گردیدند . سپس متناسب با طبقه قرار گرفته در جدول (3-1) ارقام به اختصاص داده شد .
3- برای هر سال-

دیدگاهتان را بنویسید