پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، بورس تهران، استاندارد

دانلود پایان نامه

. برای ارزیابی مدل و اهمیت ابعاد از پرسش‌نامه استفاده شده است و از اعداد فازی توابع عضویتی مثلثی در محاسبه اهمیت ابعاد و اوزان استفاده شده است. مطالعه موردی در شرکت بورس تهران انجام‌شده است. [31]
2-6-جمع‌بندی
منشا رویش معماری سرویس‌گرا در حوزه فناوری بوده درحالی‌که معماری سازمانی از حوزه مدیریت حرفه آمده است. از جمله خواص معماری سرویس‌گرا، استفاده از استانداردهای مستقل از فناوری و مورد توافق برای ارائه مؤلفه‌های نرم‌افزاری تحت قالب سرویس، معرفی کننده یک روش مشخص و مورد توافق برای تعریف و ارتباط بین مؤلفه‌های نرم‌افزاری، استفاده مؤلفه‌های نرم‌افزاری منفرد در ساخت دیگر نرم افزارها و … می‌باشد. [1] اما مهم‌ترین دستاورد آن انعطاف‌پذیری و چابکی فناوری اطلاعات در برابر تغییرات حرفه است و هم راستایی ما بین کسب و کار سازمان و فناوری اطلاعات می‌باشد. [24]اگر مدل فرآیندی روش اجرایی رفتار واحدهای سازمانی را در قالب فعالیت ها، شرط ها و قوانین مشخص می‌کند، مدل سرویس بر اساس نگاه نتیجه گرا و کیفی است و طریقه درخواست سرویس و دغدغه ها و توصیفات سرویس و دریافت نتیجه را از نگاه ذینفع ترسیم می‌کند؛ اما صرف ترسیم مدل سرویسی، ضامن سرویس‌گرا بودن نیست، بعد از اینکه مدل سرویس تعریف و مصوب شد نوبت به بهبود سرویس‌ها بر اساس شاخص‌های سرویس‌گرایی می‌رسد. در اینجا با مجموعه‌ای از شاخص‌های مخصوص سرویس‌گرایی سر و کار داریم که هر چه این شاخص‌ها را در سرویس‌ها به بلوغ و عینیت بیشتری برسد، درجه بلوغ سرویس‌ها و در نتیجه سطح سرویس‌گرایی سازمان بالا می‌رود.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1-مقدمه
امروزه فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس‌گرا فرصت‌هایی را در جهت بهبود و چابکی و تسریع در تطبیق نیازمندی‌های کسب و کار با زیر ساخت فناوری اطلاعات به وجود آمده است. در استفاده این فناوری با چالش‌های زیادی از قبیل چگونگی تعریف سرویس، مدیریت طراحی، طراحی ساختار تصمیم‌گیری و معیارهای ارزیابی مواجه می‌شویم، به منظور جلوگیری از صرف زمان و هزینه فراوان در سازمان‌های ایرانی به منظور پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا که بر اثر توجه بیش از حد به یک عامل و عدم توجه کامل به سایر عوامل سازمانی، ممکن است نهایتاً منجر به شکست پروژه پیاده‌سازی و بعضاً ورشکستگی سازمان شود؛ لازم است ابزار و روش‌هایی در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد تا قبل از به اجرا در آمدن آن، با دقت میزان آمادگی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند تا نتیجه‌بخش بودن آن را بررسی کنند.با به‌کارگیری فعالانه ارزیابی، سازمان‌ها می‌توانند نقاط قوت برنامه معماری سازمانی خود را تقویت نموده و نیز حیطه‌های نیازمند بهبود را شناسایی و برنامه‌های خود را مطابق آن‌ها تنظیم کنند، در نتیجه تأثیر مثبت معماری سازمانی در تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بیشتر خواهد شد.
منطق فازی نظریه‌ای برای اقدام در شرایط عدم اطمینان است .این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم،متغیرها و سیستم‌هایی را که نادقیق و مبهم هستند، (چنانچه در عالم واقعیت در بیشتر موارد چنین است) را صورت بندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد.
هدف عمده این تحقیق، ارائه مدلی با در نظر گرفتن منطق فازی، به منظور معرفی عواملی است که از طریق آن می‌توان میزان آمادگی یک سازمان را برای پیاده‌سازی معماری سرویس گرا ارزیابی نمود. برای طراحی این مدل ارزیابی، از منطق فازی ممدانی استفاده شده است؛همچنین کسب اطمینان از قابلیت‌های سازمانی برای رسیدن به نتایج دلخواه می‌باشد تا بتوان نسبت به انجام پروژه یا عدم انجام آن، تصمیم‌گیری کرد. بر این اساس در پروژه حاضر، پس از مرور و بررسی مبانی نظری مرتبط، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تعیین میزان آمادگی سازمان اعم از کیفی و کمی برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا، استخراج و سپس مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت، در ادامه مباحث پایه منطق فازی مطرح می‌شود و سپس منطق فازی ممدانی تشریح می‌شود.
برای پی بردن به عوامل مهم و ضروری موفقیت با یک رویکرد معماری، این تحقیق در بخش اول، تلاش می‌کند به سؤال زیر پاسخ دهد: چه عواملی برای ارزیابی آمادگی سازمان و موفقیت سرویس‌گرایی در سازمان ضروری است. موفقیت منظور تحقق اهداف سازمانی می‌باشد و همچنین مراحل مهم و مؤلفه‌های مهم که در پذیرش رویکرد معماری سرویس گرا از دیدگاه کسب و کار باید به درستی مدیریت شود. هدف این پروژه این نیست که توصیفات جزئی در مورد خود سرویسگرایی و نحوه عملکرد سرویسگرایی در سازمان ارائه دهد.همچنان که در شکل دیده می‌شود، روال مدل‌سازی از چند مرحله اصلی تشکیل شده است.
شکل(5)-مراحل انجام پایان نامه
3-2-آشنایی با عوامل بحرانی معماری سرویس‌گرا
3-2-1- مفهوم معماری سرویس‌گرا
معماری سرویس‌گرا آخرین انقلابی است که در زمینه معماری فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است. [34]معماری سرویس‌گرا راهی برای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی سازمان یا کسب و کار است و دارای فواید زیادی است اما سازمان را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند.بنا به تعریفی دیگر معماری سرویسگرا ، دربرگیرنده تکنولوژی محاسبات سرویسگرایی است. در واقع تکنولوژی محاسبات سرویسگرا، زیربنای شکل‌گیری و ایجاد معماری سرویسگرایی است. محاسبات سرویسگرا شامل مفاهیم، پروتکل‌ها، تکنولوژی‌های متعددی است که به مدل‌سازی و مهندسی سرویس، ترکیب سرویس‌ها، طراحی توسعه تکنیک‌ها و متدولوژی‌های طراحی سرویس، مطابق فرایندهای کسب و کار می‌پردازد. سرویس‌ها مکانیزمی برای یکپارچگی کار فراهم می‌کنند. اساس اجرای این یکپارچگی همین معماری سرویسگرا است که زیرساختی منعطف و مطمئن برای استفاده سرویس‌ها ایجاد می‌کند. سرویس‌ها عناصر محاسباتی غیر وابسته به پلتفرم مستقلی هستند که قابل توصیف بوده و می‌توانند منتشر می‌شوند، جستجو گردند و عملیات متعددی را در پاسخ به درخواست‌های ساده تا اجرای فرایندهای کسب و کار پیشرفته انجام دهند. [35]هم چنین معماری سرویس گرا روشی برای ساخت نرم‌افزار است. وب سرویس یک تکنولوژی هست که موجب می‌شود قطعات جداگانه نرم‌افزار صرف نظر از پلت فرم62 و زبان برنامه‌نویسی استفاده شده، با تکنولوژی‌هایی مثل XML,SOAP,UDDI با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. وب سرویس معادل سرویسگرایی نیست بلکه نوعی پیاده‌سازی از سرویسگرایی می‌باشد. [36]
در یک سازمان برای تراز کردن خروجی‌های فناوری اطلاعات با طرح‌ها و اولویت‌های کسب و کار، باید کل سازمان از دیدگاه سرویس‌گرایی در نظر گرفته شود. برای به دست آوردن ارزش واقعی کسب و کار، سرویس‌گرایی نباید فقط از دیدگاه توسعه نرم‌افزاری دیده شود و تغییرات معماری برنامه‌های کاربردی، باید با تغییرات تفکر مدیریت، پشتیبانی و حمایت شود. [36]موفقیت پیاده‌سازی پارادایم های مختلف در سازمان، همواره یک نگرانی بوده است. مخصوصاً که پارادایم های یکپارچه‌سازی جدید مانند سرویسگرایی، دارای پتانسیل و امکانات زیادی هستند. [37]
ادبیات نشان می‌دهد که دلیل اصلی این که چرا سازمان‌ها قادر به کسب مزایای حاصل از پذیرش معماری سرویس گرا نیستند، فقدان یک چارچوب است و اینکه دیدگاه‌های چندگانه انسانی، عوامل سازمانی، مدیریت و فرایند را در نظر می‌گیرند[38] طبق تعریف Conway، آمادگی سرویس‌گرا یعنی وقتی که سازمان کاملاً بداند سرویس‌گرا چه چیزی هست، مشکلات، هزینه‌ها مزایا و محدودیت‌های سرویس‌گرا را بداند. [39]
3-2-2-عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرایی
در ادبیات ذکر شده برای آمادگی سرویس‌گرایی در سازمان، به عوامل بحرانی موفقیت، بلوغ سرویس‌گرا و موارد حاکمیتی اشاره شده است.عوامل بحرانی موفقیت مجموعه کوچکی از اهداف یا پیش‌نیاز هستند که چنانچه به درستی تشخیص داده شوند، به طور چشم‌گیری شانس موفقیت پروژه را افزایش می‌دهند. این عوامل به ما کمک می‌کنند که روی چه قسمت‌هایی باید تمرکز کنیم. سیستم‌های سرویس‌گرا، زیرمجموعه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی هستند و عوامل بحرانی موفقیت به طور گسترده‌ای در پروژه‌های مشابه مورد استفاده قرار گرفته‌اند و برای تعیین عوامل موفقیت‌های پروژه‌های بزرگ‌تر IT قابل استفاده‌اند. [39] پذیرش معماری سرویس گرا به عنوان یک پار ادایم توسعه سازمانی نیاز به تغییرات چشم‌گیری در سازمان دارد که گاهی اعمال این تغییرات مشکل است. [39]
برای حصول اطمینان رسیدن به اهداف سازمانی، در حوزه‌های تعریف شده هر یک از این عوامل بحرانی، داشتن کارائی خوب و بالا برای موفقیت‌آمیز بودن پیاده‌سازی سرویس‌گرا لازم است. بدین جهت عوامل بحرانی موفقیت هم چون متغیرهای نهفته‌ای هستند که با تجزیه و تحلیل متغیرهای خاص سازمانی به دست می‌آیند. [22] البته هنوز نتایج تجربی کافی در مورد عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرا در دسترس نیست. [39] تا به حال در مطالعات پیشین، چارچوب ارزیابی آمادگی جامع و مناسب برای سنجش سرویسگرایی سازمان، تدوین نشده است و از جمله مشکلات تحقیقاتی مهم است که نیاز به بررسی‌های عمیق دارد. [22]
3-2-3-چارچوب حاکمیت سرویس‌گرایی در سازمان
حاکمیت معماری سرویس‌گرا بنا به یکی از تعریفات ذکر شده در ادبیات، به معنای کسب اطمینان نسبت به تعریف مفاهیم و اصول و قواعد سرویس‌گرایی و مدیریت معماری توزیع‌شده و ایجاد سرویس‌ها مطابق با اهداف کسب و کاری می‌باشد. [42] حاکمیت IT، به معنای تعیین حقوق تصمیم‌گیری و چارچوب پاسخ‌گویی برای تشویق رفتار مطلوب در استفاده فناوری اطلاعات است؛ یعنی مدیران باید از تصمیمات و فرایندها و خط مشی‌ها برای ترغیب و تشویق رفتارهایی که موجب موفقیت می‌شوند، استفاده کنند [43]
چارچوب حاکمیت سرویس‌گرایی در سازمان، گسترشی از چارچوب‌های حاکمیت IT می‌باشند. ساختارهای حاکمیت، فرایندهای حاکمیت و مکانیزم‌های رفتار را تعریف می‌کنند. (هنوز مفاهیمی از این قبیل به بلوغ کافی در ادبیات سرویس‌گرایی نرسیده‌اند). محققان به این نتیجه رسیدند که نتایج موثر عملکرد63 پروژه‌های فناوری اطلاعات، با رسیدن به درک مشترکی از کسب و کار و IT، مشارکت فعال انجمن‌های IT، تعادل در تصمیم‌گیری مابین نمایندگان کسب و کار و استراتژی‌ها و سیاست‌های کامل و مستند شده در ارتباط است. در حوزه سرویس‌گرا، برای کامل کردن چرخه حیات سرویس‌گرا، به سطح بالایی از حاکمیت IT و تصمیم‌گیری نیاز داریم. به عقیده Mark چارچوب‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی فناوری اطلاعات، باید شامل سیاست‌های اجرایی در فرایندهای چرخه حیات سرویس‌گرایی باشد. چارچوب‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی. [39]
سرویس‌گرا شامل سیاست‌های اجرایی فرایندهای چرخه حیات، سیاست‌ها و اصول سرویس‌گرا، فرایندهای حاکمیت، نقش‌های حاکمیتی، مدل‌های بودجه بندی و دلایل نیاز به حاکمیت می‌باشد. اجرای حاکمیت سرویس‌گرا مبتنی بر مدل بلوغ سرویس‌گرا می‌باشد. [39] طبق تعریف open group حاکمیت سرویس‌گرا توسعه حاکمیت IT و حاکمیت معماری سازمانی برای کسب مزایای کامل از پیاده‌سازی سرویس‌گرا می‌باشد. امروزه حاکمیت معماری سرویس‌گرا مفهوم وسیع‌تری دارد و شامل معماری سرویس‌گرا و حاکمیت سرویس‌ها می‌باشد [44]
طبق تعریف [45]، حاکمیت معماری سرویس‌گرا توسعه IT است که به طور خاص بر چرخه حیات سرویس‌ها، برنامه‌های ترکیبی و متاداده در معماری مبتنی بر سرویس یک سازمان تمرکز دارد. [45]پیاده‌سازی معماری سرویسگرا، منجر به پیاده‌سازی یک مدل حاکمیتی مبتنی بر معماری سرویسگرا می‌شود. در حقیقت بدون

دیدگاهتان را بنویسید