منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، سود شرکتها، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

زمستان 1388
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis
Subject:
The Investigation of Relationship Between Earnings Management Behavior of Holding Companies and
the Stock Return of Parent Company Accepted in Tehran Stock Exchange
Super visor:
S.Jabbarzadeh Ph.D.
Consulted by:
H.Mohammadzadeh Ph.D.
by:
Gholamreza Mooneskhah
Winter 2010
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش:
غلامرضا مونس خواه
زمستان 1388
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر سعید جبارزاده کنگرلوئی
استاد مشاور: دکتر حیدر محمد زاده سالطه
استاد داور: دکتر پیمان غفاری آشتیانی
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
با حمد و سپاس مخصوص یکتا معبودی که چراغ علم و تقوا را فراسوی آدمی نهاد و به این بنده ناچیز نعمت تحصیل را عطا فرمود . اینک که به یاری ایزد منان ، این پژوهش به اتمام رسیده است بر خود واجب می دانم که از زحمات اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر سعید جبارزاده و جناب آقای دکتر حیدر محمدزاده که در تمامی مراحل این پژوهش نهایت مساعدت و راهنمایی را مبذول داشتند و همچنین از استاد محترم داور جناب آقای دکتر پیمان غفاری تشکر و قدر دانی نمایم. امید است که این یادآوری نمایانگر سپاس بی پایان نسبت به کمک های بی دریغ آن بزرگواران بشمار آید.
تقدیم به :
“پدر و مادرعزیزم
که نیمی از وجودشان ایثار و گذشت و نیمی دیگر عشق و محبت است”
چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1)بیان مسأله 6
3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 7
4-1)اهداف پژوهش 8
1-4-1)اهداف خاص پژوهش 8
2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش 8
5-1)فرضیههای پژوهش 8
6-1)قلمرو مکانی پژوهش 9
7-1)قلمرو زمانی پژوهش 9
8-1)روش پژوهش 9
9-1)تعریف مفاهیم و واژههای خاص 10
10-1)ساختار پژوهش 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 13
2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی 14
3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود 15
1-3-2)عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود 16
1-1-3-2)روشهای مورد استفاده حسابداری 16
2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری 18
3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود 19
4-1-3-2)ساختار سرمایه 20
5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه 20
6-1-3-2)هزینههای اختیاری 22
7-1-3-2)ویژگی(کیفیت)مدیریت 22
8-1-3-2)ویژگیهای مالی 23
9-1-3-2)عوامل سیاسی و اقتصادی 24
2-3-2)روشهای ارزیابی کیفیت سود 25
3-3-2)کاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود 25
1-3-3-2)تجزیه و تحلیل ترازنامه 26
2-3-3-2)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد 27
4-2)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی 29
5-2)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی 30
6-2)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 31
1-6-2)فرضیه طرح پاداش 35
2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی 36
3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی 37
4-6-2)تئوری نمایندگی 38
5-6-2)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی 42
1-5-6-2)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان 43
2-5-6-2)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک 43
6-6-2)هموار سازی سود 44
1-6-6-2)انگیزههای هموارسازی سود 46
2-6-6-2)ابعاد هموارسازی سود 48
3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود 49
1-3-6-6-2)تنظیم زمان معامله 49
2-3-6-6-2)روشهای تسهیم هزینه 50
4-6-6-2)انواع هموارسازی سود 50
7-6-2)حسابداری تعدیلات جامع 52
8-6-2)حساب سازی 52
9-6-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 53
10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری 54
11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود 54
12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود 55
1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 55
2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه 59
3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی 60
4-12-6-2)مدل توزیعی 62
7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام 64
8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه 69
9-2)پیشینه پژوهش 71
1-9-2)پژوهشهای خارجی: 71
2-9-2)پژوهشهای داخلی: 76
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 80
2-3)فرضیههای پژوهش: 81
3-3)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها 82
4-3)جامعه آماری 85
5-3)نمونه آماری 86
6-3)روش جمع آوری دادهها 86
7-3)روش پژوهش 87
8-3)آمار توصیفی 87
9-3)آماراستنباطی 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-‏ مقدمه‏: 91
2-4)شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش 91
1-2-4)شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی 91
2-2-4)شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92
3-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92
4-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93
3-4)آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش 94
4-4)آزمون فرضیههای پژوهش 97
1-4-4)آزمون فرضیه اصلی 97
2-4-4)آزمون فرضیه فرعی اول 99
3-4-4)آزمون فرضیه فرعی دوم 100
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 104
2-5)نتیجه گیری 105
3-5)پیشنهادهای پژوهش 107
1-3-5)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 107
2-3-5)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 109
4-5)محدودیتهای پژوهش 109
پیوستها:
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 116
منابع لاتین: 119
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….120
جدول1-2. معیارهای ارزیابی کیفیت سود 26
جدول 2-2. شاخصهای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری 63
جدول 1-4: شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی 92
جدول 2-4: شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92
جدول 3-4: شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93
جدول 4-4: شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93
جدول 5-4: خلاصه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش 93
جدول 6- 4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال 94
جدول 7-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی . 98
جدول 8-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی 100
جدول 9-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی 102
جدول 10-4: خلاصه نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی 102
نمودار شماره 1-2. انواع هموارسازی سود 51
نمودار شماره 2-2 چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها 75
نمودار1-4: هیستوگرام بازده سهام شرکتهای اصلی در نمونه مورد بررسی 95
نمودار2-4: هیستوگرام حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی 95
نمودار3-4: هیستوگرام اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی 96
نمودار 4-4: هیستوگرام اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی 96
نمودار 5-4: نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ………100
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایهگذاران، تحلیلگران و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکتهای گروه را درک کرده و در تصمیم گیریهای خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس میشود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکتهای گروه از مدل تعدیل شده جونز1(1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکتهای گروه به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیر وابسته میباشد. برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
واژههای کلیدی: شرکتهای گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.
مقدمه:
مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر میباشد. مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایهگذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارشگری مالی تغییر ایجاد میکنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روشهای اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودیها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای داراییهای ثابت، روش هزینه یابی کامل و کوششهای موفقیت آمیز برای هزینههای استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورتهای مالی را مدیریت می کنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل میکنند، ابزارهای سنتی هستند که مدیران در طول زمان ازآنها استفاده کرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمتهای سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت میکنند. مثلا در دورههایی که قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ایها به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می کنند. البته در دورههایی که قیمت سهام رشد کمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از کاهش قیمتها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث کاهش بازده غیرعادی سهام می شود. در دوره ای که قیمتها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفهای نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یکدیگر تفکیک می کنند(همان منبع،ص51)3.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه :
صورتهای مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیریهای اقتصادی بشمار می روند که

پاسخی بگذارید