پایان نامه ارشد درباره پیشرفت تحصیلی

شود.همچنین متغیر پیش بین سبک های اسنادی دانش آموزان می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند.متغیر سبک های اسنادی با مقدار بتای 251/0 وT 018/4، در سطح آلفای000/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر انگیزش تحصیلی به حساب می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر سبک های اسنادی 251/0 در انحراف معیار متغیر انگیزش تحصیلی تغییر ایجاد می شود.همچنین متغیر پیش بین انگیزه پیشرفت دانش آموزان می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند.متغیر انگیزه پیشرفت با مقدار بتای 209/0 وT 316/3، در سطح آلفای000/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر انگیزش تحصیلی به حساب می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر انگیزه پیشرفت 209/0 در انحراف معیار متغیر انگیزش تحصیلی تغییر ایجاد می شود.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج تحقیق ،سپس پیشنهادات و محدودیت های تحقیق ذکر شده اند؛در قسمت نتایج ابتدا فرضیه،سپس تحقیقات پیشین و پس از آن تبیین شده است و در قسمت پیشنهادات در ابتدا پیشنهادات اجرایی و سپس پیشنهادات پژوهشی ذکر شده است و در نهایت محدودیت های تحقیق قید شده است
5-2-نتیجه گیری
الف-فرضیه تحقیق ((بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))
تحقیقات پیشین:تمنای فر (1388) تحقیقی تحت عنوان رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان انجام داد. این مطالعه توصیفی- همبستگی روی 304 دانشجوی دانشگاه کاشان که از سال 1386 تا 1387 در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند و به‌روش تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد. از معدل دانشجویان به‌عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد. برای تحلیل داده­ ها از شاخص­های آمار توصیفی، آزمون T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSS 15 استفاده شد.یافته ها نشان داد که بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی، رابطه معنی‌داری وجود داشت (001/0=p ). میانگین نمرات انگیزش پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت آماری معنی دار داشت، به این صورت که انگیزش پیشرفت دختران بیشتر از پسران بود. رابطه بین انگیزش پیشرفت با سن نیز از نظر آماری معنی­دار بود. (05/0=p ). نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حاضر مشابه است.
تبیین:انگیزه پیشرفت باعث می شود که دانش آموزان در امور تحصیلی شان به تلاش بیشتری بپردازند و در نتیجه در یادگیری دروس شان پیشرفت کنند و این باعث انگیزش تحصیلی بیشتر در آنان می شود.
ب-فرضیه تحقیق: ((بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))
تحقیقات پیشین: شهرآرای (1389) تحقیقی تحت عنوان رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی انجام داد.با بهره گرفتن از نمونه‏ای تصادفی متشکل از 380 دانش آموز (170 دختر و 210 پسر) سال دوم رشته ریاضی در شهر اراک مقیاس انگیزش تحصیلی ولرند و پرسشنامه سبکهای اسنادی پیترسون و سلیگمن اجرا و داده‏های مربوط به پیشرفت تحصیلی از طریق کارنامه تحصیلی دانش‏آموزان استخراج شد. تحلیل یافته‏ها با بهره گرفتن از همبستگی گشتاوری پیرسون صورت گرفت. نتایج نشان دادند که (1) بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در هر دو جنس رابطه مثبت معنا‏دار وجود دارد؛ (2) بین سبکهای اسنادی برای حوادث خوب و حوادث بد در ابعاد درونی، بیرونی، کلی ـ اختصاصی و پایدارـ ناپایدار با پیشرفت تحصیلی رابطه‏ای به دست نیامد؛ (3) بین انگیزه پیشرفت و سبکهای اسنادی برای حوادث خوب در ابعاد درونی ـ بیرونی، کلی ـ اختصاصی و پایدارـ ناپایدار رابطه مثبت معنا‏دار و بین انگیزه پیشرفت با سبکهای اسنادی برای حوادث بد در بعد درونی ـ بیرونی رابطه منفی معنادار بود؛ (4) بین انگیزه پیشرفت با سبکهای اسنادی برای حوادث بد در ابعاد پایدارـ ناپایدار و کلی ـ اختصاصی رابطه‏ای مشاهده نشد.نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حاضر مطابقت ندارد.
تبیین: سبک های اسنادی تعیین کننده برداشت فرد از نتیجه انجام فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان می شود و بر روی انگیزش تحصیلی آنان تاثیر می گذارد.
ج-فرضیه تحقیق ((بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))
تحقیقات پیشین:روحی (1392) تحقیقی تحت عنوان ارتباط خود‌کارآمدی و انگیزه تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان علوم پزشکی انجام داد. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی (همبستگی)، تعداد 275 نفر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان به طور تصادفی انتخاب شدند. برگه اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس انگیزه تحصیلی و مقیاس باورهای خودکارآمدی به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شدند. داده‌ها در محیط نرم افزار آماری SPSS 16 با آزمون‌های آماری توصیفی، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تمامی آزمون‌ها سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافتهها نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه، 47/2 ± 97/20 بود. دانشجویان دختر 68 درصد از نمونه را تشکیل می‌دادند. میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان در مقیاس خودکارآمدی 03/4 ± 28/30 بود و 2/50 درصد از دانشجویان از نظر خودکارآمدی نمره بالاتر از میانگین داشتند. خودکارآمدی با انگیزه درونی و نمره کل مقیاس انگیزه تحصیلی ارتباط معنادار داشت (05/0 > P). ارتباط نمرات خرده مقیاس­های بی­انگیزگی و انگیزه بیرونی با خودکارآمدی معنی‌دار نبود. دو جنس از نظر نمرات مقیاس خودکارآمدی اختلاف معنی‌داری نداشتند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حاضر مطابقت می کند.
تبیین: باورهای دانش آموزان در مورد توانایی های خود برای انجام کارها با انگیزه تحصیلی ارتباط دارد و بهبود خودکارآمدی می تواند سبب بهبود انگیزه تحصیلی دانش آموزان شود.
5-3-پیشنهادات
5-3-1-پیشنهادات اجرایی
1-با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان داد که بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛پیشنهاد می شود که جهت ارتقاء و بهبود انگیزه پیشرفت دانش آموزان برنامه ریزی و اقدامات لازم به عمل آید.
2-با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛پیشنهاد می شود که جهت ایجاد و ارتقاء سبک های اسنادی مثبت در دانش آموزان برنامه ریزی و اقدامات لازم به عمل آید.
3-با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان داد که بین خود کارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ پیشنهاد می شود که جهت ایجاد و ارتقاء باورهای خودکارآمدی مثبت در دانش آموزان برنامه ریزی و اقدامات لازم به عمل آید.
5-3-2-پیشنهادات پژوهشی
1-تحقیقی تحت عنوان تحقیق حاضر در کل استان هرمزگان اجرا شود.
2-تحقیقی تحت عنوان تحقیق حاضر در کل کشور هرمزگان اجرا شود.
3- تحقیقی تحت عنوان تحقیق حاضر در مقطع ابتدایی اجرا شود.
4-تحقیقی تحت عنوان تحقیق حاضر در مقطع راهنمایی اجرا شود.
5-در خصوص رابطه سایر عوامل موثر با انگیزش تحصیلی دانش آموزان تحقیق شود.
5-4-محدودیت های تحقیق
1-محدود بودن موضوع تحقیق به شهرستان حاجی آباد
2-محدود بودن موضوع تحقیق به مقطع متوسطه
3-کمبود منابع
4- عدم همکاری و دقت برخی از نمونه تحقیق در پاسخگویی به سوالات پرسشنامه ها

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: رفتارهای ضد اجتماعی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
– امیرافشاری، داریوش .(1380). بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت و منبع کنترل در دانش آموزان شاهد سال سوم راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
– باقری، ناصر ؛ شهرآرای، مهرناز و فرزاد، ولی اله.(1382). «وارسی‌های روان‌سنجی مقیاس انگیزش تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستانهای تهران»، دانشور رفتار، ش 1 .
– باقری، ناصر .(1372). بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با انگیزش پیشرفت و رابطه متغیر اخیر با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه .
– تاجوند، ناهید .(1377). بررسی رابطه هوش، انگیزه پیشرفت، شیوه های فرزندپروری و مدت عضویت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه دوم و سوم راهنمایی عضو کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز.
– جوانبخت، پرویز .(1384). رابطه بین سبک های فرزندپروری و انگیزش پیشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه .
– خوانساری، محمد .(1375). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های منطقه 3 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد .
– خیری، شهلا .(1379). مقایسه انگیزش پیشرفت بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران .
– دارابی، سمیه .(1380). رابطه جو خانواده، پایگاه اجتماعی، و مکان کنترل با انگیزش پیشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد.
– درتاج، فریبرز .(1383). بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرایند و برایندی در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیل، پایان نامه دکترا چاپ نشده، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
– زارع، صدیقه .(1373). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، جنسیت و عزت نفس، پایان نامه کارشناسی ارشد.
– سلیمانی نژاد، ناصر .(1381). رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران.
– شهنی ییلاق، منیجه؛ جلیل زاده، ناهید و مکتبی، غلامحسین .(1390). رابطه سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر اهواز، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ، سال هفتم، شماره 12.
– فونتاین و همکاران .(2001). فرهنگ و انگیزش پیشرفت در ورزش: مطالعه کیفی بر روی دانش آموزان مغربی وفرانسوی.
– گشتاسبی، سهراب .(1375). رابطه بین عزت نفس، انگیزش و هوش با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزانی که به دوره پیش دانشگاهی راه یافته اند و مقایسه آن با دانش آموزانی که به این دوره راه نیافته اند در سال 1375-1374 در شهرستان شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز
– کاسیدی .(2000). پیشینه اجتماعی، انگیزش پیشرفت، خوش بینی و سلامت، تهران ، انتشارات سپید .
– محمدی زاده، سهیلا .(1377). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت با عملکرد دبیران دبیرستان های شهر بم، پایان نامه کارشناسی ارشد .
– مختاری، احمد .(1373). مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو نظام آموزشی جدید و قدیم در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز .
منابع لاتین
– Petri ، H.L .(1996). Motivation : Theory research and application (fort edition). London : bookseller publishing company.
– McInerney DM، Sinclair KE .)1991(. Cross-cultural validation of the inventory of school motivation. Educational and Psychological Measurement; 51(1): 123-33.
– Zimmerman، B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.)، Self-efficacy in changing societies(pp.202-231). New York : Cambridge University Press.
– Jamshidi F.(1997). The factors related to academic motivation among students with control position in the center of higher education and cultural services، Zanjan Teacher Training. MSc[Thesis] Tehran: Shaheed Beheshti University
پیوست ها

دیدگاهتان را بنویسید