خرید پایان نامه : دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

به:

خانواده ی عزیزم
که در تمام مراحل
نگارش پایان نامه
مرایاری کردند

در خاتمه از جناب استاد آقای دکتر علیرضا جهانگیری و جناب آقای دکتر علی امیری پور قصاب که با انتقاد خالصانه خود مسیر پیشرفت را بر من گشودند، از اساتیدی که در مسیر آماده سازی این پایان نامه مرا یاری نمودند، سپاس دارم.از داور گرامی علیرضا حسنی مدیر گروه محترم جناب آقای دکتر مجید هراتیان نژاد که روند اتمام این کار را تسهیل نمودند نیز صمیمانه تشکر می نمایم.

اختصارات:

A.A.S.L:American Association Of School Librarians.
A.D.I:Academic De Droit International De La Haye.
A.F.D.D:Air Forc Doctrine Document.
A.F.F:Army Families Federation.
A.F.L.R:Air Force Law Review.
A.J.I.L:American Journal of International Law.
A.L.R:American Law Reports.
A.P.I:The First Protocol Additional.
A.S.A.T:Anti- Satellite Weapon.
AM.J.INT’LL:American Journal of International Law.
B.U.INT’L:Boston Universiyt International Law.
B.Y.I.L:British Year Book Of International Law.
C.I.H.L.S:Customary Hnternational Humantarian.
California WesternI.L.J:Califonia Western International Law Journal.

D.E.P’T OF D.E.F:Department Of Defence.
E.N.M.O.D Convention: Convention On The Prohibition Of Military Or Any Other Hostile Use Of Environmental Modification Techniques.
EUR.J.INT’LL:European of International Law.
I.L.J:International Law Journal.
I.N.S.T:Institution.
I.R.R.C:International Road Racing Championship.
INDIA.J.L.L:Jones Lang Lasalle India.
J.AIR.L&COM:Journal of Air Law and Commerce.
J.C.S.L:Journal 0f Confilct and Security Law.
J.INT’LL&BUS(J.I.L.B):Journal International Law and Business.
L.O.A.C:Low of Armed Conflicts.
N.S.P:National Space Policy.
O.S.T:Outer Space Treaty.
POL’Y:Polyglot.
S.A.L.T:Strategic Arms Limitation Talks.
S.L.A.T.E:Sheridan Learning and Teaching Environment.
U.N.I.D.I.R:United Nations Institute for Disarmament Research.
U.N.S.C:United Nations Correspondents Association.

U.N.T.S:United Nations Treaty Series.
U.S.A.F.L.R:United States Air Force Law Review.
U.S.-CHINA ECON.&SEC.REV.COMM’N:United States-China Econamic and Security Review Commission.
U.S.N.S.S:United States Navel Sea Cadet Corps.
U.S.T:University of Santo Tomas.
V.C.L.T:Vienna Convention on the Law of Treaties.
W.M.D:Weapons of Mass Destruction.
W.RES.J.INT’LL:Western Reserve Journal of International Law.

فهرست

چکیده 12
مقدمه 12
فصل اول: رژیم حقوقی حاکم بر فضا 18
1-1-قلمرو فضا 18
2-1- منابع حقوقی فضا 19
-1-3رژیم حقوقی فضا 21
-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی . ( معاهده فضاء ماوراء جو) 24
1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST) 26
2-1-3-1-اهداف وروح معاهده فضا(ost) 26
3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح 29
-1-4سنجش از راه دور 32
4-1-1-سنجش از راه دور بطور کلی 32
4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور 34
-1-5تعاریف سنجش از راه دور 38
6-1-کاربردهای نظامی وغیرنظامی ازاطلاعات سنجش از راه دور 39
فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی فضایی دولت ها 42
1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیتهای نظامی در فضا 44
2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی 45
3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا 47
1 – 3 – 2 – بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47
2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح ‌آمیز» 49
4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی 52
5– 2 –موضوع دفاع مشروع 55
1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین 56
2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی ومنطقه قطب جنوب 56
6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه 58
1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی 60
2 – 6– 2 –اهداف نظامی 61
3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظرحقوق بین الملل 63
7– 2 – آیا الزامی برای استفاده ازسلاح فضائی وجود دارد؟ 65
فصل سوم: اهداف وچگونگی به کارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا 67

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق ارتباطات بین سازمانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 – 3 – فن آوری فضایی 67
2 – 3 – ماهواره مهمترین فن آوری فضایی 68
1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی 68
3 – 3 – سیستمهای فضایی 69
1 – 3 – 3 –سیستم فعال 70
2 – 3 – 3 – سیستم غیر فعال 70
4 – 3 –آشنایی با موشک ضد ماهواره 70
5 – 3 –آزمایش موشک ضد ماهواره(بالستیک)چین 72
6 – 3 –اهداف پکن ازآزمایش موشک ضد ماهواره 73
1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا 73
2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضد ماهواره 74
3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی ازطریق ماهواره 75
7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین 76
8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد 76
1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی 77
2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در برابرهرگونه تهدید فضایی 77
9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر باز نگری در معاهده فضا(ost) 78
1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضد ماهواره چین بر اساس ماده 4 معاهدهOST 78
2 – 9 – 3 -بررسیاینآزمایشبراساسماده 7 معاهدهفضا 79
3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا 79
فصل چهارم: استراتژی فضایی واشنگتن درهزاره ی سوم و واکنش پکن به آن 81
1 – 4 – قانون به عنوان شیوه ای ازجنگ 81
2 – 4 – جنگ یکپارچه 82
3 – 4 – قانون 84
1 – 3 – 4 – قانون تاکتیکی 85
2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک 86
4 – 4 – حاکمیت فضا 87
5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی 88
6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا 89
1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی 90
2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی برفضا 91
1 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت مثبت 92
2 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت منفی 93
7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96
8 – 4 – پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا 96
9 – 4 – چین 98
10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99
1 – 10 – 4 – قانون چینی 100
11 – 4 – بیانیه چین ازحاکمیت عمودی در فضا 101
1 – 11 – 4 – بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا 102
نتیجه گیری 104
فهرست منابع و مآخذ 107
Abstract 112

چکیده

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

واژگان کلیدی
معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز.

مقدمه

اصطلاح ماوراء جو برای نخستین بار با پرتاب اولین قمر مصنوعی کره زمین به نام اسپوتینک که توسط اتحاد جماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 به فضا پرتاب شد، مطرح گردید. حقوق فضا شاخه ای از حقوق است که شامل قوانین داخلی و بین المللی درباره فعالیتهای فضاء ماوراء جو می باشد. بیش از چند دهه است که حقوق دانان نتوانسته اند تعریفی واحد از ماوراء جو ارایه دهند ولی اغلب معتقدند که فضاء ماوراء جو از پایینترین ارتفاع سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند یعنی حدود1/62 مایل یا 100کیلومتر شروع می شود. به دنبال آغاز فعالیتهای بشری در فضاء ماوراء جو و ضرورت تبیین چهار چوبی برای قانونمند کردن فعالیت کشورها در این حوزه، در سال 1958بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد با ارایه پیش نویس سندی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مهمترین قعطنامه استفاده از فضاء ماوراء جو را به شماره1148 به تصویب رساندند. در این قطعنامه تاکید شده است که ارسال هر شی به فضاء ماوراء جو باید منحصرا با اهداف صلح آمیز و علمی صورت پذیرد و این مطلب بعنوان یکی از اصول وپایه های محکم شکل گیری حقوق فضا در قطعنامه یاد شده بحساب می آید. در دسامبر همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای دیگر به شماره 1348 که بطور کامل به مسایل مربوط به فضاء ماوراء جو می پرداخت به تصویب رساند و فضاء ماوراء جو را به عنوان میراث مشترک بشری اعلام نمود. این قطعنامه بنا به دلایل بسیاری از جمله آغاز دوره رقابت فشرده میان دو ابر قدرت یعنی ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق برای تسخیر فضا ضرورت استفاده صلح جویانه از فضاء ماوراء جو را بیان داشت وتشکیل کمیتیه کوپیوس را بعنوان تدوین کننده رژیم حقوقی فضا در قالب سندهای بین المللی اعلام کرد. از زمان تشکیل کوپیوس 5 معاهده بین المللی به تصویب رسیده است که بعنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوای فضایی مطرح هست. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک بر فضاء ماوراء جو، عدم استفاده نظامی از فضا، آزادی اکتشافات وتحقیقات علمی فضایی و حفظ محیط زیست در زمین و فضا می باشد.
ممنوعیت استفاده از فضاء ماوراء جو برای مقاصد نظامی یا همان تحریم تجاوز یا به عبارتی خلع سلاح کامل بوسیله ماده 11 منشور ملل متحد و همچنین موافقتنامه1378مجمع عمومی تضمین شده است و این اصول موجب می شوند که اصل استفاده از فضاء ماوراء جو منحصرا برای مقاصد صلح جویانه مورد تایید قرار گیرند. متاسفانه هنوز با گذشت بیش از نیم قرن از پرتاب اولین قمر مصنوعی ساخت بشر و تایید جامعه بین المللی بر استفاده صلح آمیز از فضا وهمچنین صدور قطعنامه ها ومعاهدات در این زمینه واژه صلح آمیز فاقد یک معنی معتبر وموثق می باشد. در تفسیر اولیه وکلی از این واژه معنی غیر

دیدگاهتان را بنویسید