پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، استاندارد، بهبود مستمر

تکنولوژی مدنظر 11- به دست آوردن دانش فنی شرکت 12- مدیریت ریسک 13-مدیریت استانداردها 14-معماری زیرساخت‌ها، 15-محیط استقرار فرایندها و سرویس‌ها 16-تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها 17-... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، آموزش کارکنان، استاندارد

تشریح دقیق لایه‌ها، به لاک‌های معماری و الگوهای تعاملی سرویس‌ها.2-بیان دقیق نقش‌ها و مسئولیت‌ها و تدوین توافق‌نامه‌ها.3-رسیدن به یک جامعیت در مورد واژگان تخصصی این حوزه 4-مدیریت... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، استاندارد، نقشه راه

جمله:1- درک و آگاهی از معماری سرویس گرا برای رسیدن به مزایای سرویس‌گرایی،2-قبل از استقرار معماری سرویس گرا، وجود معماری سازمانی96 خیلی ضروری است. این معماری همچنین نقشه راه برای تعیین... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، استاندارد، ارائه خدمات

سیاست‌های سرویسگرایی ،18- ایجاد فرایندهای مدیریتی توسعه سرویس‌ها، 19- ارزیابی عملکرد فرایندهای سرویس و 20- وجود هدف مشخص مبتنی بر ارزش کسب و کار است. یکی از عوامل مهم در پیاده‌سازی... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، استاندارد، ارائه خدمات

یک مدل حاکمیت سرویسگرای قابل اطمینان و به صرف پیاده‌سازی معماری سرویسگرا ، مزایای مورد انتظار این معماری حاصل نخواهد شد. بدون حاکمیت موثر، یک پروژه سرویسگرا، صرف نظر از بزرگ یا... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، بورس تهران، استاندارد

. برای ارزیابی مدل و اهمیت ابعاد از پرسش‌نامه استفاده شده است و از اعداد فازی توابع عضویتی مثلثی در محاسبه اهمیت ابعاد و اوزان استفاده شده است. مطالعه موردی در شرکت بورس تهران... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد ANP، ERP، سلسله مراتب

گیری با معیارهای چندگانه، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی مطرح شد؛ که بر اساس مقایسه‌های زوجی و استفاده از مقیاس ارجحیت 1 تا 9 بنا نهاده شده و امکان... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد استاندارد، کسب و کار، سلسله مراتب

داده سرویس‌ها معمولاً به اندازه کافی عام42 طراحی نمی‌شود 3-نیازمندی‌های مرتبط با امنیت، یکپارچه‌سازی و کارائی ممکن است دست خوش تغییراتی شود.4-از آنجا که سرویس‌ها مالکان متفاوتی... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، کارشناسان، آموزش کارکنان

نحوه خروجی و عملکرد سرویس) و رویکرد تدریجی فرایندهای سرویس‌گرایی همگی باعث توسعه موثر و از طرفی کاهش بار فناوری اطلاعات می‌شود. یکی دیگر از مزایای مهم آن توانایی قابلیت استفاده... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد استاندارد، کسب و کار، نرم افزار

ی متفاوتی دارد. مفهوم معماری در سرویس گرائی سبکی است که با نمونه‌های چون سبک سرویس دهنده – سرویس گیرنده یا سبک چند لایه در سیستم‌های اطلاعاتی شباهت دارد و نوعی سبک در توسعه و... ادامه