پایان نامه شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل متوالی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 2- مقررات بند فوق در موارد پیش بینی شده در ماده 17 نیز قابل اجراست بدون آنکه به حق اشخاصی که می توانند اقامه دعوی کنند یا به... ادامه

پایان نامه شرکت های هواپیمایی و متصدی حمل و نقل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 2- اعتراض کتبی به شرکت هواپیماییاعتراض مکتوب باید به شرکت هواپیمایی اعلام شود و اعتراض به دیگر بخش های مستقر در فرودگاه مثل... ادامه

پایان نامه متصدی حمل و نقل و مسؤولیت مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} حادثه ای که موجب عدم اجرای پرواز شده است علاوه بر غیر قابل اجتناب بودن، باید غیر قابل پیش بینی هم باشد، به نحوی که نتوان از... ادامه

پایان نامه شرکت های هواپیمایی و متصدی حمل و نقل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فصل سوم موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی تأخیر در پرواز هواپیما3-1 مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت... ادامه

پایان نامه شرکت های هواپیمایی و نقض تعهد قراردادی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 12. شرکت هواپیماییی موظف هستند جهت پذیرش مسافرین و بلیت های صادره یکدیگر برای تأمین اهداف این دستورالعمل به طور کلی و بالأخص... ادامه

پایان نامه شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین... ادامه

پایان نامه شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ج- تأخیرات بیشتر از 2 ساعت تا 4 ساعت؛ د- تأخیرات بیشتر از 4 ساعت تا 8 ساعتهـ- تأخیرات بیشتر از 8 ساعت و نامعیّن و پیش بینی ابطال... ادامه

پایان نامه شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} چنین جابه جایی ممکن است با هواپیمایی از همان شرکت یا با هواپیمایی از دیگر شرکت های عضو یاتا یا غیرعضو یاتا باشد. در این صورت:1.... ادامه

پایان نامه شرکت های هواپیمایی و اتحادیه اروپا

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} واقعیت این است که در هر مورد نمی توان ادعای از دست رفتن بخت دستیابی به منفعتی مسلّم را قطع نظر از درجه احتمال و تحقق آن... ادامه

پایان نامه شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ثانیاً، مقررات بند یک ماده 3 و بند یک (الف و ب) ماده 4 و ماده 6 (بند الف و ب) پیمان ورشو اصلاحی، شرکت هواپیمایی را مکلف نموده است... ادامه