بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۱۷
Abstract mesh and stucture background

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۱۷

۱۰۰

 

 

۱۸۵

 

 

۱۰۰

 

 

۳-۴- ابزارپژوهش
به منظور گردآوری داده‌های مورد نظر جهت پاسخ به سؤالات پژوهش، دو نوع مقیاس مورد استفاده قرار گرفت:
۳-۴-۱- شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی
مقیاس محقق ساخته شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی که بر اساس نظریه (بویاتزیس، ۲۰۰۵) بر مبنای دانش، مهارت، توانایی و نگرش مدیران در زمینه خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه ساخته شده است. این مقیاس شامل ۴۰ گویه است که بر اساس طیف لیکرت نمره‌گذاری شده است.
گویه‌های پرسش‎نامه شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی با ترتیب اتفاقی تنظیم و در اختیار پاسخگو قرار گرفت. پاسخگو میزان موافقت یا مخالفت خود را به هر گویه بر اساس طیف پنج قسمتی لیکرت بیان داشت.
این طیف با اعداد مشخص شده است تا از تأثیر احتمالی بر روی پاسخ‌گویان جلوگیری شود و هنگام تجزیه و تحلیل طیف به شرح زیر با اعداد نمره‌گذاری شد.
جدول شماره ۳-۴: ارزش عددی گزینه‌های عبارات

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافقم تا اندازه‌ای موافقم نظری ندارم تا اندازه‌ای مخالفم مخالفم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 

۳-۴-۲- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی
مقیاس رفتار شهروندی سازمانی، با مشخصه‌های نوع دوستی، وجدان کاری، فضیلت شهروندی، احترام و تکریم و گذشت و فداکاری بر اساس مقیاس طراحی شده توسط (پادساکوف، ۲۰۰۰) استفاده گردید، که مشتمل بر ۲۴ گویه و ۵ گزینه‌ای از نوع لیکرت می‌باشد.
گویه‌های مقیاس رفتار شهروندی سازمانی با ترتیب اتفاقی تنظیم و در اختیار پاسخگو قرار گرفت. پاسخگو میزان موافقت یا مخالفت خود را به هر گویه بر اساس طیف پنج قسمتی لیکرت بیان داشت.
این طیف با اعداد مشخص شده است تا از تأثیر احتمالی بر روی پاسخ‌گویان جلوگیری شود و هنگام تجزیه و تحلیل طیف به شرح زیر با اعداد نمره‌گذاری شد.
جدول شماره ۳-۵: ارزش عددی گزینه‌های عبارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*