تحقیق درمورد استاندارد، چشم انداز، چشم انداز سازمان

دانلود پایان نامه

صادرات ایران خودرو
10-4 فاز 7تهیه برنامه استراتژیک (برنامه ریزی هوشین کانری بمنظور پیاده سازی استراتژی ها (برنامه سالانه):
11-4 جمع بندی :
در پایان این فصل مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و هوشن کانری ارائه شده توسط یانگ و یه در بخش صادرات ایران خودرو برنامه ریزی گردید.
بر اساس مدل تلفیقی بیان شده در این فصل :
فاز1 ابتدا تصویری از آینده سازمان را ، آینده ای که سازمان قصد دارد به آن برسد را مشخص شد و فلسفه وجودی سازمان را بیان گردید.
فاز 2 پیامدهایی را که با سلامت و حیات سازمان مرتبط است وهمچنین مجموعه ای از معیارهای اندازه گیری را بیان گردید.
فاز3 ماتریس نقاط قوت وضعف سازمان، فرصت ها و تهدیدات را تدوین و ارزیابی شدو به دنبال آن با استفاده ماتریس سوات هریک از عوامل قوت و ضعف وفرصت ها و تهدیدها را که شناسایی شده بود مورد تحلیل قرار داده و استراتژی متناسب با موقعیت استخراج گردید.
فاز4 پس معلوم شدن استراتژی ها در این فاز با استفاده از ماتریس تصمیم گیری کمی ، استراتژیها اولویت بندی شد.
فاز5: برای این که تمامی افراد سازمان بتوانند در یک نمای کلی و کلان ، استراتژی های سازمان را بفهمند و آن را درک نمایند نقشه استراتژیک را ترسیم گردیدو به دنبال اقدام به تهیه کارت امتیازی شد.
فاز 6 : پس از انجام آنالیز BSC-SWOT و جمع بندی صورت گرفته و مطالعه ماموریت و چشم انداز سازمان و ماتریسBSC – SWOT تنظیم شده، در این خصوص اهداف و استراتژی‌های سه ساله سطح کسب و کار حوزه صادرات تهیه گردید:
فاز 7 :در انتها باتوجه به مراحل انجام شده قبلی برنامه استراتژیک سال 93 ایران خودرو را تنظیم شد.
مقدمه :
طرح ریزی استراتژی حاصل توجه هوشمندانه، تلفیق فرایندهای مدیریتی و سنجش استراتژی، همسویی واحدهای درونی و بیرونی با استراتژی تدوین شده ،همسویی کارکنان با استراتژی از طریق انگیزه های درونی و بیرونی، برنامه های توسعه شایستگی و در نهایت همسوسازی فراینهای جاری و مدیریتی ، گزارشها و جلسات بازنگری با اجرا،کنترل و تطبیق استراتژیها می باشد بدین منظور شرکت ایران خودرو باتوجه به رسالت و جودی خود تلاش دارد که با تدوین یک استراتژی مناسب به چشم انداز تدوین شده خود دست یابد.
پس از طراحی این مدل در شرکت ایران خودرو، نتایج زیر بدست آمده است. در این طراحی به روابط علت و معلولی و توازن موجود در کارت امتیازی متوازن توجه شده و بر اساس اهداف ناشی از استراتژی، شاخص ها و سنجه های اندازه گیری مبتنی بر مدل هوشین کانری تدوین گردید..
نتیجه گیری ها و جمع بندی های مطرح شده، عمدتا با ایده گرفتن از نظر خبرگان و ماحصل جلسات برگزار شده، بیان گردیده است
1- 5 جمع بندی و نتیجه گیری :
تحلیل یافته های پژوهشی
1-1-5 بخش اول- ارزیـابـی برنامه استراتژیک صادرات شرکت ایران خودرو با استفاده از رویکرد هوشین کانری و با محوریت مولفه های کارت امتیازی متوازن :
در طرح ریزی این برنامه استراتژیک در قسمت صادرات ایران خودرو به روابط علت و معلول و توازن موجود در کارت امتیازی متوازن توجه شده و بر اساس اهداف ناشی از استراتژی، شاخص ها و سنجه های اندازه گیری مبتنی بر مدل هوشین کانری تعریف گردیده است.
با توجه به آنکه شرکت ایران خودروبه عنوان یکی از دو قطب بزرگ خودرو سازی کشور با بیش از 50% سهم بازار خودرو سواری در ایران، فعالیت می کند لذا بر اساس مدل هوشین کانری و مدل کارت امتیازی متوازن، این امر مورد بررسی قرار گرفت که چارچوب کارت امتیازی متوازن را بگونه ای بتوان ارائه کرد که نیازهای مربوط به ترجمه، جاری سازی و همراستایی اثربخش استراتژی های کلان و موضوعات استراتژیک در لایه های مختلف سازمان برآورده گردد؛ به طوری که هر لایه بتواند نقش و جایگاه خود را در تحقق موضوعات استراتژیک درک کند و بهره مندی بیشتری را از بکارگیری این ابزار استخراج نمود.
با توجه به یافته های حاصل از جداول برنامه ریزی استراتژیک صادرات سال 93 ایران خودرو در فصل چهارم، در زیر اهمیت هر یک از شاخص های رویکرد هوشین کانری در چهار منظر کارت امتیازی متوازن آمده است که از طریق آنها می توان به میزان ارتباط هر یک از شاخص ها در برابر هر یک از منظرهای کارت امتیازی متوازن پی برد. بدین گونه می توان معیارهای رویکرد هوشین کانری را در چــارچــوب منـظرهای کارت امتیازی متوازن بررسی نمود.
منظر
تعداد اهداف استراتژیک استخراج شده بر اساس رویکرد هوشین کانری و با محوریت مولفه های کارت امتیازی متوازن
مالی
5
مشتریان
9
فرآیندهای داخلی
16
یادگیری و رشد
9
از منظر مالی، اهداف استراتژیک” افزایش صادرات محصولات فعلی”و” صادرات محصولات جدید” می باشد که برای سال 93 در نظر گرفته شده است و لذا پیشنهاد می شود که سایر اهداف استراتژیک استخراج شده از این منظر در این پژوهش از قبیل افزایش بهره وری پایگاه های تولید خارجی”، ” افزایش بهره وری هزینه های بازاریابی/فروش”و “کاهش هزینه‌های لجستیک و توزیع” را برای برنامه ریزی استراتژیک سال آینده در نظرگرفته شود.
از منظر مشتریان، اهداف استراتژیک “انطباق محصول با سفارش” ،”رضایت مشتری صادراتی” می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که سایر اهداف استراتژیک استخراج شده از این منظر در این پژوهش از قبیل”قیمت اقتصادی”، “خدمات پس از فروش رقابتی”، “خدمات فروش رقابتی”، “کیفیت مطلوب”، “تحویل به موقع، “سبد خدمات مکمل”، “اقتصادی شدن کسب و کار نمایندگیهای فروش”و “قیمت رقابتی”، را برای برنامه ریزی سال آینده در نظرگرفته شود.
از منظر فرآیندهای داخلی، اهداف استراتژیک “بهبود و گسترش مطالعات بازار”، “مدیریت پرتفلیوی حفظ و نفوذ در بازارهای هدف”، “توسعه روشهای نوین بازاریابی و پیشبرد فروش”، “توسعه کمی و کیفی سازوکارهای تبلیغاتی”، “ارتقاء تعامل با نمایندگان و مشتریان و نهادهای داخلی و خارجی”، “ارتقاء برند در بازارهای جهانی”، “توسعه استاندارد سازی و قابلیت های نمایندگی ها”، “گسترش شبکه نمایندگی ها” و”توسعه نظارت و ارزیابی شبکه” می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که سایر اهداف استراتژیک استخراج شده از این منظر در این پژوهش از قبیل”توسعه کسب و کار نمایندگی ها”، “چابک سازی فرایندهای تامین و آماده سازی”، “چابک سازی فرایندهای مالی و بازرگانی”، “مدیریت نیازهای استراتژیک پایگاه های تولید خارجی”، “بهینه سازی ساختار کسب و کار پایگاه های تولید خارجی”، “نظام مند نمودن سیستم های نظارت بر پایگاه تولید خارجی” و”مدیریت تقاضای مشتریان صادراتی”را برای برنامه ریزی استراتژیک سال آینده در نظرگرفته شود.
از منظر یادگیری و رشد، اهداف استراتژیک “توسعه بانک اطلاعاتی مشتریان/ محصول/ بازار” و “توسعه و به روز رسانی استانداردهای مستندات سیستمی” می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که سایر اهداف استراتژیک استخراج شده از این منظر در این پژوهش از قبیل “نهادینه نمودن دانش فردی و سازمانی در حوزه صادرات”، “افزایش دانش و مهارت تخصصی پرسنل صادرات”، “الگوبرداری از سازمان‌های برتر”، “ترویج فرهنگ صادراتی در سازمان”، “بهینه سازی ساختار سازمانی صادرات”، “یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی” و”توسعه سیستم‌های ارتباطی مشتریان، شبکه نمایندگی‌ها و پایگاه های تولید خارجی” را برای برنامه ریزی استراتژیک سال آینده در نظرگرفته شود.
2-1-5 بخش دوم- ارزیابی برنامه استر اتژیک ایران خودرو با استفاده از مولفه های کلیدی کارت امتیازی متوازن:
الف) منظر مالی
افزایش صادرات محصولات فعلی
“افزایش صادرات محصولات فعلی” از طریق سه شاخص کلیدی “تعداد قطعات خودروهای صادرشده”، “ارزش قطعات منفصله صادرشده”، “ارزش صادرات تجهیزات تولیدی و خدمات فنی- مهندسی و حق لیسانس” و تعداد بازارهای صادراتی CBU محاسبه شده است که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده ضعف و نیاز به تلاش به منظور بهبود این قسمت می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرو فروش را تقویت کند و به این منظور به برگزاری جلسات ماهانه برنامه ریزی با حضور کلیه واحدهای ذیربط و پیاده سازی سیستم گزارشات صادراتی در حوزه KD (تجمیع سیستم های پراکنده موجود) و انعقاد / تمدید قرارداد پیمانکاران و مشتریان متناسب با ظرفیت و انعطاف پذیری مورد نیاز و پیگیری افزایش ظرفیت بسته بندی متناسب با برنامه اقدام نماید.
همچنین اگر در مراحل فروش و نصب و راه اندازی امکانات72 محصولات، توامان توسط یک گروه انجام شود، میانگین زمان نصب و راه اندازی پروژه ها کاهش می یابد که این باعث زودتر محقق شدن درآمدهای مربوط به پشتیبانی می گردد.
صادرات محصولات جدید
میزان محاسبه شده برای صادرات محصولات جدید، از طریق دو شاخص کلیدی”تعداد سایت محصول جدید”، “تعداد بازارهای مطالعه شده جهت احداث خط تولید” مقداری نزدیک به هدف تعیین شده را نشان می دهد و اختلاف چندانی با هدف تعیین شده ندارد.
جمع بندی:
با توجه به برنامه ریزی حاصله در هر یک از سنجه ها و اینکه محاسبه مقادیر واقعی و مقایسه آنها با اهداف تعیین شده امکان پذیر می باشد لذا شاخص های تعریف شده جهت ارزیابی عملکرد بعد مالی برای این شرکت (شرکت ایران خودرو) از کارآمدی لازم برخوردار می باشند و مناسب ارزیابی عملکرد هستند.
ب) منظر مشتریان
رضایت مشتری صادراتی
“رضایت مشتری صادراتی” از طریق دو شاخص کلیدی”تعداد بازارهایی که درآنها نظرسنجی از مشتری نهایی انجام شده” و”تعداد بازارهایی که درآنها نظرسنجی از نماینده انجام شده” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده ضعف و نیاز به تلاش به منظور بهبود این قسمت می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرو برنامه ریزی جامع نظرسنجی ها و ارزیابی ها جهت اجرا در بازارهای تعیین شده را تقویت کند و به این منظور به ارسال پرسشنامه هایی برای سوریه و ونزوئلا اقدام نماید.
انطباق محصول با سفارش
“انطباق محصول با سفارش” از طریق یک شاخص کلیدی “میزان تحقق سفارشات صادراتی” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده ضعف و نیاز به تلاش به منظور بهبود این قسمت می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودروپایش عملکرد و مقایسه آن با برنامه و ارائه گزارش به ستادهای تولید، تامین و لجستیک و انعکاس دقیق سفارشات مشتری به برنامه ریزی ایران خودروو برگزاری جلسات هفتگی با واحدهای ذیربط جهت تامین و بسته بندی بموقع سفارشات را تقویت نماید.
قیمت رقابتی
“قیمت رقابتی” از طریق سه شاخص کلیدی “میزان تسهیلات بانکی دریافتی”، “میزان مشوقها وجوایز صادراتی دریافت شده” و “میزان حقوق وعوارض گمرکی استرداد شده” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده ضعف و نیاز به تلاش به منظور بهبود این قسمت می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرو موارد آماده سازی و ارائه مدارک لازم به بانکها جهت اخذ وام و پیگیری و ارائه اسناد و پیگیری استرداد حقوق و عوارض گمرکی و ارائه اسناد به شرکت پیمانکار را تقویت کند و به این منظور به رایزنی با سازمان بازرگانی تهران، دولت، هماهنگی با شرکت های تابعه و تامین کننده و شرکت مهندسین مشاور صنایع اقدام نماید.
جمع بندی:
با توجه به برنامه ریزی حاصله در هر یک از سنجه ها و اینکه محاسبه مقادیر واقعی و مقایسه آنها با اهداف تعیین شده امکان پذیر می باشد لذا شاخص های تعریف شده جهت ارزیابی عملکرد بعد مشتریان برای این شرکت از کارآمدی لازم برخوردار می باشند و مناسب ارزیابی عملکرد هستند.
ج)منظر فرآیندهای

دیدگاهتان را بنویسید