تحقیق درمورد سابقه خدمت، استاندارد، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه

پذیرد.
8
پروژه/اقدام کلیدی
در این ستون، لازم است که واحدهای سازمان عناوین اقدامات یا پروژه های اثرگذار بر هدف استراتژیک درج شده را ذکر می نمایند.
9
نام مسئول
در این قسمت نام مسئول پروژه/ اقدام کلیدی عنوان می گردد. (هنگام معرفی مسئول می بایست دقیقا به نام فرد اشاره گردد و از ذکر پست سازمانی یا نام واحد خودداری شود.)
10
هدف سال آتی
در این ستون میزان پیشرفت پروژه/ اقدامات توسط واحدها به صورت فصلی هدف گذرای می گردد. در این بخش نیز هدف گذاری فصلی باید به صورت تجمعی صورت گیرد.
11
زمان شروع
تاریخ آغاز پروژه/اقدام کلیدی واحدهای سازمان در این قسمت منظور می گردد.
12
زمان پایان
تاریخ اتمام پروژه/اقدام کلیدی واحدهای سازمان در این قسمت درج می گردد.
13
واحدهای همکار و پشتیبان
در این قسمت نام واحدهایی که در انجام پروژه/ اقدام کلیدی نقش همکار یا پشتیبان را ایفا می نمایند، لحاظ می گردد.
جدول شماره1-3 عناصر اطلاعاتی فرم مدل هوشین کانری
11-10- 3فرم گزارش دهی واحدها:
جدول شماره2- 3فرم گزارش دهی واحدها
12-10-3 توپ گیری
زمانی که مدیران، جلسه برنامه‌ریزی را ترک می‌کنند، با تیم‌هایشان مشورت می‌کنند. این به عنوان بخشی از آمادگی برای جلسه است. این فعالیت در بازنگری طرح‌های پیش‌نویس تیم‌ها بسط و گسترش می‌یابد و در مورد امکان‌پذیر بودن طرح‌ها و نیز اصلاح راهبردها و شاخص‌ها بحث‌های لازم انجام می‌شود. این فعالیت، توپ‌گیری نامیده می‌شود. این یک نوع مشاوره با تکرار است که در جلسات و تماس‌های غیررسمی انجام می‌شود. از مدیریت ارشد شروع شده و همچنان که فعالیت توسعه می‌یابد تا سطوح پایین‌تر، دارای جزئیات طرح‌های اقدامی بیشتری می‌شود. رهبر و تیم، فعالیت‌های خاصی را بر یک فرایند جریان کارگاهی درنظر گرفته، سپس راهبردها و شاخص‌ها در هر سطح مورد توافق قرار گرفته و در یک طرح اجرایی مسئولیت‌ها و اقدامات عمده تلخیص می‌شوند. این امر، نیازمند چارچوب گانت چارت است که به منظور کنترل و چک بار کاری‌، استفاده می‌شود و تصویری عمومی و کلی از منابع گسترش یافته را برای بازنگری به ما ارائه می‌دهد (علی یونسیان 1388).
فعالیت توپ‌گیری، عموماً یک ماه طول می‌کشد. در گام نهایی، مدیریت ارشد به منظور حصول اطمینان از این که طرح‌های پیش‌نویس مرتبط با هوشین‌های دیگر با قسمت‌های کسب و کار سازمان و اهداف شرکت‌های شریک موافق هستند، آنها را چک می‌کند. مدیریت ارشد همچنین هوشین‌های مورد توافق را با جداول بنیان‌های کسب و کار و هر بهبود مرتبط، تطبیق می‌دهد و در نهایت پروژه‌های توسعه‌ای، چکیده‌ای از همه این‌ها و نکات آموخته شده‌اند که از جلسه برنامه‌ریزی سالانه استخراج و اقتباس شده و به سطوح مختلف سازمان فرستاده می‌شوند. (علی یونسیان 1388).
اطلاعات در مورد هوشین‌ها به روش‌های مختلف جمع‌آوری می‌شوند که شامل ارائه‌ها، خبرنامه‌ها، یادداشت‌ها و اینترنت می‌باشند.
13-10-3 بازنگری
بازنگری به در اختیار داشتن پیشروی، انحرافات خوب و بد و اصلاحات و تعدیلات طرح‌ها کمک می‌کند. بازنگری یک ممیزی پیوسته از نحوه عملکرد سازمان و بازخورد برای یادگیری سازمان فراهم می‌کند.(تنانت و رابرت 2001)
چهار نوع بازنگری وجود دارد :
1-بازنگری مستمر از مدیریت فرایند که از طریق چرخه بهبود مستمر دمینگ
2- بازنگری از مدیریت میانی که به طور ماهانه پیشروی هوشین ها و بنیان های کسب و کار را پیگیری می کند.
3- بازنگری فصلی از هوشن ها که صرفا توسط مدیریت ارشد صورت می گیرد.
4-بازنگری سالانه که توسط جلسه برنامه ریزی سالانه مقدماتد آن فراهم شده و انجام می شود.
مقدمه
دنیای واقعی هیچگاه به اندازهای که ما میخواهیم با نظریههای ما سازگار نیست. فایده تحقیق سازگاری کردن واقعیتها با برخی از نظریههای مورد علاقه نیست، بلکه بوجود آوردن نظریهای است که با واقعیت تجربی سازگار باشد. نشانه یک پژوهشگر خوب توانایی تدوین فرضیه و گمانهایی نیست که درست از کار در آید، بلکه توانایی معنی بخشیدن به دادهها و تحلیل هوشمندانه از آنهاست.
در این فصل سعی بر آن گردیده است تا با توجه به موارد مطرح شده در فصل سوم دادههای لازم را گردآوری نموده و پس از تجریه و تحلیل آنها به ارائه الگوی پیشنهادی برای تدوین برنامه استراتژیک صادرات ایران خودرو از تلفیق هر دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشن کانری ارائه گردد.
1- 4مدل اجرایی و مراحل تحقیق
در این فصل با توجه به روش ارائه شده در فصل سوم برای ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک سازمان با استفاده از رویکرد مدل هوشین کانری و با محوریت مولفه های کارت امتیازی متوازن به پیاده سازی مدل ارائه شده در شرکت ایران خودرواقدام گردید.
در این فصل مراحل کار به 7 فاز(گام) تقسیم شده است که به ترتیب عبارت است از:
فاز1 : (تعیین چشم انداز، ماموریت و ارزش ها)
بیانیه رسالت و چشماندازهای سازمان، سندی است که یک سازمان را از دیگر سازمانهای مشابه جدا میکند رسالت و چشماندازهای سازمان، بیانگر ارزشها و اولویتهای آن، قابلیتهای رقابتی ویژه و طیف فعالیتهای سازمان از نظر محصول، مشتری و بازار است.
فاز 2: (تعیین عوامل اصلی موفقیت و شاخصهای کلیدی عملکرد)
عوامل اصلی موفقیت عبارتند از منابع،مهارتها و ویژگیهایی از سازمان در صنعت که برای موفقیت در بازار لازم و ضروری هستند.
شاخصهای کلیدی عملکرد شاخص های کلیدی عملکرد به سازمانها کمک می کنند تا فرآیند دستیابی به اهداف سازمانی را تعریف و اندازه گیری کنند. وقتی یک سازمان مأموریت خود را تحلیل کرده باشد، همه ذینفعان مشخص شده و اهداف نیز تعریف شده باشند، ابزاری برای اندازه‌گیری میزان دسترسی به این اهداف لازم است. شاخص های کلیدی عملکرد این ابزار را فراهم می کنند.
فاز 3 :(آنالیز سوات و تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وعوامل خارجی و ماتریس بررسی وضعیت رقبا)
تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان می باشد. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است.
ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسائی می‌شود. پس از مشخص گردیدن تمامی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصتها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) تشکیل می‌شود. نقاط ضعف و قوت داخلی در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می‌شوند..
فاز 4 : (تعیین استراتژی و تهیه ماتریس تصمیم گیری کمی)
پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل درونی و بیرونی در فاز3، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی‌ها قرار می‌گیرند. سپس استراتژی‌های اتخاذ شده با استفاده از ماتریس QSPM نمره دهی شده و اولویت اجرای هر کدام مشخص می‌شود.
فاز 5 :تعیین اهداف استراتژیک
پس از انجام فاز 5اهداف استراتژیک حوزه صادرات مورد شناسایی قرار گرفته اهداف استراتژیک، اهدافی هستند که عصاره نتایج کلیه فعالیت های سازمان را بصورت کیفی و با تاکید بر درازمدت بودن (افق 20 ساله) بیان می کنند و برآن اساس می توان اهداف میان مدت و استراتژیهای لازم را جهت حصول به آن اهداف تعیین کرد.
فاز 5 : (تعیین نقشه استراتژی و تهیه کارت امتیازی متوازن )
برای اساس این مدل استراتژی سازمان باید به ابعاد و اهداف عملکردی در چند لایه (طبق مدل اصلی به چهار لایه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های رشد و یادگیری) ترجمه شده و سپس برای هریک از اهداف تعیین شده در این لایه‌ها یک یا چند شاخص و اهداف استاندارد برای اندازه‌گیری میزان دستیابی به اهداف تعیین می‌شود. در مرحله آخر برای دستیابی به استانداردهای تعیین شده برای هر شاخص تعداد طرح و اقدام عملی تعیین و تعریف می‌شود.
نقشه استراتژیک نموداری است که برنامه کلی شرکت را برای نیل به هدف استراتژیک مورد نظر در قالب تحقق هدفهایی مرتبط و معمولاً در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد یادگیری تعریف میکند.
در آخر با کمک کارت امتیازی متوازن نقشه استراتژی برای شرکت ایران خودرو تدوین میگردد.
فاز 7: تهیه برنامه استراتژیک صادرات
در انتها با توجه به مراحل قبل برنامه استراتژیک سال 93 ایران خودرو تنظم گردید.
2-4بررسی متغییرهای جمعیت شناختی
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده خلاصه کدبندی و دسته بندی و در نهایت مورد پردازش قرار می -گیرد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی که به بررسی متغییرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت،میزان تحصیلات و …میپردازد،مورد بررسی قرار گرفته .
در این قسمت پس از گرد آوری داده ها،با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی
(میانگین،میانه و مد)و پراکندگی(واریانس،انحراف معیار و…) می باشد به توصیف نمونه اقدام گردیده.
1- جنسیت
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
زن
3
20
مرد
12
80
جدول 1-4(جنسیت پاسخ دهندگان)
نمودار1-4نمودار درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان:
زن3،20%
مرد12،80%
مطابق جدول و نمودار1-2-4مشاهده می شود که 12نفر معادل 80%ازپاسخ دهندگان مردو3نفر معادل20%زن هستند.
سن
فراوانی
درصد
بین 40-28
4
26
بین 55-40
8
53
55سال به بالا
3
20
2-سن پاسخ دهندگان
جدول 2-4(سن پاسخ دهندگان)
نمودار2-4 (سن پاسخ دهندگان)
طبق جدول و نمودار 2-2-4 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی 55-40با
53%و کمترین مربوط به رده سنی55سال به بالا با 20%بوده است.
3-میزان تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم و فوق دیپلم
1
6
لیسانس
4
27
فوق لیسانس
7
47
دکترا
3
20
جدول3-4(میزان تحصیلات)
نمودار3-4(میزان تحصیلات)
مطابق جدول و نمودار 3-2-4مشاهده می شود که بیشترین فراوانی مربوط به میزان تحصیلات افراد باسطح فوق لیسانس47 % و کمترین فراوانی به میزان تحصیلات مربوط به سطح دیپلم و فوق دیپلم 6% است.
4- وضعیت واحد محل خدمت
واحد محل خدمت
فراوانی
درصد
مالی پشتیبانی
3
20
برنامه ریزی
7
47
واحد ستادی
2
13
معاونت بهره برداری
3
20
جمع
15
100
جدول4-4(وضعیت واحد محل خدمت)
نمودار 4-4 (وضعیت واحد محل خدمت)
بر طبق نموداروجدول 4-2-4 مشاهده میشود که بیشترین فراوانی مربوط به واحد برنامه ریزی وکمترین مقدار مربوط به واحد ستادی 13% است.
5-سابقه خدمت پاسخ دهندگان
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
کمتراز 5سال
2
13
15-5
3
20
30-15
8
54
30 به بالا
2
13
جمع
15
100
جدول 5-4(سابقه خدمت پاسخ دهندگان)
نمودار 5-4(سابقه خدمت پاسخ دهندگان)
مطابق جدول و نمودار 5-2-4 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی مربوط به وضعیت سابقه خدمت افراد30-15با 54%وکمترین مربوط بهکمتر از 5سال و 30 به بالا با 13% بوده است.
6- پست سازمانی پاسخ دهندگان
پست سازمانی
فراوانی
درصد
مدیر
2
13
رئیس
3
20
کارشناس ارشد
7
47
کارشناس
3
20
جمع
15
100
جدول6-4(پست سازمانی پاسخ دهندگان)
نمودار6-4(پست سازمانی پاسخ دهندگان)
3-4 بررسی متغیرهای تحقیق
جدول (7-4) توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به دقت در پیاده سازی استراتژی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
جمع
میانگین
انحراف

دیدگاهتان را بنویسید