تحقیق رایگان درباره اندازه شرکت، بازده سهام، چرخه عمر

دانلود پایان نامه

کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
جدول (4-8): نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله بلوغ
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله بلوغ لویز
مرحله بلوغ پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
239/79
276/13
000/0
944/15-
226/2-
026/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
440/0-
216/3-
016/0
083/0-
217/0-
829/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
276/0-
388/2-
001/0
184/0-
181/1-
002/0
اندازه شرکت
044/0-
336/1-
002/0
477/2-
470/2-
014/0
دوربین واتسون
920/1
_
_
879/1
_
_
آماره F
683/45
_
000/0
598/2
_
35/0
R Square
ضریب تعیین
413/0
_
_
348/.
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
412/0
_
_
345/.
_
_
همانگونه که درجدول 4-8 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز رابطه معناداری با قیمت سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با قیمت سهام ندارد . در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و پنمن،سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی لویز معنادار و الگوی پنمن بی معنی است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویزحدود 42 درصد و الگوی پنمن حدود 35 درصد از تغییرات قیمت سهام را می تواند توضیح دهند.
جدول (4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله بلوغ
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله بلوغ لویز
مرحله بلوغ پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
501/0-
501/0-
569/0
519/14-
188/2-
029/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
672/3-
672/3-
033/0
047/0-
876/0-
382/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
106/8-
106/8-
000/0
191/0-
226/1-
041/0
اندازه شرکت
180/0-
180/0-
015/0
467/2-
463/2-
014/0
دوربین واتسون
871/1
_
_
897/1
_
_
آماره F
530/10
_
000/0
732/2
_
028/0
R Square
ضریب تعیین
274/0
_
_
270/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
272/0
_
_
270/
_
_
همانگونه که درجدول 4-9 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز رابطه معناداری با بازده سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با بازده سهام ندارد . در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با بازده سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و پنمن،سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی لویز و پنمن معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ،الگوی لویزحدود 28 درصدو الگوی پنمن 27 درصد از تغییرات بازده سهام را می تواندتوضیح دهند.
1-3 طیمرحله افول کیفیت سود باالگوهای لویزو پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
جدول (4-10): نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله افول
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله افول لویز
مرحله افول پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
309/103
014/11
000/0
592/14-
904/1-
057/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
184/0-
251/4-
014/0
563/0-
992/2-
302/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
299/0-
615/1-
000/0
169/0-
084/1-
000/0
اندازه شرکت
084/22-
62/17-
005/0
905/1-
872/1-
062/0
دوربین واتسون
893/1
_
_
833/1
_
_
آماره F
544/50
_
000/0
022/3
_
004/0
R Square
ضریب تعیین
389/0
_
_
349/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
387/0
_
_
347/0
_
_
همانگونه که در جدول4-10 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز رابطه معناداری با قیمت سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با قیمت سهام ندارد . در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و پنمن،سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی لویز و پنمن معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویزحدود 39 درصد و الگوی پنمن حدود35 درصد از تغییرات قیمت سهام را می توانند توضیح دهند.
جدول (4-11): نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله افول
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله افول لویز
مرحله افول پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
240/103
112/11
000/0
121/5-
532/0-
595/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
450/0-
421/6-
000/0
378/0-
431/3-
102/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
311/0-
686/1-
032/0
130/0-
6406/3-
031/0
اندازه شرکت
126/22-
726/17-
004/0
667/2-
998/1-
046/0
دوربین واتسون
938/1
_
_
931/1
_
_
آماره F
163/51
_
000/0
530/10
_
000/0
R Square
ضریب تعیین
362/0
_
_
362/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
361/0
_
_
362/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-11 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز رابطه معناداری با بازده سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با بازده سهام ندارد . در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با بازده سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و پنمن،سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی لویز و پنمن معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویز و پنمن حدود 37 درصد از تغییرات بازده سهام را می توانند توضیح دهند.
4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم :
فرضیه دوم تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز وبارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر شرکتها می پردازد که برای آزمون آن ، فرضیهصفر و یک به صورت زیر تعریف شده است:
H0=کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی نیست.
H1= کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی است.
H0 : ? = 0
: ? ? 0 H1
این فرضیه دارای 3 فرضیه فرعی می باشد .
فرض اصلی دوم- کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
2-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
جدول (4-12): نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله رشد لویز
مرحله رشد بارتون-سیمکو
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
173/3
102/1
001/0
261/3
294/1
200./
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
023/0-
745/0-
042/0
026/0-
766/0-
043/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
079/0-
780/0-
000/0
093/0-
768/0-
000/0
اندازه شرکت
354/0-
694/0-
001/0
498/0-
604/0-
546/0
دوربین واتسون
870/1
_
_
939/1
_
_
آماره F
963/7
_
000/0
963/7
_
000/0
R Square
ضریب تعیین
349/0
_
_
461/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
348/0
_
_
460/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-12 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز وبارتون-سیمکو رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون-سیمکو ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویز حدود 35 درصد و الگوی بارتون-سیمکو حدود 47 درصد از تغییرات قیمت سهام را می توانند توضیح دهند.
جدول (4-13): نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله رشد لویز
مرحله رشد بارتون-سیمکو
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
146/8-
521/1-
000/0
378/8-
364/1-
173/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
068/0-
870/2-
003/0
076/0-
893/2-
004/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
736/0-
902/0-
047/0
736/0-
902/0-
001/0
اندازه شرکت
028/0-
833/0-
005/0
028/0-
833/0-
405/0
دوربین واتسون
818/1
_
_
808/1
_
_
آماره F
539/4
_
001/0
539/4
_
001/0
R Square
ضریب تعیین
214/0
_
_
208/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
213/0
_
_
206/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-13 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز وبارتون-سیمکو رابطه معناداری با بازده سهام دارند. در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها رابطه معناداری با بازده سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون-سیمکو ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویز حدود 22 درصد و الگوی بارتون-سیمکو حدود 21 درصد از تغییرات بازده سهام را می توانند توضیح دهند.
2-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
جدول (4-14): نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله بلوغ لویز
مرحله بلوغ بارتون-سیمکو
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
239/79
276/13
000/0
980/79
571/13
000/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
440/0-
216/3-
016/0
499/0-
417/3-
001/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
276/0-
388/2-
001/0
276/0-
388/2-
017/0
اندازه شرکت
044/0-
336/1-
002/0
044/0-
336/1-
182/0
دوربین واتسون
920/1
_
_
987/1
_
_
آماره F
683/45
_
000/0
683/45
_
000/0
R Square
ضریب تعیین
413/0
_
_
366/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل

دیدگاهتان را بنویسید