تحقیق رایگان درباره اندازه شرکت، بازده سهام، چرخه عمر

دانلود پایان نامه

زیر می باشد:
بین خطاها همبستگی وجود ندارد=0H
بین خطاها همبستگی وجود ندارد=1H
ب)نرمال بودن خطاها:
فرض دیگر رگرسیون خطی که باید بررسی شود آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند.بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده ها و نمودار نرمال آن ها رسم و سپس مقایسه انجام شود.
3-12)خلاصه فصل سوم:
در این فصل به بحث روش تحقیق ? جمع آوری و تحلیل اطلاعات ? نوع و روش آزمون های لازم جهت بررسی فرضیه ها پرداخته شده است.در ابتدای فصل ? فرضیه ها و تعاریف عملیاتی متغیر های تحقیق توضیح داده شده است ? سپس روش تحقیق شامل ؛ قلمرو تحقیق از بعد زمانی و مکانی ? جامعه و نمونه آماری تحقیق ? روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
رئوس مطالب:
آمار توصیفی
آزمون نرمال بودن داده ها
آزمون همبستگی
آزمون رگرسیون
4-1)مقدمه:
داده هایی که بوسیله روش های مناسب آزمایش یا مشاهده و یا … گردآوری می شوند ? منبع اساسی برای کسب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند.پس از جمع آوری داده ها لازم است مجموعه داده ها بررسی شده و اطلاعات مربوط به موضوعاتی که در مرحله مشخص کردن هدف ها مطرح شده اند ? استخراج گردند.مفاد اطلاعاتی که از داده ها حاصل می شوند با توجه به هدف هایی که در مرحله اول تحقیق مشخص شده اند ? مورد بررسی قرار می گیرند.آنچه مسلم است هنر مدیران و کارشناسان در نحوه استفاده از روش های آماری و تحلیل اطلاعات بدست آمده تجلی می کند.بکارگیری فنون پایه ای آمار در بررسی صحت و سقم فرضیه ها ? از جنبه های کاربردی علم آمار در گستره مدیریت و حسابداری است.در این بخش محقق با استفاده از روش های معرفی شده در فصل سوم ? به اجرای آزمون ها با استفاده از نرم افزار های اکسل(جهت محاسبه متغیر ها) و E-Views (جهت اجرای آزمون های آماری) و تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد.
این فصل با توجه به هدف تحقیق و در راستای فرض آماری در سه قسمت تهیه شده است ؛ در قسمت اول که یافته های توصیفی است ? داده های مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق توصیف می گردند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری ? به آزمون و تحلیل یافته های 9 فرضیه ی فرعی می پردازیم. بالاخره در قسمت سوم یعنی خلاصه ی یافته ها ? نتایج حاصل از فرض آماری را خلاصه و جمع بندی می کنیم.
4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق :
همانطور که توضیح داده شد ? در روش های توصیفی تلاش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر ؛ شاخص های مرکزی و پراگندگی ? به توصیف داده های تحقیق پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
آمار توصیفی متغیر های تحقیق شامل ؛ کیفیت سود با الگوی لویز(QL) ? کیفیت سود با الگوی بارتون (QB) ? کیفیت سود با الگوی پنمن(QP) ? بازده سهام (R)? قیمت سهام(P) ? اندازه شرکت(SIZE) و سرعت گردش داراییها(TOR) در جدول (4-1) ?و در جداول (4-2) ? (4-3) و (4-4) به تفکیک مراحل چرخه عمر آورده شده است.
جدول (4-1) : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر
Qp
Qb
Ql
R
P
Size
TOR
تعداد مشاهدات سال
390
390
390
390
390
390
390
حداقل
82/1-
54/6-
48/13-
09/216-
00/993-
57/10
07/0
حداکثر
86/2
58/5
88/28
88/204
00/980
61/16
95/0
میانگین
4688/0
0059/0
1324/0
1995/0-
800/79-
9012/12
7135/0
انحراف معیار
6022/12
68584/0
34479/2
093/17
490/3
2959/1
38953/0
جدول (4-2) : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد
متغیر
Qp
Qb
Ql
P
R
Size
TOR
تعداد مشاهدات سال
45
45
45
45
45
45
45
حداقل
6/0-
54/6-
39/4-
830/0-
09/216-
57/10
52/0
حداکثر
02/2
94/0
96/3
82
03/81
25/15
65/0
میانگین
367/0
1132/0-
0350/0-
05/18
5409/1
3713/12
582/0
انحراف معیار
54302/6
23642/0
17125/1
85
2124/9
97431/0
1201/3
جدول (4-3) : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ
متغیر
Qp
Qb
Ql
P
R
Size
TOR
تعداد مشاهدات سال
318
318
318
318
318
318
318
حداقل
51/0
21/3-
801/2
120-
26/12
68/11
82/0
حداکثر
86/2
58/5
88/28
980
88/204
61/16
95/0
میانگین
5847/0
0042/0
3222/11
897/22
108/120
9581/15
8467/0
انحراف معیار
78653/9
75014/0
53996/2
521/1
4082/18
31270/1
26004/4
جدول (4-4) : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول
متغیر
Qp
Qb
Ql
P
R
Size
TOR
تعداد مشاهدات سال
27
27
27
27
27
27
27
حداقل
82/1-
8/5-
48/13-
993-
08/10-
99/10
07/0
حداکثر
03/1
54/0
21/4
140
67/33
28/16
18/0
میانگین
0654/0
0540/0-
4126/0-
81/0
4933/3
1137/13
12/0
انحراف معیار
77653/32
23950/0
07270/1
985/8
8845/8
39277/1
884/3
در این فصل ابتدا به بررسی آمار توصیفی پرداخته میشود. با توجه به اینکه از روش داده های ترکیبی-مقطعی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده می کنیم، تعداد مشاهدات سال – شرکت بر اساس داده های ترکیبی ، 390 مشاهده بوده است. بررسی متغیرهای توضیحی نشان میدهد که به طور میانگین ،کیفیت سود با الگوی لویز 1324/0،الگوی بارتون-سیمکو 0059/0 و الگوی پنمن 4688/0 است .طی مرحله رشد میانگین کیفیت سود الگوی لویز 035/0- ، الگوی بارتون-سیمکو 1132/0- و الگوی پنمن 6403/2 است. در مرحله بلوغ میانگین کیفیت سود الگوی لویز 3222/11 ، الگوی بارتون-سیمکو 0042/0 و الگوی پنمن 80/125 است . طی مرحله افول میانگین کیفیت سود الگوی لویز 4126/0- ، الگوی بارتون-سیمکو 0540/0- و الگوی پنمن 5872/2 است.در هر 3 الگو، کیفیت سود طی مرحله بلوغ دارای بیشترین مقدار است .
4-3) یافته های استنباطی :
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها :
همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد ، جهت بررسی نرمال بودن متغیر های این تحقیق از آزمون “کولموگروف-اسمیرنوف48” استفاده شده است . در واقع این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ، E-VIEWSاین مهم ، میسر شده است . برای بررسی ادعای نرمال بودن متغیر خاص به صورت زیر اقدام می کنیم :
H0 توزیع متغیر انتخابی نرمال است :
H1توزیع متغیر انتخابی نرمال نیست :
حال با توجه به خروجی نرم افزار E-VIEWS می توان نرمال بودن توزیع متغیر انتخابی را تشخیص داد ؛ به نحوی که اگر “سطح معنی‌داری”49 بیشتر از 05/0 باشد فرض H0پذیرفته می شود و ادعای نرمال بودن متغیر انتخابی تایید می گردد.
در جدول زیر نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها نشان داده شده است:
جدول (4-5): آزمون نرمال بودن متغیرها
R
P
QP
QB
QL
TOR
SIZE
متغیرها
712/0
031/1
741/0
450/0
777/0
373/2
022/1
Z کولموگروف-اسمیرنوف
691/0
238/0
642/0
299/0
582/0
000/0
.247/0
سطح معنیداری
همانطور که ملاحظه می شود متغیر های SIZE ، QL ، QB، QP ، P و R دارای توزیع نرمال می باشند.
4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن :
برای آزمون متغیرهای این تحقیق از تحلیل رگرسیون استفاده می شود ؛ زیرا در این تحقیق به دنبال اثبات رابطه بین دو متغیر هستیم .
4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول :
فرضیه اول تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و پنمن طی مراحل چرخه عمر شرکتها می پردازد که برای آزمون آن ، فرضیه صفر و یک به صورت زیر تعریف شده است :
H0= کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مراحل چرخه عمر شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی نیست.
H1= کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مراحل چرخه عمر شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی است.
H0 : ? = 0
: ? ? 0 H1
این فرضیه دارای 3 فرضیه فرعی می باشد .
فرض اصلی اول- کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمردارای محتوای اطلاعاتی است.
1-1طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویزوپنمندارای محتوایاطلاعاتی است.
جدول (4-6) : نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله رشد
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله رشد لویز
مرحله رشد پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
173/3
102/1
001/0
359/17-
656/2-
008/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
023/0-
745/0-
042/0
571/0-
042/3-
127/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
079/0-
780/0-
000/0
172/0-
113/1-
000/0
اندازه شرکت
354/0-
694/0-
001/0
037/2-
029/2-
043/0
دوربین واتسون
870/1
_
_
828/1
_
_
آماره F
963/7
_
000/0
942/4
_
001/0
R Square
ضریب تعیین
349/0
_
_
366/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
348/0
_
_
366/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-6 مشخص است ،متغیر کیفیت سود با الگوی لویز رابطه معناداری با قیمت سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با قیمت سهام ندارد. در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و پنمن،سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده ومعنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویز حدود 35 درصد و الگوی پنمن حدود 37 درصد از تغییرات قیمت سهام را می توانند توضیح دهند.
جدول (4-7): نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله رشد
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله رشد لویز
مرحله رشد پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
146/8-
521/1-
000/0
564/12-
782/1-
075/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
068/0-
870/2-
003/0
203/0-
052/1
293/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
736/0-
902/0-
047/0
177/0-
134/1-
001/0
اندازه شرکت
028/0-
833/0-
005/0
299/2-
267/2-
024/0
دوربین واتسون
818/1
_
_
905/1
_
_
آماره F
539/4
_
001/0
868/2
_
023/0
R Square
ضریب تعیین
214/0
_
_
462/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
213/0
_
_
461/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-7 مشخص است ،متغیر کیفیت سود با الگوی لویز رابطه معناداری با بازده سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با بازده سهام ندارد. در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با بازده سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و پنمن،سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده ومعنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویز حدود 22 درصد و الگوی پنمن حدود 47 درصد از تغییرات بازده سهام را می توانند توضیح دهند.
1-2- طی مرحله بلوغ

دیدگاهتان را بنویسید