منابع پایان نامه با موضوع دانشگاه الزهراء، بهداشت روان، سلامت روان، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

فعال: نقش واسطهای توانایی نگهداری ذهنی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی.
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) سال 42، شماره 1، بهار 1392، صص 50-33.
اکرامی، ی.(1380). آیا میدانید هوش هیجانی یا بهره هیجانی چیست؟ تهران: نشریه موفقیت، شماره 38، صص 29-
26.
امینیزدی، سیدامیر.(1383). شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان. مطالعات تربیتی و
روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 17، اسفند 1383، صص 43-66.
برادبری، تراویس.(1384). آزمون هوش هیجانی. (مهدی گنجی، مترجم). تهران: نشر ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان
اصلی، 2001).
برادبری، تراویس و گریوز، جین.(1388). هوش هیجانی(آزمونها و مهارتها). (مهدی گنجی، مترجم) (چاپ سوم).
تهران: نشر ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2005).
بشارت، محمدعلی.(1384). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. مجله مطالعات روانشناختی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء. دوره 1، شماره 2 و3، بهار و تابستان 1384، صص 38-25.
جانثاروطن، مریم.(1391). بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی کارکردی با پرخاشگری کودکان پیش
دبستانی. پایاننامه کارشناسی ارشد(منتشر شده). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
حدادی کوهسار، علی اکبر، روشن، رسول و اصغر نژاد فرید، علیاصغر.(1386). بررسی مقایسهای رابطه هوش
هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه تهران. مجله روانشناسی
و علوم تربیتی، سال سی وهفتم، شماره 1، ص97.
حسنزاده، سعید.(1384). تئوری ذهن در کودکان ناشنوا، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. صص 164-143.
حسنزاده، رمضان.(1386). انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات ارسباران.
حسینی، فاطمه.(1383). درباره هوش هیجانی چه میدانید؟روزنامه همشهری، سال دوازدهم، شماره 29.
حیدری، طاهره، شاه میوه اصفهانی و فرامرزی، سالار.(1390). مقایس? ابعاد نظری? ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم و
عادی 5 تا 10 سال شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1390.
خانجانی، زینب و هداوند خانی، فاطمه.(1388). نظریه ذهن: تحول و رویکردها. فصلنامه علمی – پژوهشی
روانشناسی دانشگاه تبریز. سال چهارم، شماره 16، زمستان1388، صص 119-89.
خائف الهی، احمدعلی و دوستدار، محمد.(1382). ابعاد هوش هیجانی. مدیریت توسعه، شماره 18، صص 62- 52.
خداداد، فرزانه، منشئی، غلامرضا و عارفی، مژگان.(1389). مقایسه توانایی ذهن در پایههای تحصیلی دانشآموزان
پرخاشگر. فصلنامه تحقیقات روانشناختی. شماره 7، دوره دوم، پاییز 1389، صص 76-62.
خسرو جاوید، مهناز.(1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در نوجوانان. پایان نامه
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت مدرس.
خلیلی آذر، هایده.(1386). مقایسه هوش هیجانی دانشآموزان تیزهوش و عادی و رابط? آن با پیشرفت تحصیلی.دانش
و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان). شمار? چهاردهم، تابستان، 1386،
صص 124-107.
دهکردی، مهناز.(1386). شناسایی و مقایسه ترکیبهای نهگانه سنخ های جنسیتی زنان شاغل شهر اهواز و شوهران از
لحاظ بهداشت روانی، رضایت زناشویی و هوش هیجانی. پایاننامه دکترا. دانشگاه شهید چمران اهواز.
راس، آلن.(1382). روانشناسی شخصیت(نظریهها و فرایندها).(سیاوش جمالفر،مترجم). تهران: نشر روان. (تاریخ
انتشار به زبان اصلی، ؟).
رجایی، علیرضا، نجات، حمید و هاشمیان، علی.(1385). رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی در معلمان.
فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی. سال دوم، شماره 1، زمستان 1385، صص 72-61.
رستمی،رضا، شاهمحمدی، خدیجه، قائدی، غلامحسین، بشارت، محمدعلی، اکبریزردخانه، سعید و نصرتآبادی،
مسعود.(1389) رابط? خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه
تهران. افق دانش، فصلنام? دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. دوره 16، شمار? 3،
پاییز 1389، صص 54-46.
رضویه، اصغر، لطیفیان، مرتضی و عارفی، مژگان.(1385). نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی رفتارهای
پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانشآموزان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء.
دوره 2، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1385، صص 38-25.
رنجدوست، شهرام و عیوضی، پروانه.(1392). بررسی رابطه هوش هیجانی دبیران با تفکر خلاق دانشآموزان متوسطه.
پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال دهم، دوره دوم، شماره 9، بهار 1392، صص 125-113.
سادات خشوعی، مهدیه.(1387). رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی در دانشجویان دانشگاه، مطالعات تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا.(1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان. تهران: نشر یسطرون.
سلطانیفر، عاطفه.(1386). هوش هیجانی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال نهم، پاییز و زمستان1386، شماره
35و36، صص 84-83.
سیدجوادین، سیدرضا و حسینپور، حسن، (1386)، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان درسازمان
تأمین اجتماعی، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، مرکز همایشهای علمی جهاد دانشگاهی.
سیف، علی اکبر.(1388). روشهای یادگیری و مطالعه. (چاپ یازدهم). تهران: نشر دوران.
شولتز، دوان، پی. و شولتز، سیدنی، الن.(1391). نظریههای شخصیت.(یحیی سیدمحمدی، مترجم) (چاپ بیست و
دوم). تهرا
ن: انتشارات ویرایش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1998).
عبدالهزادهرافی، مهدی، ادیبسرشکی، نرگس، پورمحمدرضایتجریشی، معصومه و بخشی، عنایت الله. (1391). ارتباط
نظریه ذهن با اجتماعی شدن، مهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی دانشآموزان کم توان ذهنی. فصلنامه
علمی پژوهشی توانبخشی. دوره سیزدهم، شماره اول، بهار1391، صص 38-33.
عبدالهزادهرافی، مهدی، بهرامی، هادی، میرزمانی، سیدمحمود، صالحی، مسعود و حسنزادهاول، مریم. (1389). تحول
نظریه ذهن دانشآموزان عقب مانده ذهنی و ارتباط آن با تعداد خواهران و برادران. فصلنامه علمی پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید