پایان نامه با موضوع شهر اصفهان، رفتار سفر

دانلود پایان نامه

است (Torghi, 1389).

جدول شماره 3-2 سنجش پایایی پرسشنامه شماره یک با استفاده از آلفای کرونباخ

جدول شماره 3-3 سنجش پایایی پرسشنامه شماره دو با استفاده از آلفای کرونباخ

3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها
محقق اطلاعات جمعآوری شده را، سازماندهی و طبقهبندی میکند و به ارزیابی اطلاعات به دست آمده میپردازد و یافتههای حاصله را تفسیر و از آنها نتیجه گیری میکند. یعنی به سوالات تحقیق پاسخ میدهد (Torghi, 1389). دادههای گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی تحلیل شد. به این ترتیب که با استفاده از دادههای جمعآوری شده از بخش اول پرسشنامه، به کمک روش آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در بخش آمار استنباطی، به منظور پاسخدهی به سوالات تحقیق، روش آزمون مقایسه زوجی به کارگرفته شده است. براساس قضیه حد مرکزی همچنان که n بزرگتر میشود، تمایل توزیع مجموع دادههای نمونه به سمت نرمال بیشتر میشود. بسیاری از نویسندگان بر اساس یک قائده سرانگشتی معتقدند که صرف نظر از توزیع جامعهی آماری حداقل یک نمونهی 30 تایی لازم است تا بتوان گفت توزیع آمارهی X نرمال است (Azar.A & Momeni.M, 1387).
آزمون مقایسه زوجی و یا نمونههای وابسته بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری میباشد که در آن به بررسی میانگین یک جامعه در دو حالت پرداخته میشود. از این آزمون? از آن‌جایی که با دو حالت سرو کار داریم? برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود (GMI6, 1390). همچنین روشی که برای ارزشیابی پیش آزمون و پس آزمون به کار میرود، روشی است که در آن از مشاهدات مربوط به نمونههای غیرمستقل استفاده میکنند. آزمون فرضیهای که بر مبنای این نوع دادهها قرار دارد به “آزمون مقایسهی زوجها ” معروف است (Azar.A & Momeni.M, 1387). در راستای اهداف این تحقیق، تحلیل ابعاد اصلی با استفاده از نرمافزار SPSS انجام گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه
بعد از مرحله جمعآوری دادهها و اطلاعات، باید مجموعهی دادهها و اطلاعات جمعآوری شده، طبقهبندی شود تا از حالت پراکندگی و گستردگی خارج شود. سپس اطلاعات جمعآوری شده با توجه به ضابطههایی مورد ارزیابی قرار گیرد. در انتها محقق باید بر اساس این اطلاعات استدلال و استنتاج کند و نتایج و برداشتهای خود را ارائه نماید؛ یعنی به سوالات تحقیق پاسخ دهد یا در مورد فرضیهها به قضاوت بپردازد (Torghi, 1389).
این تحقیق در مقوله بازاریابی میباشد و بر انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی متمرکز است. به این منظور پرسشنامههای مربوطه در بین گردشگران چینی، توزیع و جمعآوری شد و سپس این پرسشنامهها به منظور تجزیه و تحلیل، وارد نرم افزار SPSS شد. برای تحلیل یافتههای تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیلهای توصیفی و استنباطی به شرح زیر انجام گرفته است. همچنین از مدل معادلات ساختاری برای آزمایش مدل ساختاری پیشنهادی و سوالات تحقیق استفاده شده است. در نهایت محقق به سوالات تحقیق پاسخ داده و به ارزیابی و قضاوت پرداخته است.

4-1- بررسی و توصیف اطلاعات حاصل از دادههای جمعیت شناختی اعضای نمونه

4-1-1- توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت
همانطور که در جدول (4-1) ملاحظه میشود، پاسخدهندگان مرد و زن نسبت یکسانی دارند. همچنین براساس تحقیقات میدانی محقق از هتلها و راهنمایان تور، ترکیب گردشگران چینی از لحاظ جنسیت تقریبا یکسان بوده و معمولا تعداد زن و مرد برابر است. از دادهها میتوان استدلال کرد که بین انتظارات و رضایتمندی زن و مرد تفاوتی وجود ندارد اما به طور دقیق نمیتوان به این نتیجه کلی رسید. البته این موضوع خارج از حیطه تحقیق قرار دارد و میتواند خود به عنوان یک موضوع مورد پژوهش قرار گیرد.

جدول 4-1- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب جنسیت
ردیف
جنسیت
فراوانی
درصد
1
مرد
73
50.0
2
زن
72
50.0
3
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-1- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب جنسیت
4-1-2- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب سن
بیشترین تعداد نمونه آماری یعنی حدود 29 و 28 درصد گردشگران را به ترتیب گروههای سنی 30 تا 39 سال و 40 تا 49 سوال، و کمترین تعداد یعنی حدود 3.5 درصد در گروه سنی کمتر از 20 سال قرار دارند. جدول زیر توزیع سنی گردشگران چینی را نشان میدهد.

جدول 4-2- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب سن
ردیف
سن
فراوانی
درصد
1
کمتر از 20
5
3.5
2
21-29
20
14
3
30-39
42
28.7
4
40-49
40
27.3
5
50-59
20
14.0
6
60 به بالا
18
12.6
7
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-2- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب سن
4-1-3- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب وضعیت تاهل
نتایج نشان میدهد که :
31 درصد گردشگران چینی مجرد،
66.2 درصد متاهل،
و 2.8 درصد نیز شرایط دیگری را داشتهاند.

جدول 4-3- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب وضعیت تاهل
ردیف
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
1
مجرد
45
31
2
متاهل
96
66.2
3
غیره
4
2.8
4
جمع کل
145
100

نمودار 3-4- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب وضعیت تاهل
4-1-4- توزیع فراوانی پاسخده
ندگان بر حسب تحصیلات
اکثر گردشگرانی که در این تحقیق شرکت کردهاند دانشجو بودهاند. 71 درصد با تحصیلات دانشجوی دوره لیسانس دارای بیشترین فراوانی، حدود 14 درصد آموزش متوسطه و دانش آموخته یا فوق لیسانس و حدود 2 درصد مدرک دکتری و بالاتر داشتهاند.

جدول 4-4- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب تحصیلات
ردیف
تحصیلات
فراوانی
درصد
1
ابتدایی
0
0.00
2
آموزش متوسطه
20
13.8
3
دانشجوی دوره لیسانس
103
71.0
4
دانش آموخته یا فوق لیسانس
20
13.8
5
دکتری و بالاتر
2
1.4
6
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-4- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب تحصیلات
4-1-5- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب شغل
از لحاظ وضعیت اشتغال به ترتیب
44.8 درصد کارمند، 20.7 درصد کارگر، 17.2 بازنشسته، 10.4 درصد دانشجو، و 6.9 درصد بیکار بودهاند.

جدول 4-5- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب شغل
ردیف
شغل
فراوانی
درصد
1
کارمند
65
44.8
2
کارگر
30
20.7
3
دانشجو
15
10.4
4
بازنشسته
25
17.2
5
بیکار
10
6.9
6
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-5- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب شغل
4-2- بررسی و توصیف اطلاعات حاصل از دادههای اطلاعات رفتار سفر اعضای نمونه

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب نوع سازماندهی سفر
60 درصد از گردشگران چینی برای سفر به اصفهان بسته سفر یا پکیج تور خریداری و با تور به اصفهان سفر کرده و 40 درصد آنها نیز به صورت شخصی و مستقل سفر کردهاند. که بیشتر آنها نیز از طریق دوستان ایرانی یا غیر ایرانی خود در اصفهان برای هماهنگی برنامه سفر خود کمک گرفتهاند.

جدول 4-6- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب نوع سازماندهی سفر
ردیف
نوع سازماندهی سفر
فراوانی
درصد
1
مستقل
58
40
2
بسته سفر
87
60
3
جمع کل
145
100

نمودار 4-6- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب نوع سازماندهی سفر
4-2-2- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب همراهان
بیش از 50 درصد گردشگران چینی با دوستان یا بستگان خود به شهر اصفهان سفر کردهاند. 12.4 درصد گردشگران چینی تنها، 21.4 درصد با همسر، 12.4 با همسر و بچه، و 3.5 درصد هم گفتهاند که با همسر و دوستان یا بستگان خود به شهر اصفهان سفر کردهاند.

جدول 4-7- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب همراهان
ردیف
همراهان
فراوانی
درصد
1
تنها
18
12.4
2
همسر
31
21.4
3
همسر و بچه
18
12.4
4
دوستان یا بستگان
73
50.3
5
همسر و دوستان یا بستگان
5
3.5
6
جمع کل
145
100

نمودار 4-7- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب همراهان
4-2-3- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب مدت اقامت در شهر اصفهان
بیشترین تعداد نمونه آماری یعنی حدود 60.7 درصد از گردشگران چینی، یک تا دو روز در اصفهان اقامت داشتهاند. 22 درصد از آنها به مدت 3 روز، 10.3 درصد به مدت 5 روز، 2 درصد به مدت 4 روز، 5 درصد به مدت یک هفته یا بیشتر در اصفهان اقامت داشتهاند. همچنین بر اساس تحقیقات میدانی محقق از برخی از هتلها و راهنمایان تور، معمولا گردشگران چینی به مدت 1 تا 3 روز در اصفهان اقامت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید