منابع و ماخذ تحقیق تجزیه واریانس، اندازه گیری، استاندارد

دانلود پایان نامه

روز و 16 روز نگهداری شد. از میوه های انبار شده به فواصل هر 40 روز و از اناردانههای انبار شده به فواصل هر 4 روز نمونهگیری صورت گرفت و ویژگیهای کمی و کیفی آنها در طی دوره انبارداری ارزیابی شدند. در این پژوهش،کیتوزان به طور موثری باعث کاهش از دست دادن آب و ضایعات کمی میوهها و اناردانهها در طول نگهداری پس از برداشت شده است. اگرچه پوست و اناردانهها هردو در طی انبارداری آب از دست دادند اما کاهش وزن پس از برداشت در میوه انار به طور عمده مربوط به کاهش وزن پوست بود. تیمار پوششهای خوراکی و به ویژه کیتوزان باعث حفظ میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، پهاش و شاخص طعم آبمیوه در مقایسه با شاهد شد. میزان آنتوسیانین کل آبمیوه در طی نگهداری در انبار در تمام میوهها و اناردانههای تیماره شده کاهش یافت. تیمار کیتوزان به طور معنیداری باعث به تاخیر انداختن مصرف اسیدهای آلی شد. فنول کل و فعالیت ضد اکسایشی آبمیوه در طی انبارداری کاهش یافت، هرچند پوشش کیتوزان به طور معنیداری باعث حفظ این ترکیبات ارزشمند گردید.
کلیدواژه: دمای انبارداری، آنتوسیانین، فنول کل، فعالیت ضد اکسایشی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1- مقدمه 2
1-1- موطن و تاریخچه کشت انار 3
1-2- رده بندی 3
1-3- گیاه شناسی 4
1-4- ارزش غذایی انار 5
1-5- شرایط آب و هوایی مورد نیاز انار 6
1-6- زمان برداشت و شاخص های کیفیت میوه انار 7
1-7- مشکلات پس از برداشت 8
1-8- اهمیت موضوع 9
1-9- اهداف پژوهش 11
فصل دوم 13
2- مروری بر پژوهش های پیشین 14
2-1- دمای پایین 14
2-2- پوشش های خوراکی 16
2-2-1- کیتوزان 17
2-2-2- متیل سلولز 21
2-2-3- پکتین 23
فصل سوم 26
3- مواد و روش ها 27
3-1- روش انجام پژوهش 27
3-1-1- مشخصات منطقه برداشت نمونه 27
3-1-2- انتخاب رقم انار و ویژگی های کلی آن 28
3-1-3-تهیه نمونه میوه 28
3-1-4- جداسازی اناردانه ها 29
3-1-5-آماده سازی نمونه ها 29
3-1-6- شرایط نگهداری در سردخانه 30
3-1-7- مراحل انجام آزمایش 30
3-2- ویژگی های مورد ارزیابی و روش اندازه گیری آنها 30
3-2-1- درصدکاهش وزن میوه ها و اناردانه ها 30
3-2-2- چگالی میوه 31
3-2-3- مواد جامد محلول (TSS) 31
3-2-4- شاخص بلوغ میوه (TSS/TA) 32
3-2-5- هدایت الکتریکی آب میوه (EC) 32
3-2-6- پ هاش (pH) 33
3-2-7- مقدار اسیدیته قابل تیتر (TA) 33
3-2-8- اندازه گیری ویتامین ث 34
3-2-9- مواد فنولی 35
3-2-10- فعالیت آنتی اکسیدانی 36
3-2-11- میزان آنتوسیانین کل 37
3-3- واکاوی آماری داده ها 38
4- نتایج و بحث 40
4-1- عمر انبارداری 40
4-1-1- اناردانه 40
4-2- تغییرات کاهش وزن میوه طی دوره انبارداری 42
4-2-1- اناردانه 42
4-2-2- میوه انار 46
4-3- تغییرات مواد جامد محلول کل در مدت انبارداری 49
4-3-1- اناردانه 49
4-3-2- میوه انار 52
4-4- تغییرات اسیدیته قابل تیتراسیون 54
4-4- 1- اناردانه 54
4-4-2- میوه انار 56
4-5- تغییرات شاخص طعم میوه در طی انبارداری 58
4-5- 1- اناردانه 58
4-5-2- میوه انار 60
4-6- تغییرات پ هاش طی دوره انبارداری 62
4-6-1- اناردانه 62
4-6-2- میوه انار 64
4-7- هدایت الکتریکی 66
4-7-1- اناردانه 66
4-7-2- میوه انار 68
4-8- ویتامین ث 71
4-8-1- اناردانه 71
4-8-2- میوه انار 73
4-9- تغییرات مواد فنولی کل 76
4-9-1- اناردانه 76
4-10- تغییرات فعالیت ضد اکسایشی در طول دوره انبارداری 81
4-10-1- اناردانه 81
4-10-2- میوه انار 83
4-11- تغییرات میزان آنتوسیانین در طی دوره انبارداری 85
4-11-1- اناردانه 85
4-11-2- میوه انار 87
4-12- تغییرات چگالی در طی دوره انبارداری 90
4-12-1- میوه انار 90
4-13- نتیجه گیری کلی 92
4- 14- پیشنهادها 93
منابع 111
فهرست جدولها
جدول 4-1- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس 45
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس 48
جدول4- 3- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 51
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 53
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان اسیدیته قابل تیتر (%) اناردانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 55
جدول4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اسیدیته (%) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 57
جدول4-7- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 59
جدول4-8- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 61
جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پ هاش انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 63
جدول4-10- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پهاش میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 65
جدول 4-11- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکیms/cm) ) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 67
جدول 4-12- مقایسه میانگین اثر ت پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکی ms/cm)) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ℃ 5±1 70
جدول 4-13- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث mg/L)) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 72
جدول 4-14- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 75
جدول 4-15- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 77
جدول 4-16- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 80
جدول 4-17- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 82
جدول4-18- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) میوه انار رقم رباب در دمای 1 ±5 سلسیوس 84
جدول 4-19- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 86
جدول 4-20- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 89
جدول 4-21- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر چگالی(g/ml) میوه انار در رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 91
جدول پیوست 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه 111
جدول پیوست 4-2- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه 112
جدول پیوست 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه 113
جدول پیوست 4-4- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه 114
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1- منحنی استاندارد حاصل از غلظتهای مختلف آسکوربیکاسید (nm 51λmax=) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
شکل 3-2- منحنی استاندارد حاصل از غلظتهای مختلف گالیک اسید (nm 517λmax=) .36
شکل 4-1- مقایسه اثر پوششهای خوراکی بر ماندگاری اناردانه-های رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 41
فصل اول
1- مقدمه
انار رقم رباب نیریز که بیشترین سطح زیر کشت را در استان فارس دارد، از معروفترین رقمهای انار تجاری و برتر کشور است. این رقم دیررس بوده و میوههایی با پوست کلفت و قرمز رنگ با دانههای قرمز رنگ دارد که به دلیل کیفیت خوراکی مطلوب و قابلیت انباری مناسب در بازارهای داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (محسنی، 1389). اناردانههای انار (قسمت خوراکی میوه) منبع غنی از قندها، پکتین، آسکوربیک اسید، اسیدهای آمینه، املاح معدنی، فیبرها، فیتواستروژن و فلاونوئیدها است (Gil et al., 2000; Fadavi et al., 2005; Palou et al., 2007; Ozgen et al., 2008 ). میوه انار به دلیل داشتن ترکیباتی با خواص ضداکسایشی1 نیز اهمیت دارد و مطالعات کلینیکی و اپیدیمولوژی نشان می دهد که مصرف آن به دلیل داشتن مقدار مواد فنولی زیاد در جلوگیری از بیماریهای قلبی و بعضی از انواع سرطان موثر است (Ricci et al., 2006; Tzulker et al., 2007). بنابراین میوه انار به دلیل دارا بودن مواد غذایی موثر در سلامتی محبوبیت زیادی پیدا کرده است (Gil et al., 2000; Ozgen et al., 2008). با توجه به ارزش و اهمیت اقتصادی این میوه برای کشاورزان استانهای حاشیه کویر و مطرح شدن میوه انار به عنوان کالای لوکس صادراتی و یک منبع درآمد ارزی، اهمیت آن بیش از پیش روشن میگردد. اما میوههای انار به دلیل داشتن آب و مواد قندی فراوان و بافت نرم و حساس، پس از برداشت به راحتی در معرض صدمات مکانیکی، کاهش وزن و حمله ریز سازوارهها2 قرار میگیرند (بهادران باغبادرانی، 1379؛ Westwood, 1993).
1-1- موطن و تاریخچه کشت انار
اهلی شدن انار از دوران نئولیتیک آغاز شده است (Hayes, 1957). این گیاه بومی ایران و برخی از نواحی اطراف آن است که از 2000 سال قبل از میلاد مسیح مورد کشت و کار قرار گرفته است و به مرور زمان به مناطق دیگر آسیا (ترکمنستان، افغانستان، هند، چین و غیره)، آفریقای شمالی و اروپای مدیترانه ای گسترش پیدا کرده است (Zukovskij, 1950). از آن جا که انار به خاطر مقاومتش به شرایط خشکی، درخت بسیار مناسبی برای پرورش در مناطق خشک است، امروزه به طور گسترده ای این درخت میوه در مناطق مدیترانه ای، نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت میگردد (Mars and Meljario, 1997).
1-2- رده بندی
انار با نام علمی Punica granatum L. درختچهای بزرگ با شاخه های نامنظم، کم و بیش خاردار و متعلق به تیره انارسانان3 می باشد (بهزادی شهر بابکی، 1377). این گیاه از شاخه گیاهان گلدار4، رده نهاندانگان5 و زیر رده دولپه ای ها6، راسته Myrtales، تیره Punicaceae و جنس Punica است. جنس Punica دارای دو گونه است :
1-گونه Punica granatum

دیدگاهتان را بنویسید