پایان نامه با واژه های کلیدی اصطلاحات مش، مرور زمان، شخص ثالث

دانلود پایان نامه

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران
استاد راهنما:
دکتر حسین سیمایی
استاد مشاور:
دکتر مهدی حسن زاده
دانشجو:
جعفر باباپور
بهار 90
سپاسگزاری:
هزار شکر و سپاس خداوند متعال را که نگارش این پایان نامه در سایه الطاف بی کران او به پایان رسید. بر خود وظیفه می دانم از زحمات و تلاش های بی دریغ اساتید بزرگوارم جناب آقایان دکتر حسین سیمایی استاد ارجمند راهنما و دکتر مهدی حسن زاده استاد مشاور ارجمندم که در تهیه و نگارش این پایان نامه از هر گونه همکاری دلسوزانه با این حقیر دریغ نفرمودند و سایر عزیزانی که در این راه بنده را یاری و مرهون لطف و مساعدت خود قرار دادند تقدیر و تشکر کنم و از خداوند بزرگ توفیق روز افزون و زندگی با عزت برای همه آنها خواستارم ،باشد این یادآوری نمایانگر سپاس بی پایان من نسبت به کمک های بی دریغ آنان به شمار آید .
با تشکر
جعفر باباپور
چکیده
قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش ، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.
واژگان کلیدی :دادرسی،جلسه دادرسی،اولین جلسه دادرسی و شناسایی آن ،حقوق ، اصحاب دعوی،قبل از اولین جلسه دادرسی، د راولین جلسه دادرسی، تا پایان جلسه دادرسی
علائم اختصاری
آ.ل.ق.ا.ک.و.د
آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
د.ع.ا.ق
دادگاه عالی انتظامی قضات
د.ع.ک
دیوان عالی کشور
ق.ا.ا.م
قانون اجرای احکام مدنی
ق.ا.ت.ع
قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه
ق.ا.پ.ق.د
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ق.ا.ح
قانون امور حسبی
ق.ا.م.ح
قانون اصول محاکمات حقوقی
ق.ت
قانون تجارت
ق.ت.د.ع.ا
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ث
قانون ثبت
ق.ج.ا.د.م
قانون جدید آیین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.ق.آ.د.م
قانون قدیم آئین دادرسی مدنی مصوب1318
ق.م
قانون مدنی
م.ع.ا.ق
محکمه عالی انتظامی قضات
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
مقدمه 1
الف :بیان موضوع : 1
ب:پیشینه تحقیق: 2
پ :ضرورت و اهمیت تحقیق: 3
ث : ساختار تحقیق: 4
ج: سوالات تحقیق: 4
چ: فرضیات تحقیق: 5
فصل اول کلیّات 6
مبحث اول – مفاهیم 7
گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسی و جلسه ی دادرسی 8
الف : مفهوم جلسه 8
1- در لغت 8
2- در اصطلاح 8
ب – مفهوم دادرسی 9
1- در لغت 9
2 – در اصطلاح 9
ج – مفهوم جلسه ی دادرسی 10
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف 13
الف : مفهوم حقوق 13
1- در لغت : 13
2 – در اصطلاح : 13
ب: مفهوم تکالیف 14
1- در لغت : 14
2- در اصطلاح : 14
ج- تفاوت حق وتکلیف 15
گفتار سوم- مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها 17
الف – مفهوم خواهان 17
1- در لغت: 17
2- در اصطلاح فقه و حقوق: 17
ب -مفهوم خوانده 18
1- در لغت: 18
2- در اصطلاح : 19
ج – تشخیص خواهان از خوانده 20
د- نماینده اصحاب دعوا 21
ه – اقسام نمایندگی 22
مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه 25
گفتار اول- اقسام دادرسی 25
الف : دادرسی عادی و اختصاری 25
ب: دادرسی فوری 28
ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص 29
گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی 32
اقسام جلسه ی دادرسی 33
1- جلسه ی دادرسی عادی 33
2- جلسه ی دادرسی خارج از نوبت 34
3- جلسه ی دادرسی فوق العاده 34
4- جلسه ی اداری 35
5- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی 35
گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی 36
الف : چگونگی تعیین جلسه 36
ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی 39
ج- جریان جلسه ی دادرسی 40
د- پایان جلسه ی دادرسی 47
گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی 48
الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی 48
ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی 48
فصل دوم شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی 51
مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن 53
گفتار اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن 54
الف- توصیف حقوقی اوّلین جلسه 54
ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی 59
گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف : 63
الف- دعاوی اصلی 63
مبحث دوم- تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید جلسه 68
گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه 70
الف – تجدید جلسه 70
ب- اصطلاحات مشابه: 70
گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی 72
الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا 72
ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان 72
ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی 74
د-استناد به اسناد خارج از دادگاه 75
هـ – استناد به گواهی گواهان 75
و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن 76
ز- ورود ثالث 77
ح- ارائه اسناد جدید 78
ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه 80
ی – دعوی تقابل 80
ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل 81
ل- جهات دیگر تجدید جلسه : 82
فصل سوم حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی 84
مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی 85
گفتار اول – حقوق خواهان 86
الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی 86
ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی 89
گفتار دوم : حقوق خوانده 95
الف – طرح ایراد 95
ب- طرح دعوی تقابل 98
ج- اعتراض به بهای خواسته 102
د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی 103
هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس 105
گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده 108
الف- جلب ثالث 108
ب- جلب ثالث در مرحله واخواهی 110
ج – جلب ثالث در مرحله تجدید نظر 111
د- تعرض به اصالت اسناد 112
1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید) 113
2- مواعد تعرض به اصالت سند 114
مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی 121
گفتار اول- تکالیف خواهان 121
الف – ارائه اصول اسناد 121
ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده 123
گفتار دوم- تکالیف خوانده 125
الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان 125
ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها 127
گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی 130
الف- حضور در جلسه و ادای توضیح 130
1- حضور در اولین جلسه ی دادرسی 130
2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا 131
ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه 132
نتیجه گیری : 134
پیشنهادات 136
فهرست منابع 138
مقدمه
الف :بیان موضوع :
آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.
مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به مرور زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال 1290 هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.
به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در

دیدگاهتان را بنویسید