دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، عوامل موثر، انتقال تکنولوژی

دانلود پایان نامه

تقدیم به:
یگانه ای که هستی ام از اوست،
و تقدیم به
دلسوزیها و فداکاریهای «مادرم »
و
مهربانیهای«پدرم»
سپاسگذاری:
پس از حمد و سپاس پروردگار متعال، تقدیر و سپاسگزاری خالصانه و خاضعانه خویش را از:
استاد راهنما، جناب آقای دکترنیکبخش جوادیان ، که با رهنمودهای داهیانه ی خویش، راهنمایی این پایان نامه را تقبل نموده و در کلیه مراحل این پایان نامه مرا یاری نمودند.
استاد مشاور، جناب آقای مهندس مسعود ابراهیمی، که از هیچ کمکی در مراحل انجام این پایان نامه دریغ نورزیدند.
و تمامی کسانی که به نحوی در تدوین وتکمیل این پژوهش نقش داشته اند و نیز همه بزرگوارانی که ذکر نامشان در اینجا مقدور نیست و بشکلی در تهیه و تدوین این اثر مرا یاری کرده‌اند.
فهرست مطالب
تقدیم به: 3
سپاسگذاری: 4
چکیده 11
فصل اول 12
1-1- مقدمه 13
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق 13
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 16
1-4- سوالات تحقیق 17
1-5- اهداف تحقیق 18
1-6- روش شناسی تحقیق 18
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و نخصصی 19
فصل دوم 21
2-1-مقدمه 22
2-2- تکنولوژی 23
2-2-1-تعریف 23
2-3-انتقال تکنولوژی 27
2-3-1-ماهیت انتقال تکنولوژی 29
2-3-2-چالش های موجود 30
2-3-3-لزوم انتقال و انتخاب تکنولوژی نوین 31
2-4-فرایند انتقال تکنولوژی 32
2-4-1-انتخاب و کسب تکنولوژی 32
2-4-1-1-ارزیابی و تعیین تکنولوژی های مورد نیاز کشور/بنگاه 32
2-4-1-2-بررسی و انتخاب تکنولوژی های مناسب برای انتقال 33
2-4-1-3-بررسی و شناخت صاحبان تکنولوژی بنگاه/فرد و شناخت روش های انتقال آن 33
2-4-1-4-اولویت بندی روش های ممکن انتقال تکنولوژی 33
2-4-1-5-ارتباط با دارندگان تکنولوژی،متقاعد کردن آنها به همکاری و دریافت پیشنهاد 34
2-4-1-6-مذاکره برای کسب بهترین شرایط ممکن 34
2-4-1-7-تهیه پیش نویس و انعقاد قرارداد 35
2-4-1-8-اجرای قرارداد 35
2-4-1-9-خاتمه و مستند سازی نتایج 35
2-4-2-انطباق،کاربرد و جذب تکنولوژی 35
2-4-2-1-کاربرد تکنولوژی 36
2-4-2-2-جذب تکنولوژی 37
2-4-3-توسعه و انتشار تکنولوژی 38
2-5-روش های انتقال تکنولوژی 38
2-5-1- قرارداد تحویل کامل 39
2-5-2-کسب پروانه 39
2-5-3-حق استفاده از اسم تجاری 40
2-5-4-تبادل و استخدام نیروی انسانی 40
2-5-5-آموزش و تعلیم 40
2-5-6-برون سپاری 41
2-5-7-قرار داد بای بک 41
2-5-8- اتحاد استراتژیک 41
2-5-9- قراردادهای بیع متقابل 42
2-5-10-همکاری فنی 42
2-5-11- قرارداد توسعه و تحقیق 42
2-5-12- تحقیق و توسعه مشترک 42
2-5-13- سرمایه گذاری در پروژه 42
2-5-14- قرارداد خدمات فنی 43
2-6-عوامل موثر بر اتنخاب و انتقال تکنولوژی 45
2-6-1- مدل دسته بندی چان 45
2-6-1-1- عوامل سازمانی 45
2-6-1-2- عوامل بازار-محیط تجاری 46
2-6-1-3- هزینه 46
2-6-2- مدل پاستور 46
2-6-2-1- عوامل سازمانی راهبردی 46
2-6-2-2- عوامل سازمانی تاکتیکی 47
2-6-2-3- عوامل تکنولوژی راهبردی 47
2-6-2-4- عوامل تکنولوژی تاکتیکی 47
2-6-3- مدل مارکوس و تانیس 47
2-6-3-1- فاز قرارداد 48
2-6-3-2- فاز اجرا 48
2-6-3-3- فاز دوره آزمایشی 48
2-6-3-4- فاز پشتیبانی 48
2-6-4- انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی 49
2-7- روش های ارزیابی و بررسی فرآیند انتقال تکنولوژی 49
2-7-1- روش دیماتل فازی 52
2-7-2-مزایای روش دیماتل فازی 52
2-7-2-1- درنظر گرفتن ارتباط متقابل 53
2-7-2-2- ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروه های علت و معلولی 53
2-7-3- مراحل روش دیماتل فازی 53
2-7-3-1- گام اول 54
2-7-3-2- گام دوم 54
2-7-3-3- گام سوم 54
2-7-3-4- گام چهارم 55
2-7-3-5- ماتریس روابط فازی 56
2-8- مروری به مطالعات پیشین 56
2-8-1- تکنولوژی و انتقال تکنولوژی 57
2-8-1-1- مدیریت تکنولوژی و انتقال تکنولوژی 57
2-8-1-2- عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی.. 57
2-8-2- انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی 58
2-8-3- استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در مساله انتقال تکنولوژی 59
2-8-3-1- روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و مدل های ریاضی 59
2-8-3-2- روش دیماتل فازی 60
فصل سوم 62
3-1- مقدمه 63
3-2- روش پژوهش 63
3-3- فرآیند پژوهش 64
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 65
3-5- اعتبار و روایی ابزار نحقیق 66
3-6- مقیاس اندازه گیری 69
3-7- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 69
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 70
3-8-1- روش دیماتل 71
فصل چهارم 74
4-1- مقدمه 75
4-2- توصیف جامعه آماری 75
4-2-1- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت 75
4-2-2- توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات 76
4-2-3- توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه کار 77
4-3- شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین در شرکت های قطعه سازی خودرو 79
4-4- تعیین شبکه علی و معلولی مساله با استفاده از روش دیماتل 83
فصل پنجم 97
5-1- مقدمه 98
5-2- نتیجه گیری 98
5-2-1- نتیجه 1 98
5-2-2- نتیجه 2 99
5-2-3- نتیجه 3 101
5-3- محدودیت های تحقیق 102
5-4- پیشنهاد کاربردی 103
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 105
فهرست منابع و ماخذ 106
فهرست نمودارها و شکل ها
شکل 3-1-مراحل اصلی فرایند تحقیق 64
شکل 3-2- فرآیند تحقیق 65
نمودار 4-1- ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت 76
نمودار 4-2- ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات 77
نمودار 4-3- ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار 78
نمودار 4-4- شمای گرافیکی از شاخص ها 94
فهرست جداول
جدول شماره 2-1 – تعاریف ارائه شده برای تکنولوژی در تحقیقات پیشین 25
جدول شماره 2- 2- مقایسه مفهوم و هزینه انتقال تکنولوژی در سطوح توانایی تکنولوژی 29
جدول 2-3- روش های ارزیابی تکنولوژی های پیشرفته تولید 50
جدول 2-4- تناظر عبارات کلامی و مقادیر کلامی 54
جدول 4-1-ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت 75
جدول 4-2- ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات 77
جدول 4-3- ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار 78
جدول 4-4- خلاصه نتایج پرسشنامه تعیین شاخص ها 79
جدول 4-5- عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین 82
جدول 4-6- عبارات کلامی بکار رفته در تحقیق 83
جدول 4-7- میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی 85
جدول 4-8- ماتریس نرمال شده 86
جدول 4-10- ماتریس روابط کلی 89
جدول 4-11- جداول محاسبات 91
جدول 4-12- عواملی که علت هستند 92
جدول 4-13- عواملی که معلول هستند 93
جدول 4-14- جدول روابط علی و معلولی حاکم بر عوامل مساله تحقیق 95
جدول 4-15- رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین 96
جدول 5-1- روابط علی و معلولی حاکم بر مساله 100
جدول 5-2- رتبه بندی هر یک از عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی نوین 101
چکیده
با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران بایستی از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال تکنولوژی آگاهی کافی داشته باشند. میزان اهمیت و درجه تاثیرپذیری هر یک از عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی به عواملی چون ماهیت تکنولوژی مورد نیاز و توانایی ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی و تکنولوژیک بستگی دارد. شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی، بستگی به تمایل دهنده تکنولوژی به عرضه آن به شکل مخصوص و نیز تمایل و توانایی گیرنده تکنولوژی در اکتساب و جذب آن دارد. در مورد تکنولوژیهای نوین، مواردی نظیر هزینه بالای تامین تکنولوژی جدید،‌ هزینه‌ی بالای نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری و آموزش این تکنولوژیها تنها گوشه ای از موارد بی شماری است که در انتقال تکنولوژی های نوین می بایست مورد توجه قرار گیرند. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موثر در انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو شناسایی می شود. برای رتبه بندی این معیارها از یکی از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره، Dematel، استفاده خواهد شد. روش دیماتل، تکتیک گرافیک تحلیلی است که طی آن روابط بین متغیرهای وابسته یا شاخص های تاثیر گذار بر یک متغیر مستقل تعیین وتحلیل می شوند. اولین عامل تاثیرگذار شناسایی شده در این تحقیق، سطوح پیچیدگی تکنولوژی می باشد. دومین عامل شناسایی شده عامل کیفیت می باشد. سهولت در پیاده‌سازی عامل حائز اهمیت دیگری است که باید بدان توجه اساسی داشت. با توجه به شرایط رکود و تحریمها و وضعیت اقتصادی نابسامانی که تقریبا بسیاری از شرکت ها و مشاغل کشور را در برگرفته، شاید نگاه واقع بینانهتر این است که در شرایط حساس کنونی امکان ایجاد یا تولید ظرفیتهای جدید تولیدی اعم از فضای لازم و تجهیزات لازم وجود ندارد.
کلمات کلیدی: تکنولوژیهای نوین، انتخاب تکنولوژی، قطعات پلیمری، الگوریتم فازی، روش دیماتل فازی
فصل اول
مقدمه
در محیط پویای تجاری امروز، انتقال تکنولوژی می تواند نقشی مهم و حیاتی در استراتژی های تجاری یک شرکت ایفا کند. شرکتها برای روبرو شدن با پیچیدگی های فزاینده تولید، مشتریان بیشتر، کیفیت مطلوب مورد نیاز برای خدمات خاص و بهتر و افرایش فشار رقابتی به انتخاب و انتقال تکنولوژی وابسته هستند]18[. سیاست گزاران و برنامه ریزان باید به تکنولوژی به عنوان متغیری مهم در توسعه ملی نگاه کنند که برای بهبود برآورده سازی نیازهای ملی به آن نیاز است.
در واقع تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران در عرصه های جدید است. به عبارت دیگر آنقدر منابع انسانی، سرمایه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهی را که دیگران در مدت یک یا دو قرن و با سعی و خطاهای بسیار و صرف منابع زیادی طی کرده اند همانگونه پیمود. انتقال تکنولوژی راه کوتاهتر دستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشور است]5[ تجربه موفقیت آمیز کشورهای توسعه یافته نشان داده است که فراگیری و استفاده گسترده از تکنولوژی های مناسب و مدرن در این کشورها، آنها را قادر ساخته تا بر بهره وری خود بیفزایند و در نتیجه منجر به توسعه سریع صنعتی این کشورها شده است.
انتخاب هر یک از تکنولوژی های نوین به فاکتورهای بسیاری از جمله وضعیت تکنولوژی در صنعت مربوطه، نیازمندی ها، توانایی ها، امکانات و نقاط ضعف تکنولوژی، وضعیت تکنولوژی در کشورهای دیگر، استراتژی های ملی و مانند این بستگی دارد. انتخاب یک روش مناسب، اصلی مهم در انتخاب تکنولوژی و نیاز اصلی برای دستیابی به هدف نهایی فرآیند است ]19[
بیان مسأله اساسی تحقیق
با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند ]1[ همچنین بدیهی است که ایجاد تکنولوژی نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. نرخ سرمایه گذاری کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما ـ ایران ـ بر روی تحقیق و توسعه و آموزش بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است، بطوریکه این کشورها در دهه 1990، 5/2 تا 8/2 درصد از تولید ناخالص ملی خود را

پاسخی بگذارید