مقاله رایگان درباره ویژگی های شخصیت

ها
4-1- مقدمه:
در این فصل یافته های پژوهش در قالب سه بخش ارائه شده است. در بخش اول یافته های توصیفی؛ که عبارت است از میانگین، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیرهای پژوهش، و در بخش دوم یافته های مربوط به بررسی فرضیه های اصلی و سوالات پژوهش ارائه شده است؛ که در این راستا همبستگی متغیرهای پژوهش برای بررسی رابطه بین آنها، جداول رگرسیونی برای بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون t مستقل به منظور بررسی تفاوت بین گروه رانندگان خویش فرما در مقایسه با سایر رانندگان ارائه شده اند.
4-2- یافته های توصیفی :
یافته های توصیفی مربوط به کلیه متغیرهای پژوهش در جداول 4-1 تا 4-2 آورده شده است. جدول 4-1 میانگین، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات نمرات شرکت کنندگان در متغیر ویژگی های شخصیت را نشان می دهد.
جدول4-1: اطلاعات مربوط به ابعاد ویژگی های شخصیت:
ابعاد
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه-بیشینه ‌
عصبیت(N)
30/32
76/5
55-19
برون گرایی(E)
34/41
82/5
57-26
پذیرش(O)
64/34
38/4
50-24
توافق(A)
10/41
85/4
55-27
وظیفه شناسی(C)
66/46
06/6
59-32
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده می شود، از بین ابعاد ویژگی های شخصیت، وظیفه شناسی و عصبیت به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین و انحراف استاندار را به خود اختصاص داده اند. همچنین بعد وظیفه شناسی دارای حداکثر نمره و بعد عصبیت دارای حداقل نمره می باشد.
جدول 4-2 میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات نمرات شرکت کنندگان را در متغیر هوش هیجانی و ابعاد آن نشان می دهد.
جدول4-2 میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیر هوش هیجانی و ابعاد آن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه-بیشینه‌
خود آگاهی
32/23
9/4
36-7
خود مدیریتی
50/34

 

مطلب مشابه :  تحقیق درباره راهبردهای مقابله

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

57/6
54-17
آگاهی اجتماعی
15/20
50/4
30-10
مدیریت رابطه
92/32
59/6
48-14
هوش هیجانی
(نمره کل)
59/108
90/17
153-59
جدول 4- 2 بیانگر آن است که در بین ابعاد هوش هیجانی بعد خود مدیریتی دارای بیشترین میانگین و بعد آگاهی اجتماعی دارای کمترین میانگین می باشد. همچنین بعد خود مدیریتی دارای حداکثر نمره و بعد خود آگاهی دارای حداقل نمره می باشد.
جدول 4-3 میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات نمرات شرکت کنندگان را در متغیر رفتار رانندگی و ابعاد آن نشان می دهد.
جدول4-3 میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیر رفتار رانندگی و ابعاد آن:
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه-بیشینه‌
لغزش ها
87/36

19/11
87-23
تخلفات عمدی
55/29
08/9
77-17
اشتباهات
99/13
38/5
37-9
تخلفات غیر عمدی
69/5
38/2
16-3
رفتار رانندگی
(نمره کل)
22/86
32/26
216-56
همانطور که در جدول4-3 مشاهده می شود، بعد لغزش ها دارای بیشترین میانگین و انحراف استاندارد و بعد تخلفات غیر عمدی دارای کمترین میانگین و انحراف استاندارد می باشد . همچنین بعد لغزش ها دارای حداکثر نمره و بعد تخلفات غیر عمدی دارای حداقل نمره می باشد.
4-3- بررسی فرضیه های پژوهش :
4-3-1-جدول همبستگی متغیر های پژوهش:
جدول همبستگی صفر مرتبه متغیرها جهت بررسی رابطه متغیر های پژوهش در ادامه آورده شده است:
جدول4-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش:
رفتار رانندگی
هوش هیجانی
وظیفه شناسی
توافق
پذیرش
برون گرایی
عصبیت
متغیرها
1
عصبیت(N)
1
**232/.-
001/.
برون گرایی(E)
1
103/.-
148/.
*152/.
033/.
پذیرش(O)
1
**187/.
009/.
335/.
000/.
**313/.-
000/.
توافق(A)
1
**518/.
000/.
**196/.
006/.
**460/.
000/.
074/.-
300/.
وظیفه شناسی(C)
1
**435/.
000/.
*155/.
030/.
*175/.
014/.
**229/.
001/.
*158/.
025/.
هوش هیجانی

مطلب مشابه :  مقاله درباره سازگاری اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید