تحقیق رایگان درباره چرخه عمر، بازده سهام، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه

تحقیق……………………………………………………..55
3-10-1) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………55
الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن…………………………………………………………….55
ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو………………………………………………56
ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز…………………………………………………………………56
3-10-2)متغیر وابسته: …………………………………………………………………………………………57
3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57
3-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………58
3-10-3)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..58
3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58
3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58
3-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….58
گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………59
گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………59
گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………59
گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………60
الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..60
ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………60
3-12)خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………61
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..63
4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………63
4-3) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..65
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..65
4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….65
4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….65
4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………70
4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..75
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………82
5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..82
5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..83
5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..85
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….85
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………87
منابع و ماخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..108
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………109
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..111
فهرست اشکال و جداول
جدول 2-1)تفاوت‌های بین شرکتهای دردوران رشد و شرکتهای دردوران پیری…………..34
شکل 2-1) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………35
جدول 3-1) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………54
جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….54
جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………54
جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..63
جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………64
جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….64
جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………64
جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………65
جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….66
جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….67
جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….67
جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….68
جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69
جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69
جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71
جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71
جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….72
جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….73
جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74
جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74
جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….75
جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….76
جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….77
جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….78
جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….78
جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….79
جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………84
جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………84
جدول 5-3) ضرایب کیفی

پاسخی بگذارید