منابع و ماخذ تحقیق تجزیه واریانس، تحلیل داده، پلاسمایی

دانلود پایان نامه

(روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
83/123A**
22/78ed
86/87 d
68/148 ab
136/144ab
27/160 a*
کیتوزان
04/114B
81/54fg
31/67 ef
31/147 ab
50/140 ab
27/160 a
متیل سلولز
59/75D
81/14i
45/38 gh
50/30 d-h
91/133 bc
27/160 a
پکتین
33/93 C
5/30 hi
75/48 fgh
86/76 de
27/150ab
27/160 a
نانو کیتوزان
18/99C
8/14 i
95/55 fg
31/147 ab
254/117c
27/160 a
شاهد
63/38E
66/59D
13/110 C
27/137B
27/160A**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنی دار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-9- تغییرات مواد فنولی کل
4-9-1- اناردانه
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به تغییرات مواد فنولی کل آب میوه در تمام تیمارها در طول دوره انبارداری، از نظر آماری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده و نشان دهنده روند کاهشی مواد فنولی کل است (جدول 4-15). هرچند در طی 4 روز اول در تیمارهای کیتوزان، نانوکیتوزان و پکتین میزان مواد فنولی کل در آب میوه افزایش اندکی نشان دادند، اما پس از آن تا پایان دوره آزمایش کاهش یافتند.. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پوشش دادن اناردانهها با پوششهای خوراکی به طور معنیداری سرعت کاهش مواد فنولی را کم کرد. میانگین غلظت مواد فنولی کل در اناردانهها قبل از شروع دوره انبارداری (5/2986) میکروگرم معادل اسیدگالیک در1000 میلیلیتر آب میوه بوده است. در مرحله چهارم اندازهگیری (روز 12) مقدار مواد فنولی کل در آب اناردانههای تیمارهای کیتوزان، پکتین و نانوکیتوزان به ترتیب (2896) میکروگرم در لیتر، (3/2547) میکروگرم در لیتر و (2491) میکروگرم در لیتر بود، درحالیکه میزان مواد فنولی کل در آب میوه تیمار شاهد در مرحله سوم (روز هشتم) 1500 میکروگرم در لیتر بود. بیشترین مقدار مواد فنولی کل در مرحله چهارم اندازهگیری در تیمار کیتوزان مشاهده شد که تفاوت معنیداری با تیمارهای نانوکیتوزان و پکتین نداشت.
جدول 4-15- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
میانگین تیمارها
12
8
4
0
تیمار
2826A**
3/2896ab
3/2288cd
9/3132b
5/2986ab*
کیتوزان
8/2554B
پوسیدگی
9/1927de
09/2840bcde
5/2986ab
متیل سلولز
7/2921A
/2547 3bc
6/3001a
6/3121a
5/2986ab
پکتین
8/2904A
2491bc
6/2951a
6/3150a
5/2986ab
نانو کیتوزان
1/2078C
پوسیدگی
1500e
8/1837 de
5/2986ab
شاهد
9/2674 A
9/2391B
6/2808A
4/2896A**
میانگین زمان ها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-9-2- میوه انار
تغییرات مواد فنولی کل آب میوه در تمام تیمارها در طول دوره انبارداری از نظر آماری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده و نشاندهنده روند کاهشی مواد فنولی است (جدول 4-16). هرچند در 40 روز اول در تمام تیمارها به جز نمونههای شاهد میزان مواد فنولی کل افزایش پیدا کرد، اما پس از آن تا پایان دوره انبارداری کاهش یافت. در طول دوره انبارداری، ترکیبات فنولی در ابتدا به دلیل سنتز قندها افزایش پیدا میکند. پوششهای خوراکی به طور معنیداری از کاهش مواد فنولی جلوگیری کردند. در پایان دوره انبارداری بیشترین مقدار مواد فنولی کل برای آب میوه نمونههای پوشیده شده با کیتوزان (8/1578) میکروگرم در لیتر ثبت گردید که تفاوت معنیداری با تیمارهای متیل سلولز (5/1477) میکروگرم در لیتر و پکتین (9/1364) میکروگرم در لیتر نداشت و کمترین میزان مواد فنولی برای آب میوه نمونههای شاهد (8/846) میکروگرم در لیتر ثبت گردید.
اکسید شدن مواد فنولی به وسیله آنزیم پلیفنول اکسیداز رخ میدهد. سوبستراهای طبیعی مواد فنولی از آنزیم پلیفنلاکسیداز جدا هستند و قهوهای شدن در حالت طبیعی رخ نمیدهد (Crumiere, 2000). ترکیبات فنولی محلول عمدتا در واکوئلهای یاختههای گیاهی تجمع مییابند درحالیکه پلیفنولاکسیدازها در پلاستید و میتوکندری سلولهای سالم قرار دارند (Macheix et al., 1990; Murata et al., 1997). پراکسیده شدن غشای پلاسمایی و از دست دادن آب منجر به از دست رفتن سریع تمامیت غشا شده و باعث نشت ترکیبات فنولی از واکوئل میگردد. در نتیجه آنزیم پلیفنولاکسیداز در تماس با سوبسترا قرار گرفته و واکنش اکسید شدن مواد فنولی تسریع شده و واکنش قهوهای شدن در حضور اکسیژن آغاز میگردد (Aydin and Kadioglu, 2001; Fisk et al., 2008). در پژوهش حاضر تیمار کیتوزان بهترین تاثیر را در حفظ مواد فنولی کل در اناردانهها و میوههای انار داشت. اگرچه که تفاوت معنیداری با پوشش خوراکی پکتین نداشت. نتایج حاصل از این پژوهش در راستای تحقیقات انجام شده بر روی لیچی تیمار شده با کیتوزان و آسکوربیک اسید (Sun et al., 2010)، میوههای لنگان پوشیده شده با کیتوزان (Apai, 2009) بود. در واقع کیتوزان مراحل پراکسیده شدن لیپیدهای غشا را کند میکند (Li and Yu, 2000).
جدول 4-16- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
34 /2342A**
8/157 efg
2/1939 de
2536bc
5/2986 ab
2/2671abc*
کیتوزان
32/2342 A
5/147 efg
1837 def
2/2671 ab
2964 ab
2/2671abc
متیل سلولز
20/2049B
9/1364fg
1545 efg
7/2175cd
2491 bc
2/2671abc
پکتین
50/2004 B
9/632 i
4/1128 hg
2536 bc
1/3054 a
2/2671abc
نانو کیتوزان
04/1536C
8/846 hi
9/1195 hg
9/1364fg
4/1601 efg
2/2671abc
شاهد
18/1180D
28/1529C
76/225B
37/2619A
17/2671 A**
میانگین زمان ها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 5 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 5 درصد معنیدار نمی باشند.
4-10- تغییرات فعالیت ضد اکسایشی در طول دوره انبارداری
4-10-1- اناردانه
نتایج تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به تغییرات فعالیت ضد اکسایشی کل آب اناردانهها در طول دوره انبارداری در تمام تیمارها از نظر آماری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده و نشان دهنده روند کاهشی فعالیت ضداکسایشی کل است (جدول 4-17). در مرحله دوم اندازهگیری میزان فعالیت ضد اکسایشی کل تیمارهای کیتوزان و پکتین آب میوه افزایش ناچیزی نشان دادند، اما پس از آن تا پایان دوره انبارداری از میزان فعالیت ضد اکسایشی کل کاسته شد.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پوشش دادن میوهها با پوششهای کیتوزان (01/66%) و پکتین (04/67%) به طور معنیداری در سطح احتمال 1 درصد باعث کند شدن سرعت کاهش فعالیت ضد اکسایشی گردید. کمترین میزان فعالیت ضد اکسایشی در مرحله سوم اندازهگیری (روز هشتم) برای نمونههای شاهد (33/51%) ثبت گردید، اگرچه که تفاوت معنیداری با نمونههای پوشش داده شده با نانو کیتوزان (16/53%) نداشت.
جدول 4-17- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
میانگین تیمارها
12
8
4
0
تیمار
01/66AB**
64/58de
79/61hg
17/71b
47/70b*
کیتوزان
18/65 B
پوسیدگی
98/58de
09/66c
47/70b
متیل سلولز
04/67A
65/56e
42/65c
62/75a
47/70b
پکتین
66/56ِِD
10/43g
16/53 f
94/59 d
47/70b
نانو کیتوزان
66/58C
پوسیدگی
33/51 f
43/53 f
47/70b
شاهد
80/52D
53/58 C
25/65B
47/70A**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-10-2- میوه انار
نتایج تجزیه واریانس دادههای مربوط به تغییرات فعالیت ضد اکسایشی کل آب میوه در طول دوره انبارداری در همه تیمارها از نظر آماری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده و نشاندهنده روند کاهش فعالیت ضد اکسایشی کل است (جدول 4-18). در طی 40 روز اول دوره انبارداری در تمام تیمارها به جز پوشش پکتین و شاهد، میزان فعالیت ضد اکسایشی کل در آب میوه افزایش ناچیزی نشان داد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پوشش دادن میوهها با پوشش کیتوزان (06/67%) به طور معنیداری نسبت به دیگر تیمارها باعث کند شدن سرعت کاهش فعالیت ضد اکسایشی میوههای پوشش داده شده گردید. در پایان دوره انبارداری کمترین میزان فعالیت ضد اکسایشی کل برای نمونههای تیمار شده با پوشش خوراکی نانوکیتوزان (22/28%) ثبت گردید.
تا ماه اول انبارداری در تیمارهای کیتوزان در اناردانهها و میوههای انار و پوشش پکتین در اناردانهها و همچنین پوشش متیل سلولز و نانو کیتوزان در میوه انار میزان فعالیت ضد اکسایشی افزایش و سپس تا پایان دوره انبارداری کاهش یافت. همچنین الگوی کاهش فعالیت ضد اکسایشی با افزایش دوره انبارداری نشان دهنده آن است که این تغییرات در نتیجه کاهش میزان آسکوربیک اسید است (Aguayo et al., 2010). با توجه به زمان مدت انبارداری میتوان مشاهده نمود که تغییرات فعالیت ضد اکسایشی بسیار شبیه ترکیبات فنولی است (Lemoine et al., 2009). فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد فنول شدیداً به ترکیبات فنولی بستگی دارد (Materska and Perucka, 2005). ظرفیت فعالیت ضد اکسایشی به میزان فنول و آسکوربیک اسید بستگی دارد (Goyal et al., 2011 ). ظرفیت فعالیت ضد اکسایشی به میزان آنتوسیانین بستگی دارد (Sayarri et al., 2011).
جدول4-18- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) میوه انار رقم رباب در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
06/67A**
02/51 i
75/58h
21/72cd
06/75bc
20/75bc*
کیتوزان
40/65 B
39/44 j
75/58h
30/70de
38/78ab
20/75bc
متیل سلولز
93/64B
44/46 j
12/53i
98/68de
85/80a
20/75bc
پکتین
29/58 D
22/28 l
95/45j
23/64fg
71/77ab

دیدگاهتان را بنویسید