پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، استاندارد، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه

تکنولوژی مدنظر 11- به دست آوردن دانش فنی شرکت 12- مدیریت ریسک 13-مدیریت استانداردها 14-معماری زیرساخت‌ها، 15-محیط استقرار فرایندها و سرویس‌ها 16-تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها 17- مدیریت سرویس‌ها 18-پشتیبانی سرویس‌ها 19- بهبود مستمر فرایندها 20-تکنیک‌های هزینه‌ای 21- مدیریت استراتژی.
Lawler et al, 2008
Vegter,2009
تکنولوژی و فناوری اطلاعات
فنی
1- وب سرویس‌های داخلی پروژه، 2-دامنه و محدوده فرآیندهای داخلی پروژه 3- دامنه سرویس‌گرایی داخلی پروژه 4- دامنه و محدوده فرآیندهای خارجی پروژه، (5)-نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار، 6 ابزارهای داده 7-میان افزار 8- پلتفرمی از شرکت‌های فنی مهم، (9) پلتفرمی از ابزارهای تخصصی در شرکت‌های فنی مهم، (10) فناوری و تکنولوژی اختصاصی، (11) بهترین ابزارها 12-استانداردهای XML
13- استانداردهای پیام رسانی 14- استانداردهای کشف و توسعه سرویس. 15- استانداردهای معاملات 16-استانداردهای امنیتی 17- استانداردهای واسط کاربری،18-بهترین شیوه‌های وب سرویس 19- استانداردهای مدیریت وب سرویس.
20-چگونگی تعریف سرویس‌ها
21-مدیریت کارایی سرویس
Lawler et al, 2008
IBM,2008
Khoshafian,2006
کسب و کار
استراتژی SOA
1-هم‌ترازی استراتژی SOA با استراتژی IT
2- پشتیبانی استراتژی SOA از ارزش و کار سازمان 3- تعیین نقشه راه و چشم‌انداز واضح و دقیق 4- اشتراک‌گذاری استراتژی SOA با کاربران کسب و کار.
Abdul Manan,2011
Vegter,2009
IBM,2008
Luthria et al,2009
حاکمیت IT
1-ساختار حاکمیت فر مال 2- پشتیبانی کمیته راهبری IT از حاکمیت IT3- تعیین واضح و دقیق اهداف پروژه 4- تعریف نقش ها و مسئولیت ها 5- فعال در تصمیم‌گیری و حل و فصل مسائل مربوط به SOA 6-پشتیبانی بودجه 7- ایجاد همکاری بین واحدهای کسب و کار و IT8- وجود گروه متخصص برای تعیین سیاست و جهت‌گیری سرویس‌گرایی 9- کمیته IT پروژه برای اشتراک‌گذاری دانش بین کسب و کار و IT
Abdul Manan,2011
حاکمیت SOA
1- استراتژی مستند شده 2-معماری سازمان 3- استاندارد سازی و مطالعه مهندسی مجدد کسب و کار 4-سیاست مدیریت نمونه سرویس‌ها.
Abdul Manan,2011
[Vegter,2009]
Abdul Manan,2011
Luthria et al,2009
IBM,2008
تکنولوژی و زیرساخت SOA
1- ابزارهای پشتیبانی برای مدیریت و انتشار سرویس‌ها 2- تکنولوژی و زیرساخت صحیح 3- استاندارد و تکنولوژی بالغ.
Abdul Manan,2011
شایستگی SOA
1-آموزش سرویس‌گرایی 2-شایستگی فروشندگان 3-شایستگی IT4-ارزیابی موفقیت SOA 5-ارزیابی خروجی‌های مورد انتظار سرویس.
Abdul Manan,2011
Karascony,2006
Vegter,2009
اعمال حاکمیت قوی
1-وجود مرکز شایستگی (تعالی) SOA2- اصول، استانداردها، قراردادها و دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها 3- ساختارهای مالی و مالکیت 4- برقراری ارتباطات مابین تیم‌های کسب و کار و IT 5- رهبری.
Macehiter et al, 2005
[Vegter,2009]
Karascony,2006
Abdul Manan,2011
Luthria et al,2009
IBM,2008
تسهیل استفاده مجدد
1- کنترل فعالیت‌ها و فرایندها 2- تنظیم سیاست‌های نحوه چگونگی تعامل و توسعه سرویس‌ها 3- مدل سازی اطلاعات و فرایندها 4- ایجاد محیطی با فرهنگ توسعه تشویق استفاده مجدد نرم افزارها و سرویس‌ها 5- حمایت اجرایی.
Macehiter et al, 2005
[Vegter,2009]
Abdul Manan,2011
جدول(3)-مدل مفهومی اولیه ارزیابی آمادگی معماری سرویس‌گرایی -ابعاد و شاخص‌ها و زیرشاخص‌های موثر
ردیف
ابعاد کلی
شاخص‌ها
زیر شاخص‌ها
1
آمادگی سازمان
فرهنگ سازمانی
1- ایجاد فرهنگ نوآوری و تغییر فرهنگ سازمانی
2-مدل تعریف شده از نقش‌ها و مسئولیت‌های افراد سازمان
2
آمادگی سازمان
مدیریت سازمانی
1- مدیریت سرویس‌ها و پشتیبانی سرویس‌ها
2-مدیریت استراتژی، هزینه‌ها، ریسک، استانداردها، انتظارات و تغییرهای سازمان
3- تقویت طراحی فرایندهای کسب و کار سرویس‌گرا
4-مدیریت اطلاعات و پورتفولیو سیستم‌های اطلاعاتی
3
آمادگی سازمان
حاکمیت IT
1-پشتیبانی کمیته رهبری IT از حاکمیت IT
2-پشتیبانی بودجه
3- ایجاد همکاری و اشتراک‌گذاری دانش بین واحدهای کسب و کار و IT و پرورش فرهنگ مشارکت.
4- وجود گروه متخصص برای تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری سرویس‌گرایی و فعال در تصمیم‌گیری و حل و فصل مسائل مربوط به SOA
5- حمایت و رهبری اجرایی فناوری‌ها
4
آمادگی سازمان
حاکمیت SOA
1- ایجاد مرکز شایستگی (تعالی) SOA
2-استراتژی مستند شده و وجود هدف مشخص مبتنی بر ارزش کسب و کار و معماری سازمان.
3-قراردادها و دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و استاندارد سازی و مطالعه مهندسی مجدد کسب و کار و بهبود مستمر فرایندها.
4-سیاست مدیریت نمونه سرویس‌ها و تعامل و توسعه سرویس‌ها
5- اشتراک‌گذاری استراتژی SOA با کاربران کسب و کار
6- حمایت و رهبری اجرایی کسب و کار
5
آمادگی کسب و کار
آگاهی سرویس‌گرایی
1-درک عمیق و درست و روشن از هدف سازمان از پذیرش معماری سرویس‌گرا.
2-اشتراک‌گذاری تجربیات موفقیت آمیز SOA
3- وجود حمایت قوی برای منابع انسانی سازمانی
4-درک واحد آیتی از مزایای کسب و کار و خروجی‌های پروژه‌های سرویس‌گرایی.
5-آموزش سرویس‌گرایی و بالا بردن سطح دانش افراد و (تناسب تحصیلات و دانش سازمانی با سطح سرویس‌گرایی)
6
آمادگی کسب و کار
استراتژی SOA
1-هم‌ترازی استراتژی SOA با استراتژی IT
2- پشتیبانی استراتژی SOA از ارزش و کار سازمان 3- تعیین چشم‌انداز و هدف واضح و نقشه راه دقیق.
4- تکامل طرح‌های برنامه ریزی تدریجی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فعلی سازمان.
7
آمادگی تکنولوژی و فناوری اطلاعات
زیرساخت‌های فناوری
1- استانداردسازی تکنولوژی SOA اعم از استانداردهای مدیریت وب سرویس. معاملات، امنیتی، واسط کاربری، کشف و توسعه سرویس، پیام رسانی، XML
2- وجود نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ابزارهای داده، میان افزار، پلتفرمی از ابزارهای تخصصی شرکت‌های فنی مهم و پیشرو، مدل سازی اطلاعات و فرایندها.
3-ایجاد سیستم مدیریت معماری سازمانی
4-چگونگی تعریف سرویس‌ها، بهترین شیوه‌های وب سرویس و مدیریت کارایی سرویس و ابزارهای پشتیبانی برای مدیریت و انتشار سرویس‌ها.
5- تعریف حوزه تکنولوژی و متدولوژی‌های توسعه و ایجاد زیرساخت و فناوری صحیح و مشترک (بر پایه سرمایه گذاری‌های قبلی فناوری اطلاعات) و تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها.
8
آمادگی تکنولوژی و فناوری اطلاعات
تسهیل استفاده مجدد سرویس‌ها
1-وجود “تابع مرکزی” در کیفیت سرویس‌ها برای کنترل میزان دانه پذیری و کنترل میزان توسعه سرویس‌ها و رسیدن به سطح قابل قبولی از استفاده مجدد.
2-تنظیم سیاست‌های نحوه چگونگی تعامل و توسعه سرویس‌ها و ارزیابی خروجی‌های مورد انتظار سرویس.
3- ایجاد محیطی با فرهنگ توسعه تشویق استفاده مجدد نرم افزارها و سرویس‌ها.
4-تمرکز بر کاهش پیچیدگی‌ها
3-4-معرفی متدولوژی طراحی
3-4-1-مفاهیم منطق فازی
منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه‌هایی را که برای طراحی و مدل سازی یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می‌سازد.مفاهیمی چون “خیلی”، “نسبتاً”، “تقریباً” و … را که پایه‌های اندیشه و استدلال‌های معمولی انسان می‌باشند، به صورت ریاضی در می‌آورد تا به وسیله کامپیوتر قابل فهم باشند و از این طریق بتوان برنامه‌های کامپیوتری که به منطق و تفکر انسان نزدیک‌ترند را به وجود آورد.
بنیاد منطق فازی بر شالوده نظریه مجموعه‌های فازی استوار است و این نظریه تعمیمی از نظریه کلاسیک مجموعه ها در علم ریاضیات است. در تئوری کلاسیک مجموعه‌ها، یک عنصر، یا عضو مجموعه هست یا نیست و عضویت عناصر از یک الگوی صفر و یک و باینری تبعیت می‌کند. اما تئوری مجموعه‌های فازی این مفهوم را بسط می‌دهد و عضویت درجه بندی شده را مطرح می‌کند. در نظریه فازی مجموعه‌ها، مجموعه فازی به عنوان زیرمجموعه‌ای از عناصری تعریف می‌شود که درجه عضویت آن در مجموعه بین صفر و یک است. [55]
3-4-2- تابع عضویت
مفهوم تابع عضویت از اهمیت ویژه ای در تئوری مجموعه‌های فازی برخوردار می‌باشد، چرا که تمام اطلاعات مربوط به یک مجموعه فازی به وسیله تابع عضویت آن توصیف و در تمام کاربردها و مسائل تئوری مجموعه‌های فازی از آن استفاده می‌گردد . تابع عضویت مقدار فازی بودن یک مجموعه فازی را مشخص می‌کند و در واقع به تابعی که میزان درجه عضویت المان‌های مختلف را به یک مجموعه نشان دهد، تابع عضویت می‌گویند . معمولاً برای نشان دادن تابع از حروف µ استفاده می‌شود. تابعی که درجه عضویت المان x به مجموعه فازی A ? را نشان دهد x) )µ_((A ) ? ) نمایش داده می می‌شود می‌توان به طور خلاصه تفاوت مفهوم درجه عضویت در مجموعه‌های کلاسیک و فازی را به صورت زیر بیان نمود.
?? ?_A(x) : x??0,1??
?? ?_A ( x ) : x ???0,1?
روابط فوق نشان می‌دهد که برد توابع عضویت کلاسیک، مجموعه دو عضوی صفر و یک در حالی که برد توابع عضویت فازی، بازه صفر و یک می‌باشد .. در این نمودار، تابع?? ?_A ( x ) می‌تواند قانون عضویت را در یک مجموعه فازی فرضی را تعریف کند.
شکل(9)-تابع عضویت
3-4-3-قوانین
قوانین منطق فازی معمولاً بر اساس مدل زیر تعریف می‌شوند:
IF a set of conditions are satisfied THEN a set of consequents can be inferred
مدل‌های زبانی شامل مجموعه‌ای از قوانین به فرم اگر-آنگاه است.
Rule m: IF(xp1 is Aj1) and (Xp2 is Aj2) and …..And (Xpn is Ajn) then Y is Bj
رابطه بالا، بیان کردن رابطه بین n متغیر ورودی x1,x2,…xn و خروجی y را نشان می‌دهد.
عبارت Ajnدر بخش مقدم قوانین، مجموعه‌های فازی را نشان می‌دهد که برای جداسازی فضای ورودی به داخل مناطق همپوشانی کننده به کار می‌رود.هر مجموعه فازی Ajnدر معادله فوق به وسیله تابع عضویت آن ?jn توصیف می‌شود که درجه عضویت هر مقدار xn مجموعه فازی Ajn در تمام مقدار عضویت تطبیقی jn (xn) ? ارزشیابی می‌شود.مقادیر عضویت jn (xn) ? گوناگون در دامنه [0-1] است که صفر عدم عضویت و یک عضویت کامل xn را در مجموعه فازی Ajnنشان می‌دهد.[56]
متعاقبا این ها ، سیستم‌های مبتنی بر قواعد فازی یا FRBSsزبانی129 یا 130FRBSsممدانی نامیده می‌شود. در FRBSsزبانی، پایگاه دانش از دو مؤلفه پایگاه داده و پایگاه قوانین تشکیل شده است. تعیین پارتیشن‌های فازی در مدل‌سازی فازی بسیار مهم است. پایگاه قوانین متشکل از مجموعه‌ای از قواعد زبانی است که توسط عملگرها به هم ارتباط پیدا می‌کنند به عبارت دیگر، قواعد متعدد به طور همزمان می‌توانند برای یک متغیر وروردی مورد استفاده قرار گیرند. [56]
شکل(10)-ساختار یک FRBS[56]
3-4-4-عملگرهای منطق فازی (T-norms)
منطق فازی، همچون منطق کلاسیک تعدادی عملگر پایه دارد مثلاً در منطق کلاسیک از عملگرهایNOT و OR و AND استفاده می‌شود. این عملگرهای منطق فازی گاهی با نام T-normsیاد می‌شود. [57]یکی از تعاریف پر کاربرد برای And اشتراک است : mACB(x) = min [mA(x), mB(x)]
فرض کنید که t تابعی باشد که توابع عضویت مجموعه‌های فازی B و A را به تابع عضویت مجموعه فازی اشتراک B و A تبدیل کند
t : [0و1]×´[ 0و1]?? [0, 1]
یعنی :
t?µ_A( (x), µ_B (x)???? A?B (x)
در مورد رابطه بالا می‌توان نوشت :
t[µ_A (x), µ_B (x)] min =[ µ_A(x), µ_B (x) ]
برای اینکه تابع t واجد شرایط یک اشتراک باشد، باید حداقل چهار شرط زیر را ارضاء کند:

دیدگاهتان را بنویسید