منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب، حقوق و دستمزد، مصرف کننده

دانلود پایان نامه

راهبردری توانمندی
رویه های مدیریت
روشهای مدیریت
فرآیندهای سازمانی
فرآیندهای سازمانی
عمل فردی
عمل فردی
(وتن و کمروز، 1387: 67-68)
2-2-46 اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی
در عصر نوین، سازمان ها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشمگیر بر اطلاعات و فناوری اطلاعات تاکید دارند. اطلاعات قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود، صاحب قدرت است. با توجه به اینکه فناوری اطلاعات در سراسر دنیا در حال رشد می باشد و سازمان ها و شرکت ها نیز برای بقای خود نیازمند این فناوری می باشند و هر سازمانی که این موضوع را نادیده انگارد، دچار افول خواهد شد. اهمیت فناوری اطلاعات در کاهش نقش منابع انسانی و نظام مندی رابطه انسان و ماشین است. این اثر موجب ناخشنودی انسان از کار با سیستم و احساس ماشینی شدن فرد است. فرد خود را جزئی از سیستم ماشینی می پندارد که هیچ گونه اختیاری ندارد و به خواسته ها و روحیات و جنبه های انسانی وی توجه نمی شود. توجه به فناوری اطلاعات جهت رسیدن به اهداف سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است از طرفی کارکنان سازمان نیز مانند اطلاعات یکی از منابع بسیار مهم به مشار می آیند. و توجه به آنها جهت رسیدن به اهداف نیز اری ضروری اطلاعات ابزاری مناسب جهت تهیه و پردازش و نگهداری اطلاعات می باشد. این ابزار در سازمان، اطلاعات مورد نیاز کارکنان را در مواقع لزوم در اختیار آنها قرار می دهد. نظر به اینکه این عصر، عصر انفجار دانش و اطلاعات می باشد، توجه به این موضوع در سازمان های کشور امری ضروری و مهم می باشد و اهمیت این موضوع نیز بر هیچ کس پوشیده نمی باشد، اخبار و نمونه های واقعی از کاربرد فناوری اطلاعات در شرکتها و موسسات غربی همه را دچار شگفتی و بهت کرده است. از یک سو منطق بسیار ساده و قابل قبول و از سوی دیگر دست یافتن به آن مشکل و تقریباً برای برخی مدیران و تصمیم گیران غیر ممکن می نماید. حرکت (بلکه شتاب) به سوی استفاده از فناوری های اطلاعات و خصوصاً تجارب الکترونیکی برای سامان بخشیدن و کارایی بالاتر در عرصه فعالیت های اقتصادی و خدماتی و هرآنچه به منافع مصرف کننده و تامین کننده ختم می شود، چه برای داخل کشور و چه برای خارج کشور، بر کسی پوشیده نیست. به جرأت می توان گفت که هیچ مدیری در حال حاضر در کشور ما این نیاز و ضرورت را به منظور تحولات سازمانی، مدیریتی و اقتصادی در صنایع و بنگاه های خدماتی و اقتصادی رد نمی کند. و از طرفی اخیراً تلاش های زیادی برای بهبود و اصلاح سازمان ها انجام شده است که عمدتاً حول موضوعاتی مانند کاهش سلسله مراتب و دیوان سالاری، تشکیل تیم های فعال و مشارکت در تصمیم گیری در پایین ترین رده سازمانی می باشد. با توجه به اینکه فرآیند توانمند سازی به تفویض اختیار تصمیم گیری در پایین ترین سطح ممکن سازمانی نیازمند است. هدف اصلی توانمند سازی این است که سلسله مراتب سنتی دیوان سالاری کاهش داده شود. توانمند سازی در واقع به نیازهای مشتری (نه نیازهای سازمان) تاکید دارد. اگر بخواهیم که کارکنان به سازمان وابستگی و تعهد بیشتری داشته باشند، باید زنجیره فرماندهی سنتی بین کارمند و مدیر تغییر یابد. پس نتیجه می گیریم که توجه به توانمند سازی کارکنان نیز امری مهم و حیاتی می باشد.
2-2-47 توانمند سازی و فناوری اطلاعات
از عوامل مهم بقاء و حیات سازمان هاف کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از تکنولوژی های جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. یعنی تفاوت اصلی سازمان ها را باید دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نداری. نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می باشد. منبع انسانی به عنوان مهمترین، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می آورد. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف در انجام فعالیت ها با یکدیگر همکاری می کنند(عبدالهی، 1388، ص 149).
مهمترین عامل بهره وری در سازمان ها و در نهایت کل جامعه منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. و بدین سبب است که مسئولان سازمانها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول می دارند. یکی از مفاهیم که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده توانمندسازی ارائه گردیده است اما فصل مشترک کلیه آنها واگذاری اختیار و مسئولیت بیشتر به کارکنان است برای روشن تر شدن مفهوم توانمند سازی اشاره به تعاریفی چند سودمند خواهد بود.
– توانمند سازی بدین معنی است که برای افراد آزادی و اطلاعات لازم را فراهم آوریم تا آنان آنچه را که خود می خواهند (وظایف سازمانی) به گونه ای موفقیت آمیز انجام دهند به جای اینکه آنان را وادار کنیم که آنچه را ما می خواهیم انجام دهند.
– توانمند سازی به معنی قدرت بخشیدن است، بدین معنی است که به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند نیز بر احساس ناتوانی یا درماندگی خود چیره شوند.
– توانمند سازی فرآیند افزایش احساس خود کارآمدی در افراد از طریق شناسایی و حذف شرایطی که موجب ناتوانی کارکنان شده است می باشد(وتن و کمرون، 1387، ص 15).
2-2-48 فناوری اطلاعات و کنترل
برای حداقل کردن خطاها، مصائب، تداخل خدمات، جرایم رایانه ای و امنیت و حفاظت بیشتر از سیستم ها، خط مشی ها و روش های خطا در طراحی و استقرار سیستم ها بایستی اتخاذ شود.
کنترل شامل کلیه خط مشی ها، روش ها و دستورالعمل هایی است به منظور تامین امنیت دارایی های سازمان صحت و اعتبار اسناد و فعالیت براساس استانداردهای کاری سازمان تدوین و اعمال می شود.
کنترل در سیستم های اطلاعاتی به دو گونه کنترل عمومی و کنترل برنامه های کاربردی اعمال می شود:
2-2-48-1 کنترل عمومی
اقداماتی است که در کنترل طراحی، امنیت و استفاده از برنامه های رایانه ای و امنیت فایل داده ها در زیر ساختارهای فناوری اطلاعات سازمان اعمال می شود. این کنترل معمولاً در مورد کلیه سیستم ها اعمال می شود.
2-2-48-2 کنترل برنامه کاربردی
کنترل های خاص و منحصر به فردی است که بر روی هز یک از برنامه های کامپیوتری مانند حضور و غیاب، حقوق و دستمزد. حسابداری و سفارشات اعمال می شود(صرافی زاده، 1388، ص 203).
2-2-48-3 مزایای اتوماسیون اداری
با ایجاد محیط مناسب انتظار می رود سیستم های مکانیزه امور دفتری مزایای زیر را برای کارکنان علمی و فنی در بر داشته باشد:
2-2-48-3-1 مزایای مستقیم
مزایای مستقیم عبارتند از افزایش محصول یا بازده و صرفه جویی در وقت یا نیروی کار. معمولاً این مزایا قابل اندازه گیری بوده و ممکن است تاثیر مستقیم و کوتاه مدت بر جریان نقدینگی داشته باشند: عبارتند از:
الف) کنترل بهتر بر کار، به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار.
ب) تبدیل اطلاعات از یک شکل به شکل دیگر کمتر صورت می گیرد، مانند نوشتن روی نوار که پس از آن روی کاغذ تایپ می شود.
ج) فعالیت های غیر مولد مانند بایگانی، نگهداری سوابق و بهنگام رسانی کمتر می شود.
د) سازماندهی پرسنل بهتر انجام می شود چراکه با استفاده از امکانات کنفرانس تلفنی، مسافرت و گردهمایی کمتر می شود.
2-2-48-3-2 مزایای غیر مستقیم
این مزایا غیر کمی می باشند و ممکن است از طریق سودآوری و رشد در بلند مدت سازمان را ارتقاء دهند. این مزایا عبارتند از:
الف) وابستگی کمتر به ادارات دیگر برای تهیه کپی، چاپ و امور مشابه دیگر.
ب) نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات.
ج) به دلیل افزایش اثر بخشی کارکنان در انجام یک سری کار خاص، رضایت شغلی آنها افزایش می یابد.
د) رضایت بیشتر کشتری، به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و خدمات به موقع.
هـ) رقابت بیشتر سازمان از طریق ارائه بهتر از منابع اطلاعاتی و قابلیت لازم برای عکس العمل نسبت به فشارها و فرصتها(همان منبع، 1388، ص 168).
2-2-48-3-3 سیستم کارکنان دانشی
مدیران و کارشناسان را مجموعاً کارکنان دانشی گویند چراکه عنصر اصلی در فعالیت آنها دانش است. منشی ها و کارکنان دفتری، گروه مذکور را پشتیبانی می کنند. در این نوشتار برای این گروه عبارت کارکنان دانشی را به کار می بریم. بر اساس تفکر نوین برای کار دانشی در امور اداری مدرن نقش مهم و ویژه ای در نظر گرفته شده است. وظایف اصلی کارکنان دانشی برخلاف کار فیزیکی عبارت است از تشخیص (سک مسئله یا یک فرصت احتمالی)، تصمیم گیری، نظارت و زمان بندی برنامه ها، کارکنان دانشی (علمی یا فنی) کسانی هستند که درگیر تجزیه و تحلی موقعیت ها، ارزیابی روش های مختلف انجام کار، تصمیم گیری با پیشنهاد روش، با استفاده از اطلاعات می باشند. این اطلاعات ممکن است ناشی از منابع داخلی (مانند پایگاه داده ای توزیع یافته یا جامع) و یا از محیط بیرونی (مانند شبکه جهانی World Wide Web) یا یک پایگاه داده ای On – Line و یا ناشی از تجربیات شخصی خود این افراد باشد. برای آن که این جنبه خلاقانه حل مسئله با فعالیت های جاری محیط کار ترکیب نشود، کارکنان دانشی باید دارای یک سیستم پشتیبانی باشند که قابلیت های زیر را دارا باشد:
– وظیفه مدیریت اطلاعات را انجام دهد که توانایی جمع آوری ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات سریع و مناسب را داشته باشد (سیستم اطلاعات مدیریت یا سیستم مدیریت پایگاه داده )
– وظیفه انجام محاسبات و ارائه راه حل های مختلف راداشته باشد (سیستم پشتیبانی تصمیم گیری )
– امکانات مخابراتی برای انتقال حاصل کار به محل مناسب در زمان مناسب را داشته باشد (مانند سیستم پست الکترونیکی )(همان منبع ص 96)
2-2-49 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ، سیستمی است که به منظور پشتیبانی از تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف سازمان با تأکید بر تصمیمات شبه ساختاری طراحی وبه کار گرفته می شود. این سیستم از طریق مدل سازی می توانند مسائل پیچیده را حل و راه کار را بر اساس منطق پیشنهاد کنند . مثلاً ارائه بهترین ترکیب کالا با قیمت در تولید و یا مشخص کردن نقاط توزیع در سیستم فروش . سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ، تصمیم نمی گیرد (یعنی در مراحل تصمیم گیری مرحله انتخاب را انجام نمی دهد ) بلکه راه حل پیشنهاد می کند و این تصمیم گیرنده است که با توجه به نتایج تحلیل های انجام شده انتخاب راه حل می کند( همان منبع ص98 ).
2-2-50 اثرات تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در سازمانها
مهمترین مطلب در سازمانهای امروزی ، پیدایش تکنولوژی جدید است (یعنی سیستم مکانیزه منسجم و تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی) سازمانها از این تکنولوژی های جدید استفاده می کنند و این تکنولوژی ها بر طراحی سازمان ها اثرات جدیدی گذاشته است. در بیشتر موارد این اثرات مثبت بوده است و ساختارهای سازامنی بیشتر حالت پویایی به خود گرفته اند . هم از نظر کارگاهی و هم در سلسله مراتب مدیریت این تکنولوژی ها جایگزین کارهای روزانه و تکراری شده اند، به کارکنان و اعضای سامزان خود مختاری و استقلال بیشتری داده است و کارها را جالب تر نموده است . همچنین کاربرد تکنولوژی جدید موجب تقویت کارهای گروهی و باعث شده است تا سازمانها انعطاف پذیرتر شوند و نسبت به محیط سریع تر واکنش نشان دهند . سرانجام اینکه کاربرد تکنولوژی ها جدید باعث غنی سازی مشاغل شده به گونه ای که بر طراوت و شادابی سازمان (محل کار ) افزوده است . بکارگیری این تکنولوژی ها در سازمان باعث افزایش کارکنان متخصص شده است . کاربرد سیستم اطلاعاتی پیچیده بدان معنی است که کارکنان باید بسیار آموزش دیده و حرفه ای باشند تا بتوانند با این سیستم کار کنند و آن را حفظ

دیدگاهتان را بنویسید