پایان نامه با کلید واژه های اندازه شرکت، بازده سهام، چرخه عمر

دانلود پایان نامه

Square
ضریب تعیین تعدیل شده
412/0
_
_
358/0
_
_
همانگونه که درجدول 4-14 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون-سیمکو رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویز حدود 42 درصد و الگوی بارتون-سیمکو حدود 36 درصد تغییرات قیمت سهامرا می تواند توضیح دهند.
2-3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
جدول (4-15): نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله بلوغ لویز
مرحله بلوغ بارتون-سیمکو
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
501/0-
501/0-
569/0
121/5-
532/0-
595/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
672/3-
672/3-
033/0
075/0-
005/3-
003/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
106/8-
106/8-
000/0
530/1-
106/8-
001/0
اندازه شرکت
180/0-
180/0-
015/0
010/0-
180/0-
858/0
دوربین واتسون
871/1
_
_
931/1
_
_
آماره F
530/10
_
000/0
530/10
_
000/0
R Square
ضریب تعیین
274/0
_
_
518/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
272/0
_
_
517/0
_
_
همانگونه که درجدول 4-15 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون-سیمکو رابطه معناداری با بازده سهام دارند. در الگوی لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها رابطه معناداری با بازده سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویز حدود 28 درصد و الگوی بارتون-سیمکو حدود 52 درصد از تغییرات بازده سهام را می تواند توضیح دهند.
جدول (4-16): نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله افول لویز
مرحله افول بارتون-سیمکو
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
309/103
014/11
000/0
870/103
015/11
0000/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
184/0-
251/4-
014/0
1750/0-
078/4-
0001/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
299/0-
615/1-
000/0
2990/0-
615/1-
010/0
اندازه شرکت
084/22-
62/17-
005/0
084/22-
622/17-
2351/0
دوربین واتسون
893/1
_
_
963/1
_
_
آماره F
544/50
_
000/0
544/50
_
000/0
R Square
ضریب تعیین
389/0
_
_
389/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
387/0
_
_
382/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-16 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون-سیمکو رابطه معناداری با قیمت سهام دارند . درهر دو الگو ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون-سیمکو ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی لویز و بارتون-سیمکو معنادار است و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، هر دو الگو حدود 39 درصد از تغییرات قیمت سهام را می توانند توضیح دهند.
جدول (4-17): نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله افول لویز
مرحله افول بارتون-سیمکو
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
240/103
112/11
000/0
544/103
024/11
000/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
450/0-
421/6-
000/0
5065/0-
300/6-
000/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
311/0-
686/1-
032/0
311/0-
686/1-
021/0
اندازه شرکت
126/22-
726/17-
004/0
126/22-
726/17-
104/0
دوربین واتسون
938/1
_
_
903/1
_
_
آماره F
163/51
_
000/0
163/51
_
000/0
R Square
ضریب تعیین
362/0
_
_
392/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
361/0
_
_
385/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-17 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون-سیمکو رابطه معناداری با بازده سهام دارند . در الگو لویز ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با بازده سهام دارند.و درالگوی بارتون-سیمکو کیفیت سود و سرعت گردش داراییها رابطه معناداری با بازده سهام دارند . کیفیت سود با الگوی لویز و بارتون-سیمکو ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی لویز و بارتون-سیمکو معنادار است و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی لویز حدود 37 درصد از تغییرات بازده سهام و الگوی بارتون-سیمکو حدود 39 درصد را می توانند توضیح دهند.
4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم :
فرضیه سوم تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن وبارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر شرکتها می پردازد که برای آزمون آن ، فرضیه صفر و یک به صورت زیر تعریف شده است :
H0=کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی نیست.
H1= کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی است.
H0 : ? = 0
: ? ? 0 H1
این فرضیه دارای 3 فرضیه فرعی می باشد .
فرض اصلی سوم- کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
جدول (4-18): نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله رشد بارتون-سیمکو
مرحله رشد پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
261/3
294/1
200./
359/17-
656/2-
008/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
026/0-
766/0-
043/0
571/0-
042/3-
127/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
093/0-
768/0-
000/0
172/0-
113/1-
000/0
اندازه شرکت
498/0-
604/0-
546/0
037/2-
029/2-
043/0
دوربین واتسون
939/1
_
_
828/1
_
_
آماره F
963/7
_
000/0
942/4
_
001/0
R Square
ضریب تعیین
461/0
_
_
366/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
460/0
_
_
366/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-18 مشخص است ، متغیرکیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو رابطه معنادار با قیمت سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن رابطه معنا داری با قیمت سهام ندارد . در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها و در الگوی پنمن ، کیفیت سود ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی پنمن و بارتون-سیمکو ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی پنمن حدود 37 درصد و الگوی بارتون 46 درصد از تغییرات قیمت سهام را می توانند توضیح دهند.
جدول (4-19): نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله رشد بارتون-سیمکو
مرحله رشد پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
378/8-
364/1-
173/0
564/12-
782/1-
075/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
076/0-
893/2-
004/0
203/0-
052/1
293/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
736/0-
902/0-
001/0
177/0-
134/1-
001/0
اندازه شرکت
028/0-
833/0-
405/0
299/2-
267/2-
024/0
دوربین واتسون
808/1
_
_
905/1
_
_
آماره F
539/4
_
001/0
868/2
_
023/0
R Square
ضریب تعیین
208/0
_
_
462/0
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
206/0
_
_
461/0
_
_
همانگونه که در جدول 4-19 مشخص است ، متغیرکیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو رابطه معنادار با بازده سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن رابطه معنا داری با بازده سهام ندارد . در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها و در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه معناداری با بازده سهام دارند. کیفیت سود با الگوی پنمن و بارتون-سیمکو ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با بازده سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و معنادار است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی پنمن حدود 47 درصد و الگوی بارتون-سیمکو حدود 21 درصد از تغییرات قیمت سهام را می توانند توضیح دهند.
3-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
جدول (4-20): نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نوع متغیر
نماد
نام متغیر
مرحله بلوغ بارتون-سیمکو
مرحله بلوغ پنمن
بتا
آمارهt
p-value
بتا
آمارهt
p-value
مقدار ثابت
?
آلفا
980/79
571/13
000/0
944/15-
226/2-
026/0
متغیر مستقل
X1
تغییرات کیفیت سود
499/0-
417/3-
001/0
083/0-
217/0-
829/0
متغیرهای
کنترلی
سرعت گردش داراییها
276/0-
388/2-
017/0
184/0-
181/1-
002/0
اندازه شرکت
044/0-
336/1-
182/0
477/2-
470/2-
014/0
دوربین واتسون
987/1
_
_
879/1
_
_
آماره F
683/45
_
000/0
598/2
_
35/0
R Square
ضریب تعیین
366/0
_
_
348/.
_
_
Adjusted R Square
ضریب تعیین تعدیل شده
358/0
_
_
345/.
_
_
همانگونه که درجدول 4-20 مشخص است ، متغیر کیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو رابطه معناداری با قیمت سهام دارد در حالیکه کیفیت سود با الگوی پنمن ارتباط معناداری با قیمت سهام ندارد. در الگوی پنمن ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت و در الگوی بارتون-سیمکو ، کیفیت سود و سرعت گردش داراییها رابطه معناداری با قیمت سهام دارند. کیفیت سود با الگوی پنمن و بارتون ، سرعت گردش داراییها و اندازه شرکت رابطه ی معکوسی با قیمت سهام دارند. با توجه به مقدار آماره F الگوی رگرسیون به خوبی برازش شده و الگوی بارتون-سیمکو معنادار و با الگوی پنمن بی معنی است . با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، الگوی پنمن حدود 35 درصد و الگوی بارتون-سیمکو حدود 36 درصد از تغییرات قیمت سهام را می توانندتوضیح دهند.
جدول (4-21): نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام

دیدگاهتان را بنویسید