تحقیق درمورد فرآیندها و پایداری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 4-5-2-1- بررسی پایداری TTL در و ] با غلظت 1 مولار، در دمای °C 90 افت شدیدتری در پایداری آنزیم نسبت به دمای °C 85 را نشان میدهد. همانطور... ادامه

تحقیق درمورد پایداری و مشاهده

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 5/2دیالیز31/12608/4374/07/810/3ستون Q-سفاروز277/0932/0365/35/169/26شکل 4-4- تصویر SDS-PAGE 5/12 % از مراحل تخلیص آنزیم TTL؛ 1) عصاره سلول قبل از القا، 2) عصاره... ادامه

تحقیق درمورد حالت طبیعی و بهینه سازی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 330حجم نهایی400* غلظت سوبسترای pNPP : 10 میلی مولار* بافر تریس دارای غلظت 50 میلی مولار بوده و ترایتون 100-X با غلظت نهایی 1% در بافر... ادامه

تحقیق درمورد نگهداری و انتخاب

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بافر الکتروفورز: 5/1 گرم تریس- باز، 2/7 گرم گلیسین و 5/0 گرم SDS در 500 میلیلیتر آب مقطر حل شد. pH این بافر حدود 3/8 است.APS 10%: 1/0 گرم APS در یک... ادامه

تحقیق درمورد اندازه گیری و بهینه سازی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} در مرحله اول تخلیص، با توجه به مقاومت دمایی آنزیم TTL، رسوب دهی دمایی مخلوط پروتئینی در دمای °C 65 در بن ماری به مدت 40 دقیقه و... ادامه

تحقیق درمورد بهینه سازی و نگهداری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 3/51 (ml) Total valume150 (ml)جدول 3-3- نحوه تهیه محلول KCMغلظت مناسب برای تهیه محلول 5Xترکیبات مورد استفاده(M) 5/0KCl(M) 15/0CaCl2(M) 25/0MgCl23-3-2-3- روش تهیه... ادامه

تحقیق درمورد تغییرات ساختاری و مطالعه اولیه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} Me2PO4Dimethyl phosphateC2H5O(CH2)2OSO13-EtOEtSO4Ethoxyethylsulfateدر بیوترانسفورماسیون غالبا از مخلوط محیط آلی- آبی برای افزایش حلالیت واکنشدهندهها و... ادامه