امتیازات و شکل های جور واجور اختلاف از دیدگاه روانشناختی

) امتیازات اختلاف: کارشناسان علوم اجتماعی کشف کردن که عشق، تنها زمانی موندگاری پیدا میکنه که با اختلاف باور ها به طور باز برخورد شه. کویر اسمیت در مورد امتیازات اختلاف باور داره:... ادامه

اثر درمانای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی

اثر درمانای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی در پژوهشی رپیلی و همکاران (2007) عملکردای شناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین/ نالوکسان رو در... ادامه